This page contains a Flash digital edition of a book.
AJASSAtalous HENGÄHDYSTAUKO


Rakenteellisten uudistusten tarve ei kadonnut hallituksen kehysriihen päätöksillä. Työurien pidentäminen ja aito valtiontalouden sopeuttaminen ovat askeleita oikeaan suuntaan.


Juha Roppola ■ Kuva Lehtikuva


RATKAISUJA TYÖURIEN pidentämi- seen ja valtiontalouden sopeuttami- seen odotettiin maaliskuussa kuin te- rassikelejä. ”Kehysriihessä sovittiin oikeas-


ta sopeutuksesta. Riittääkö suuruus- luokka? Se jää arvailujen varaan”, EK:n johtaja Jussi Mustonen sanoo. ”Jos kasvu ei käynnisty, tämä ei tule


riittämään. Jos kasvu taas nopeutuu, ollaan varmemmalla pohjalla.” Velkaantumisen hillinnän kannal- ta paketti on kuitenkin oikeansuuntai-


Kommentti


Kuntien keskimääräinen kokonaisveroaste Prosenttia ansiotuloista


10 15 20 25 30 35 40


0 5


Uhkana 14 prosentin kasvupaine vuonna 2024


”VÄESTÖ ikääntyy Suomessa EU:n ennätysvauhtia. Käy- rä kuvaa tilannetta, jossa rahoitustarpeet hoidettaisiin pelkillä veronkiristyksillä, eikä valtionosuuksia lisättäi- si lainkaan. Haasteet eivät ratkea pelkällä kuntarajojen siirtelyllä, vaan järkeviä toimintatapoja estävät keinote- koiset esteet on poistettava uudistamalla kunta- ja pal- velurakenteita. Kuntien on ennakkoluulottomasti etsit- tävä tehokkaimmat palveluiden tuotantotavat avoimen kilpailun avulla, ja hyödynnettävä niin innovatiiviset rat- kaisut kuin sähköisten työkalujen tarjoamat mahdolli- suudetkin.”


EK:n asiantuntija Jukka Lehtonen 8 3/2012


Hallituksen kehysriihipäätöksen sopeutustoimista valtaosa vähentää osto- voimaa. Kannusteita leikkaa esimerkiksi moniin asiantuntijoihin kohdistuva solidaarisuusvero. Toisaalta verokannusteet lähettivät riihestä yrityksille myön- teisen viestin. Jyrki Katainen (vasemmalla), Paavo Arhinmäki, Ville Niinistö ja Stefan Wallin hallituksen tiedotustilaisuudessa kehysneuvottelujen jälkeen.


nen. Sopeuttamisen tarpeesta esitet- tiin tosin toteutunutta yli kahta mil- jardia euroa suurempiakin arvioita. ”Poliittisena kompromissina koh-


tuullinen.” Rakenteellisia kysymyksiä tasoi-


tettiin työuraratkaisussa, jonka jär- jestöt sorvasivat hallituksen kehys-


riiheen. Uskottavia ratkaisuja, mutta eläkeiän alarajaan ei puututtu, Mus- tonen summaa. ”Jos siihen ei pystytä tällä halli-


tuskaudella, se on väistämättä edes- sä seuraavalla. Toivottavasti työurien pidentämisen siunauksellisuus ym- märretään.”


2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019


2021 2023 2025


Lähde: Valtiovarainministeriö


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68