This page contains a Flash digital edition of a book.
ELÄKKEET


Työurasopimus vahvisti työmarkkina järjestöjen ja hallituksen luottamusta. Sopimus pidentää työuria ja ohjaa koko työterveysverkoston lisäämään yhteistyötä.


Risto Pennanen ■ Kuva iStockphoto


Yhteistyön voitto M


aaliskuussa saavutettu kattava sopimus työurien pidentämisestä oli vahva osoitus eri osapuolien halusta ratkoa kansantaloudellisia ongelmia.


”Sopimuksen yksi suuri arvo oli siinä, että se vahvisti


sekä työmarkkinajärjestöjen keskinäistä että työmarkki- najärjestöjen ja hallituksen välistä luottamusta. Sitä kyllä tarvitaankin molemmilla akseleilla, kun eläkepolitiikan jatkosta aletaan neuvotella”, pohtii EK:n lakiasiainjohta- ja Lasse Laatunen. Yhteishenki ei kuitenkaan ollut ainoa saavutus. Myös


itse sopimus oli hyvä, vaikka työnantajien toive vanhuus- eläkkeen alarajan nostosta ei toteutunutkaan. ”Paperin vahvuus on siinä, että sen kaikki elementit vie-


vät samaan suuntaan. Tämä pidentää työuria EK:n arvi- on mukaan keskimäärin ainakin vuodella ja mahdollises- ti enemmänkin”, sanoo Laatunen. Yhden vuoden lisäys keskimääräiseen työuraan pienen-


tää valtiovarainministeriön arvion mukaan kestävyysva- jetta yli kahdella miljardilla eurolla. Vanhuuseläkkeen alarajan nostaminen ei onnistunut


sosiaalidemokraattien ehdottoman kannan vuoksi. Siksi ratkaisu löytyi työttömyysputken alarajan nostamisesta. Historia osoittaa, että putken lyhentäminen toimii kuten on haluttu. Putken alaraja on ollut alimmillaan 53 vuot- ta. Sen jälkeen sitä on nostettu neljä kertaa ennen maalis- kuun sopimusta. Joka kerta ikääntyvien työllisyysaste on parantunut juuri putken alarajaan saakka.


Työnantajien etsittävä uusia ratkaisuja


Työttömyysputki on ollut sekä yrityksille että työnteki- jöille kätevä tie hoitaa henkilöstön vähennystarve. Näin


40 3/2012


sekä yritykset että työntekijät ovat toimineet omalta kan- naltaan fiksusti putkea hyödyntäessään. Kansantaloudel- le ratkaisu on ollut kuitenkin huono. ”Se on heikentänyt oleellisesti ikääntyvien työmarkki-


na-asemaa. Työttömyyttä ei pidä hoitaa eläkepolitiikalla, vaan työttömyysturvalla”, pohtii Laatunen. Yritysten puolestaan pitää jatkossa miettiä saneeraus- tilanteiden hoitamista uudella tavalla, kun tutut putket poistuvat tai lyhentyvät vuoden 2014 alussa. Osa-aikaeläk- keen alaraja nousee 61 vuoteen ja varhennettu vanhuuselä- ke poistuu. Toimet vaikuttavat kaiken lisäksi työuriin nopeam min kuin vanhuuseläkkeen alarajan nostaminen. Vanhuuseläkkeen nosto olisi joka tapauksessa tullut hi- taammin voimaan kuin nyt sovitut ratkaisut. Hallitusohjelman ja työmarkkinajärjestöjen yhteinen


tavoite nostaa keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä 62,4 vuoteen ei kuitenkaan onnistu vuoteen 2025 mennessä, el- lei työeläkkeen alaraja jatkossa nouse. Neuvotteluita van- huuseläkeiän alarajasta ja koko eläkejärjestelmästä jatke- taankin heti. Tavoite on, että uudistukset tulevat voimaan viimeistään 1.1.2017.


Mullistava työttömyysturvan leikkaus


Lähes mullistavaa sopimuksessa oli myös se, että ammat- tiyhdistysliike oli valmis leikkaamaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa. Jos ihmisen työhistoria on al- le kolme vuotta, kestää hänen ansiosidonnainen työttö- myysturvansa enimmillään 400 päivää nykyisen 500 päi- vän sijaan. Pidempään työssä olleilla enimmäisturva säi- lyy 500 päivässä. Toinen merkittävä muutos on siinä, että tarjotuista ››


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68