This page contains a Flash digital edition of a book.
RAHOITUS pk-yritykset


VÄLINEITÄ viennin rahoitukseen


Kun pk-yritys kasvattaa vientiään, se maksaa. Kaupan rahoitus kaikkineen ei ole yksinkertainen juttu. Siksi Finnvera käynnistää Vientikaupan rahoitus -ohjelman.


Helinä Hirvikorpi ■ Kuvat iStockphoto ja Juha Salminen M 26


onet pienet ja keskisuuret yri- tykset ovat ol- leet näreissään, eikö Finnvera


ajattele ollenkaan niitä. Julki- suudessa juhlivat suuret Car- neval Cruises -risteilijätilauk- set, joita Finnvera takaa, jotta kauppa tulee suomalaiselle te- lakalle. Tämä toiminta ei ole viennin volyymista kuiten- kaan prosenttia enempää. Pk-yritykset, joilla on jo


jonkin verran investointita- varoiden vientiä, voivat kas- vattaa vientiään osallistu- malla Finnveran uuteen oh- jelmaan. ”Tarkoitus on käydä läpi


1/2012


pk-yritysten vientikaupan toteuttamiseen liittyviä on- gelmakohtia juuri rahoituk- sessa. Miten maksuehdot so- vitaan, miten järjestetään ra- hoitus ja tarvitseeko ostaja takausta tilaukseensa”, liike- toimintajohtaja Annamarja Paloheimo Finnverasta luet- telee. Suurissa yrityksissä on


omat osastonsa ja asiantun- temusta vientikaupan rahoi- tuksen järjestämiseen. Pie- nissä tai keskisuurissa yrityk- sissä resurssien on venyttävä moneen asiaan. ”Rahoittamisen keinot


vientikaupoissa pitää viedä myyntiprosessiin jo varhai-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68