This page contains a Flash digital edition of a book.
TÄTÄ mieltä


Hallittu työhön paluu on osa toipumista


TYÖKYKY ei ole on-off-tila, jossa henkilö on joko työ- kyinen tai työkyvytön. Jotkin sairaudet vievät työky- vyn kokonaan, mutta huomattavasti useammin vain osan. Jäljellä olevalla työkyvyllä ei ehkä selviydy ta- vallisista työtehtävistä, mutta työtä muokkaamalla se voisi onnistua. Sairauden heikentämä työkyky palaa toipumisen ai-


kana asteittain. Jos odotetaan, että työkyky on en- nen työhön paluuta palautunut täysin ennalleen, ku- luu turhaa aikaa. Joissakin sairauksissa, kuten masen- nuksessa, hallittu työhön paluu on myös tärkeä osa toipumista. Työpaikat on saatava tarttumaan pitkittyvään työky-


vyttömyyteen nykyistä aikaisemmin. Siksi työkyvyttö- myyden käsittelyproseduuri työpaikoilla muuttuu ke- säkuun alussa. Tähän liittyy kolme aikarajaa: 30, 60 ja 90 päivää. Ensimmäisen merkkipaalun kohdalla työnantaja il-


moittaa työterveyshuollolle työkyvyttömyyden pit- kittymisestä. Kun työkyvyttömyyden alkamisesta on kulunut 60 päivää, haetaan sairauspäivärahaa Kelal- ta. Viimeistään tuolloin käynnistetään arviointi ja selvitetään työnteki- jän mahdollisuus palata töihin työkyvyn ja tar- jolla olevien töiden ra- joissa. Jos työkyvyttömyys


edelleen jatkuu, 90 päi- vään mennessä työn- tekijän on toimitetta- va Kelaan työterveys- lääkärin lausunto, jotta sairaus päiväraha ei kes- keytyisi. Työpaikalla on keskus-


”Työpaikat on saatava tarttumaan pitkittyvään työkyvyttömyyteen nykyistä aikaisemmin.”


Ylilääkäri


JAN SCHUGK ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO


teltava avoimesti siitä, millaisin edellytyksin henkilö voi palata työhön niin, että se on hyödyksi sekä työntekijälle että työnanta- jalle. Arvioiminen ei tarkoita, että kaikkien olisi palat- tava töihin, kun 90 sairauspäivärahapäivää on kulunut. Jos työkykyä on hyvin vähän tai työpaikalla ei pysty- tä tarjoamaan työntekijän voimille sopivaa mielekäs- tä työtä, työkyvyttömyys ja sairauspäivärahan maksa- tus jatkuvat kuten tähänkin asti. ■


Kuva: Marjut Hentunen


3/2012


27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68