This page contains a Flash digital edition of a book.
YRITYS


Yliopistorahoitus laaturemonttiin


Yliopistojen rahoituksen halutaan jakautuvan myös työnantajapalautteen perusteella.


Juha Roppola ■ Kuva iStockphoto


YLIOPISTOJEN rahoituksesta mer- kittävä osa on Suomessa perinteises- ti määräytynyt yliopistolle asetettu- jen tavoitteiden perusteella. Jatkossa yliopistoille on tarkoitus


jakaa rahaa painottamalla vahvem- min toiminnan laatua. Esimerkik- si tutkimuksessa seurataan suurim- malla painoarvolla kansainvälisiä re- feree-julkaisuja. Ne ovat käyneet läpi tiedeyhteisön tiukimman seulan. Näin kannustetaan tohtorintutkin- tojen jälkeiseen tutkimukseen. Laadukkaamman ja kansainväli- semmän yliopiston luominen edel- lyttää rahoituskriteereiden rakenta- misessa luovuutta. Asiaa selvittäneen työryhmän


mallissa myös opiskelijoiden antama palaute alkaisi vuodesta 2015 alkaen vaikuttaa rahoitukseen. Sen rinnalla pitäisi Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n mukaan luoda samanaikaisesti työnantajapalautejärjestelmä, jonka perusteella rahoituksesta jakautuisi kolme prosenttia. Painoarvo olisi sa- ma kuin opiskelijapalautteella.


Myötätuulessa


Opetus- ja kulttuuriministeriön joh- taja Anita Lehikoinen suhtautuu EK:n esitykseen suopeasti.


52 1/2012


& työelämä


Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä haluaa yliopistoille uudet rahoituskriteerit jo vuodesta 2013 alkaen. Niissä painotetaan tie- teellisten julkaisujen määrää ja muita laatutekijöitä entistä enemmän.


”Sidosryhmiltä säännöllisesti saa-


tavien palautteiden kautta voitaisiin saada laajemminkin tietoa yliopisto- jen toiminnan vaikuttavuudesta. Täs- sä mielessä ehdotus on kannatettava, mutta edellyttää toteutuakseen vie- lä pidemmälle menevää pohdintaa yhdessä yliopistojen ja elinkeinoelä- män kanssa sisällöstä ja toteuttamis- tavasta”, korkeakoulu- ja tiedeyksik- köä johtava Lehikoinen sanoo. Yrityksille yliopistot ovat tärkeä


rekrytointikanava. ”Käytettävissä olevien veroraho-


jen määrä vähenee, mutta yliopis- tot saavat edelleen aikamoisen potin. Yhteiskunnalla on oikeus odottaa


laatua”, EK:n yliopistokoulutuksen asiantuntija Marita Aho painottaa.


Kansainvälisyys kunniaan


Uudistuksessa pyritään korostamaan kansainvälisyyttä, mutta EK:n asian- tuntijat olisivat kaivanneet monipuo- lisempia mittareita sekä vahvempaa painoarvoa. ”Kansainvälisyys on perinteisesti


ollut suomalaisten yliopistojen heik- kous”, EK:n innovaatiotoiminnan asiantuntija Janica Ylikarjula muis- tuttaa. Opetusministeriön Lehikoisen


mukaan kansainvälistymiseen liitty- vien kriteerien painoarvo voi näyttää


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68