This page contains a Flash digital edition of a book.
Onder maaiveld


Zoals op de doorsnede te zien is ligt de ontlastvloer onder het maaiveld. Tijdens het ontwerp is ook gekeken naar een ont- lastvloer aan de oppervlakte. Dit bleek echter zoveel extra wa- pening met zich mee te brengen om de uitzetting en krimp ten gevolge van temperatuurverschillen te kunnen opvangen dat het voordeliger was de vloer een meter onder maaiveld aan te leggen en een bestratingsconstructie te maken. Boven de ontlastvloer bestaat de bestrating uit cement gestabiliseerd puin met als afdekking een combi-deklaag. De bestrating net achter de vloer bestaat uit klinkers. Hier is voor gekozen om- dat achter de vloer zetting zal optreden. Klinkers zijn eenvou- dig te herstellen. Hieronder ligt ook de waterleiding met bijbe- horende afsluiters. De leidingen liggen in de puinlaag op de vloer en zijn daar slecht bereikbaar.


Fendering De zware ladingkade is voorzien van een volledig nieuw ont- worpen fendering. De haven wordt aangedaan door een groot aantal verschillende scheepstypes van binnenvaart- tot zee-


Betrokken aannemers Reeds eerder voerde de aannemerscombinatie F.L. Liebregts B.V. – Van den Herik Kust- en Oeverwerken B.V. werkzaamheden in de Beatrixhaven uit. Zo hebben zij in in 2007 en 2009 respectievelijk fase 1 en fase 2 uit mogen voeren. De succesvolle combinatie is te danken aan het bundelen van de specialisaties van beide aannemers: grondwerk en waterwerk komen samen met een mooi eindresultaat als gevolg. In de praktijk is deze splitsing ook duidelijk zichtbaar: Liebregts neemt het droge werk voor zijn rekening en Van den Herik voert de natte werkzaamheden uit. Zo ook weer in fase 3.


In het voorjaar van 2014 is gestart met de derde en laatste fase die in het verlengde ligt van de eerder gerealiseerde fasen. Hiermee komt dan ook een eind aan 8 jaar aan de Beatrixhaven. Deze derde fase omvatte voor- namelijk het ontgraven van havenbekken. Met het ontgraven zand zijn omliggende bedrijventerreinen verhoogd, zodat er werk met werk gemaakt is! Een groot deel is door Liebregts droog ontgraven, want er lag een tijdelijke dam. Na het doorbreken van de tijdelijk dam is Van den Herik gestart met het cutteren van de waterbodem tot de benodigde diepte. Voor deze werkzaamheden is divers materieel ingezet, zoals graafmachi- nes, dumpers en een cutterzuiger. Het ontgraven zand is zowel per as vervoerd, maar er is ook gebruik gemaakt van een leiding om het te ver- pompen.


De waterbodem en het noordelijk talud van het nieuw gerealiseerde havenbekken zijn voorzien van een bodembescherming middels zinkstuk- ken met filtermateriaal, steenbestorting en onderwaterbeton, zodat dit beschermd is.Naast bovengenoemde werkzaamheden behoorden onder andere het op hoogte brengen en afwerken van de opgehoogde omlig- gende terreinen en het aanbrengen van een afrastering en rioolsysteem tot de scope van het bestek.


De succesfactor voor dit project is de continue intensieve en prettige samenwerking tussen zowel de Combinatie, opdrachtgever (Groningen Seaports) en De Klerk Waterbouw, de aannemer die verantwoordelijk is geweest voor de aanleg van de kadeconstructie fase 5). Ook zij waren in een eerder stadium betrokken bij de uitvoering van fase 1 en 2.


De uitdaging in dit project zat met name in het tijdig opleveren van de werkzaamheden en in het beheersen van de raakvlakken tussen de diverse werkzaamheden van fase 3 en de werkzaamheden van de kade- constructie van fase 5. Deze werkzaamheden liepen namelijk parallel aan elkaar, waardoor goede afstemming noodzakelijk was om alles soepel te laten verlopen. Na oplevering is de haven klaar voor het onder andere transporteren van de windmolenonderdelen die op de kades klaarliggen!


Nr.7 - 2015 OTAR O Nr.7 - 2015 TAR 31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48