This page contains a Flash digital edition of a book.
TOIMITUS- johtajalta Kovien päätösten KEVÄT


SUOMESSA ON ratkaistava tänä keväänä menestyksen ja kasvun kannalta isoja asioita. Ydinkysymyksiä ovat, mistä


kaivetaan kasvun eväät ja mi- ten ratkaistaan kestävyysvaje. Velkakriisi on aiheuttanut vielä lisäongelmana taantuman, jo- hon ei varauduttu. Päinvastoin, hallitus laski talouskasvun hoi- tavan kolmasosan velkaantu- misen katkaisemisesta. Näin ei käynyt, ja Suomen velkaantumi- nen jatkuu tällä menolla arviolta seitsemän miljardin euron vuo- sivauhtia nykyisen 80 miljardin euron velan lisäksi. Kun talouden faktat ovat


muuttuneet, joutuu hallitus en- si kuussa kehysriihessä sekä leikkaamaan menoja että nosta- maan veroja. Operaatio vaatii tai- toa ja tahtoa, sillä samaan aikaan on luotava kannusteet kasvulle.


JULKISEN TALOUDEN sopeutus ja säästöt huutavat rakenteellisia uudistuksia. Julkisen sektorin tuottavuuden nostaminen on saatava aidosti liikkeelle. Julki- sella sektorilla olisi luotava kas- vutilaa yrittäjyydelle ja tuotet- tava palveluja kustannustehok- kaasti. Suomi tarvitsee lisää työtä.


Työuria on pidennettävä alusta, keskeltä ja lopusta. Keinot ovat koulutus, työhyvinvointi ja elä- kepäätökset. Valtaosassa EU- maista on päätetty jo eläkeiän nostamisesta. Tänä vuonna Suomessa koe- taan eläköitymisen ennätys, kun


70 000 ihmistä siirtyy pois työ- elämästä. Ilmiö syö yhteiskun- nan tulovirtaa ja vähentää työ- panosta. Ikäsidonnaisten jul- kisten menojen osuus bkt:stä nousee tasaisesti, kaikkiaan kolmella prosenttiyksiköllä vuo- teen 2030 mennessä. Jos eläkeiän nostosta ei pääs-


tä tänä keväänä sopimukseen, niin päätös työeläkemaksujen tasosta vuoden 2014 jälkeen lykkääntyy. Päättämättömyys olisi huono viesti kansainväli- sille markkinoille Suomen ky- vystä hoitaa rakenteellisia uu- distuksia.


KASVUN VAUHDITTAMISEKSI EK esitti hallitusneuvottelujen alla yhteisöverokannan alentamista 20 prosenttiin. Raamisopimuk- sen perusteella toteutunut yh- teensä puolentoista prosent- tiyksikön alennus ei ole riittävä siihen nähden, paljonko Suo- mi tarvitsisi uusia investointeja työpaikkojen luomiseksi. Investoimalla tuotantoon


kasvatetaan pääomakantaa, ja siten tuotantomahdollisuudet kasvavat. Viimeisen kymmenen vuoden jaksolla tehdasteollisuu- den pääomakanta on laskenut ja tulee laskemaan edelleen. Uu- det investoinnit eivät riitä kor- vaamaan pääoman kulumista ja vanhentumista. Tämä on huo- lestuttavaa. Poliittisten päättä- jien pitäisi analysoida, mitä Suo- melle seuraa siitä, kun tuotan- totoiminnan pääomakanta on jatkuvasti laskussa. ■


”Julkisen talouden sopeutus ja säästöt huutavat rakenteellisia uudistuksia.” Mikko Pukkinen, EK:n toimitusjohtaja


PS.


”Suomella on erinomaiset lähtökohdat yhdistää toisiinsa luonnonvarat ja korkea osaaminen. Luonnonvarojen hyödyntäminen vaatii energiaa ja kuljetuksia, joten ilman hyvää infrastruktuuria ei ole edellytyksiä hyödyntää luonnonvarojen tarjoamia mahdollisuuksia.” Mikko Pukkinen EK:n Logistiikkaseminaarissa 2.2.2012


1/2012 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68