This page contains a Flash digital edition of a book.
D


e provincie Brabant en de gemeente Tilburg heb- ben er jarenlang hard aan moeten ‘trekken’ om het project gerealiseerd te krijgen. ‘Den Haag’ besloot in


2005 de reserveringen voor de opwaardering van het kanaal te laten vervallen, maar een sterke lobby richting de Tweede Kamer leidde ertoe dat het toenmalige kabinet via een mo- tie alsnog werd gedwongen op haar besluit terug te komen. De belangrijkste reden om het kanaal zo ingrijpend aan te pakken, betreft de ontsluiting van de industriegebieden ten noorden van het Wilhelminakanaal, vertelt Erik Hormann, pro- jectleider Openbaar Gebied van de gemeente Tilburg. “De in- dustriegebieden Vossenberg, Kraaiven en Loven vormen een zeer belangrijke economische motor voor zowel onze stad als de hele regio er omheen. Zo’n 300 bedrijven zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van de activiteiten binnen dit indus- triegebied en bijna 50 duizend Tilburgers verdienen er hun bo- terham. Een essentiële voorwaarde voor het functioneren van deze voornamelijk opslag- en distributiebedrijven, zijn de goe- de verbindingen met het achterland. De industriegebieden zijn zeer in trek vanwege de gunstige ligging ten opzichte van het snelwegennet, spoor en het Wilhelminakanaal.”


Logistieke hotspot


Hormann vertelt dat een aantal grote ondernemingen, waar- onder internationale speler Versteijnen Logistics, sterk afhan- kelijk is van het transport over water. Zo’n vijftien jaar geleden trokken deze bedrijven al bij de gemeente Tilburg aan de bel. Zij voorzagen grote problemen, omdat het er toen al naar uit- zag dat met de komst van de Tweede Maasvlakte Klasse II binnenvaartschepen daar op termijn niet meer zouden worden afgehandeld en er alleen nog klasse IV schepen (105 x 9,50 meter) terecht konden. Deze schepen kunnen vanaf Rotter- dam, via de Maas, niet verder komen dan tot de uiterste west- kant van het Tilburgse industriegebied. Vanaf dat punt tot Til- burg Oost is het Wilhelminakanaal te smal en te ondiep, terwijl juist daar een aantal grote bedrijven gebruik maakt van langs- havens en loskades. “Het was dus van groot belang dat Til- burg en de provincie Noord-Brabant er alle energie in staken om deze ‘logistieke hotspot’ te faciliteren. In deze ‘snelle tijd’ zijn grote bedrijven al snel geneigd te verkassen zodra facili- teiten elders beter op hun activiteiten zijn afgestemd. Dat zou voor de werkgelegenheid in Tilburg en omgeving rampzalig zijn”, aldus Hormann.


Project in twee delen opgeknipt Nadat het Rijk door de Tweede Kamer was teruggefloten, bleek het beschikbare bedrag (52 miljoen euro) niet voldoen- de om het hele traject tot aan de insteekhaven Loven in Til- burg Oost, waar aansluiting met het spoor een belangrijk punt vormt, te kunnen fi nancieren. Pally Zwierzina, technisch ma- nager verbreding Wilhelminakanaal Tilburg van Rijkswater- staat: “Toen is bestuurlijk besloten om het project in tweeën op te knippen. Fase 1, het nu lopende contract, betreft het 6 km lange traject tussen de monding van de Donge in het wes- ten tot en met de langshaven Kraaiven. Fase 1.5 tussen Kraai- ven en insteekhaven Loven in het oosten wordt door - en voor rekening van - de gemeente Tilburg gerealiseerd.”


Voor Fase 1 werd een bestuursovereenkomst getekend waar voor de fi nanciering is afgesproken dat naast de 52 miljoen die Rijkswaterstaat beschikbaar stelde, de provincie en Til- burg elk 10,5 miljoen euro extra zouden bijdragen. Daarnaast


Nr.7 - 2015 OTAR O Nr.7 - 2015TAR 13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48