This page contains a Flash digital edition of a book.
Europa van CPD naar CPR Wat zijn bij het overgaan van de Europese Richtlijn Bouwpro- ducten (CPD) naar de Verordening Bouwproducten (CPR) de belangrijkste veranderingen? Wat zijn de verplichtingen voor de fabrikant? Met het van kracht worden van de CPR moe- ten bouwproducten die vallen onder een geharmoniseerde Europese norm vergezeld gaan van een Prestatieverklaring. De PCT heeft bijgedragen aan een soepele introductie van de CE-markering voor asfalt in Nederland. De nieuwe lichting Eu- ropese Normen wordt kritisch beschouwd.


Permanente Commissie Duurzaamheid (PCD) De PCD staat voor méér dan alleen asfalttechnologische as- pecten in relatie tot duurzaamheid en milieu. De commissie is breed opgezet met meer disciplines en deskundigheid dan traditionele civiele techniek en ziet het als een belangrijke taak om een bijdrage te leveren aan een breed gedragen beeldvor- ming over deze materie in de branche door te werken aan ver- nieuwing en aan duidelijke communicatie hierover.


Milieukentallen


Binnen de branche is behoefte aan uniforme instrumenten voor het beoordelen van duurzaamheidsaspecten. Denk aan CO2-prestaties, emissiekentallen en DuboCalc. Voor asfalt is het van belang dat er eenduidigheid komt. Dit zorgt voor transparantie en zuiverheid in de concurrentie. De PCD is ac- tief om hier een aanpak voor te realiseren.


Afwegingsmodel Een belangrijk issue op de PCD-agenda is het opstellen van een afwegingsmodel om asfaltvreemde grondstoffen – vaak reststromen van andere ketens – verantwoord toe te passen in asfalt voor de wegenbouw. Bijvoorbeeld over de mogelijk- heden van hergebruik van bitumineus dakbedekkingsmateri- aal. Invulling van de circulaire economie betekent overwinnen van weerstanden intern en extern en daarbij is het afwegings- model van groot belang. Bij duurzaamheid gaat het niet over ‘denk niet zwart, denk niet wit, maar in de kleur van je hart’. Wat weten we eigenlijk?


Als het ons, de asfaltbranche – en dat zijn opdrachtgever net zo goed als opdrachtnemer –, serieus is met duurzaamheid dan moeten we alle kansen grijpen. We mogen niet vergeten dat het bij duurzaamheid echt niet gaat om de weg, infra of techniek. Nee het gaat om de mensen, de toekomst, de aar- de.


Kleur bekennen Het ochtendprogramma begint met de uitgesproken groene onderwerpen. In de diverse lezingen wordt ook aandacht ge- geven waar de kansen voor ondernemers liggen. Maar ook zal de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever worden belicht, die kansen moet benutten in plaats van ze te laten liggen. Tijdens de middag gaan we in grijze tinten vervallen. Diverse sprekers gaan in op de technische eigenschappen, waaronder de stroefheid als één van de veiligheidsaspecten.


De Asfaltdag is het ontmoetingspunt voor iedereen die be- trokken is bij de (asfalt)wegenbouw. De dag zit vol met pre- sentaties over de huidige ‘Actualiteit van mobiliteit’. Tegelij- kertijd vindt een expositie plaats van tientallen bedrijven uit de wereld van asfalt, mobiliteit, opleiding, infrastructuur en we- genbouw.


Meer informatie: www.asfaltdag.nl


De top 10 PCD-aandachtspunten: 1. Besluit Bodemkwaliteit (BRL9320, NCOB). 2. Teerhoudend asfalt. 3. Gebruik van reststoffen in asfalt. 4. Asfaltgranulaat; afvalstof of grondstof. 5. DuboCalc en Nationale Milieudatabase. 6. Emissies bij de AC, emissie-eisen, emissiehandel. 7. Laag temperatuurasfalt. 8. Zuiniger met energie bij productie MJA3. 9. Gezondheid wegwerkers, omgaan met risicovolle stoffen. 10. Europa en milieu (CE en het Europees Besluit bodemkwaliteit).


De top 10 PCT-aandachtspunten: 1. Betrokken bij totstandkoming Europese normen en regelgeving. 2. Bijdragen aan het opstellen van de Standaard RAW Bepalingen. 3. Overleg met opdrachtgevers om de kwaliteit de stimuleren. 4. Functioneel specificeren met optimale kansen voor innovaties. 5. Eigenschappen grondstoffen en hun invloed op het gedrag van asfalt. 6. Mengselontwerp en dimensioneringsmethodiek. 7. Asfaltverharding met voorspelbare en beheersbare kwaliteit. 8. Proeven en metingen om kwaliteit te beoordelen. 9. Ringonderzoeken voor een level playing field. 10. Circulaire economie – asfalthergebruik en alternatieve grondstoffen voor asfalt.


Nr.7 - 2015 OTAR O Nr.7 - 2015TAR 43


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48