This page contains a Flash digital edition of a book.
Jan Dirk Buining, ARCADIS


Melle Ketting, CAD & Company


Jaap Bakker, Rijkswaterstaat


een hele positieve manier samengewerkt.” Dit soort projecten zorgt voor een sneeuwbaleffect, volgens Bakker. “De aanne- mer gaat werken met BIM, en daarmee de onderaannemers. Ook de leveranciers gaan mee. De hele keten wordt zo in be- weging gezet.’’ Werken met BIM zal de nieuwe standaard worden, daarvan is Bakker overtuigd. “Over tien of twintig jaar kunnen we ons niets anders voorstellen dan dat BIM wordt gebruikt. De we- reld verandert en we moeten mee veranderen.”


Volgens Jan Dirk Buining, senior projectmanager infrastruc- tuur en BIM programmamanager bij Arcadis, kan BIM het be- heer- en onderhoudsproces nog effi ciënter maken. “BIM gaat over het delen en hergebruik van informatie. Een assetmana- ger hoeft dan niet alles zelf opnieuw uit te zoeken, maar kan dan de informatie raadplegen die al beschikbaar is. Zo’n as- setmanager wil van alles weten: wat zijn de kenmerken van het object, of dat nu een brug, school of hekwerk is? Waar is het voor gemaakt, wat moet het kunnen, hoe moet hij het onderhouden, wat voor storingen kunnen er optreden? As- setmanagers beschikken weliswaar over systemen met hun assetinformatie, maar het ontbreekt hen aan actualiteit en be- trouwbaarheid.”


Informatie delen Buining: “BIM is een hele belangrijke methode om effi ciënt in- formatie uit te wisselen. Je wilt niets vergeten, niets kwijtra- ken. Behalve een model is BIM ook een methode, een werk- wijze. Het draait om samenwerking. Daarbij speelt niet alleen techniek, maar ook cultuur een rol. Het gaat om het willen en durven delen van informatie.”


BIM kan veel geld besparen tijdens de bouwfase, aldus Bui- ning. “Dankzij BIM kan het beter, goedkoper en in één keer goed. Een aannemer snapt meestal wel dat BIM nodig is. Het levert immers geld op, bijvoorbeeld omdat er minder fouten worden gemaakt en het werk eerder klaar is.” Maar volgens Buining zijn nog grotere besparingen mogelijk tijdens de be- heer- en onderhoudsfase, als voor assetmanagers alle beno-


20 Nr.7 - 2015 OTAR


digde informatie actueel en betrouwbaar is. “De bouwfase beslaat tussen de twee en vijf jaar. Maar bij beheer en onder- houd gaat het om veertig tot vijftig jaar. De besparingen daar zijn vijf tot zes keer zo groot als tijdens ontwerp en bouw.”


Buining geeft een voorbeeld van de voordelen. Als er geen goede informatie beschikbaar is, zullen bij een risicovolle sto- ring aan een stalen brug ook alle andere stalen bruggen in het land moeten worden gecontroleerd. “Als je met BIM werkt, zijn alle gegevens direct beschikbaar en controles van soort- gelijke objecten vaak niet nodig.”


Gestandaardiseerde omgeving Arcadis werkt voor grote beheerders van infrastructuur als Rijkswaterstaat, ProRail en enkele provincies met het opzet- ten van een gestandaardiseerde omgeving. Nu staat de infor- matie over objecten meestal op een harde schijf, een Excel- sheet, in een boekje of op een velletje. Al die informatie moet bij elkaar worden gebracht. Buining: “Een belangrijk aspect is het verbinden van het ontwerp met de klanteisen. Achter- af moeten namelijk alle ontwerpkeuzen traceerbaar zijn. Ook dat is BIM.’’


BIM als basis voor Asset Management


Bron: ARCADIS


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48