This page contains a Flash digital edition of a book.
B


orden bij wegwerkzaamheden zijn op zich zinvol. Ze waarschuwen de weggebruiker voor onveilige ver- keerssituaties en behoeden de wegwerkers voor


langsrazend verkeer. Maar als er niet wordt gewerkt, bijvoor- beeld ‘s nachts, zijn zulke borden vrij zinloos en mensen hou- den zich er niet aan. Sterker nog, deze borden lijken een on- gewenst ‘leer-effect’ te hebben, want in andere situaties blijkt men ook eerder te denken: ‘Die borden zijn zinloos, die kan ik negeren.’


Verhuftering Dit komt naar voren in het recente afstudeeronderzoek van Hendrik Jellema voor Veilig Verkeer Nederland (VVN), district Friesland. Aanleiding voor het onderzoek waren enkele onge- vallen met wegwerkers waarvan men vermoedde dat dit te maken zou kunnen hebben met het onjuist gebruik van be- bording. Daarom heeft het VVN-bestuur van district Friesland het gedrag van automobilisten bij wegwerkzaamheden en de factoren die invloed hebben op hun rijstijl, nader in kaart laten brengen. Dat gebeurde door snelheidsmetingen en een en- quête onder automobilisten. Hoewel het onderzoek statistisch niet representatief is, geeft het een goede indicatie van de si- tuatie. Het bevestigt ook wat we dagelijks om ons heen zien: dat het wegverkeer zich steeds minder aan de regels houdt. Ofwel: het verhuftert, zoals het ook wel wordt genoemd.


De automobilist moet het belang zien Of weggebruikers het verkeersgedrag aanpassen aan de ver- keersinstructies is vooral een kwestie van geloofwaardigheid van die instructies. Borden bij wegwerkzaamheden die onvol- doende aansluiten bij het wegbeeld en de daadwerkelijke ac- tiviteiten, hebben bijvoorbeeld een negatief effect op die ge- loofwaardigheid en vervolgens op het gedrag. Want wie de borden niet gelooft, of niet met eigen ogen ziet dat er wordt gewerkt, is minder snel bereid zijn snelheid aan te passen. Daarom kan het helpen de borden bij projecten waaraan al- leen overdag wordt gewerkt, ‘s nachts weg te halen - of ze af te draaien. Op die manier, dus als de automobilist zich seri-


38 Nr.7 - 2015 OTAR


eus genomen voelt, zal hij eerder geneigd zijn mee te werken. Ook een goede inrichting van de weg kan bijdragen aan de geloofwaardigheid. Een versmalling, omlegging of ander werktraject dat op veilig rijden is ingericht, kent een lager per- centage snelheidsoverschrijders dan locaties met alleen bor- den. Toch is ook die inrichting niet zaligmakend. Want als die lange tijd hetzelfde blijft en automobilisten aan de situatie ge- wend raken, neemt de gemiddelde snelheid op den duur toe. Vermanende borden of niet - de automobilist denkt er kenne- lijk het zijne van.


Bebording bijzaak?


Reden genoeg - zou je denken - om aandacht te besteden aan nieuwe maatregelen om het werk aan de weg veilig te maken. Toch zijn er geluiden dat die veiligheidsmaatregelen vaak bijzaak zijn bij aanbestedingen van opdrachten. Dit was voor VVN reden om in oktober een symposium te organiseren. Wegbeheerders, wegenbouwers, aannemers, politie, overhe- den en belangenorganisaties - alle betrokken partijen waren aanwezig en gaven hun visie.


Zo zei Marcel de Klerk, adjunct directeur van Traffi c Service Nederland: “Wegenbouwers en opdrachtgevers doen heus hun uiterste best. Ik kom uit Alphen en de gemeente is een goede opdrachtgever. Toch gaat het ook daar weleens fout, zoals we onlangs allemaal hebben kunnen zien. We leven in een wereld waar doorstroming, geld en veiligheid belangrijke factoren zijn. De ondernemer wil goede bereikbaarheid, dus doorstroming. De factor geld speelt een belangrijke rol van- wege de bezuinigingen. Door de zwaarte van de eerste twee factoren komt de derde factor, de veiligheid, in het gedrang. Veilig Verkeer Nederland vindt daarom: haal de veiligheid uit de concurrentiesfeer, dus geef hier op een andere manier aan- dacht aan.”


Ook Peter-Jan Hendriks, directeur van Traffic & More, dat gespecialiseerd is in het plaatsen van veilige verkeersmaat- regelen, merkt dat veiligheid soms bijzaak is. Dat begint bij


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48