This page contains a Flash digital edition of a book.
Jorma Leppänen ■


Kuvat Lehtikuva, Eero Kuosmanen ja Arktinen keskus Tiede ja diplomatia AVAAVAT VÄYLÄÄ liiketoiminnalle ”A


rktisen alueen taloudellinen toimintaympäristö rakentuu pitkälti eri maiden tieteelli-


sen ja poliittisen yhteistyön pohjalta. Suomi on lipunkantaja EU:n arktisessa politiikassa”, Suomen Arktinen suurlä- hettiläs Hannu Halinen sanoo. Arktisen neuvoston jäsenmaat,


Yhdysvallat, Kanada, Venäjä ja Poh- joismaat, ovat viimeisten parin vuo- den aikana julkaisseet arktisen stra- tegiansa. Vaikka kaikilla mailla on pohjoisessa vahvoja poliittisia ja ta- loudellisia intohimoja, Halinen us- koo asioiden etenevän hyvässä jär- jestyksessä. ”Kilpailu avautuvista liiketoiminta-


mahdollisuuksista on kovaa. Toisaalta tilanne on sikäli rauhallinen, että lä- hes kaikki merenpohjan luonnonva-


18 1/2012


rat sijaitsevat rantavaltioiden alueve- sillä. Mistään varsinaisesta kultaryn- täyksestä ei siis ole kysymys”, Hannu Halinen sanoo.


Paljon avoimia kysymyksiä


Avoimilla aluekysymyksillä on mer- kitystä myös Suomelle, vaikka maa ei kuulu rantavaltioihin. Halisen mukaan Suomen kannalta keskei- sintä on, että kaikkien mannerjalus- taa koskevien vaatimusten osalta py- ritään ratkaisuun kansainvälisen me- rioikeuden mukaisesti. ”Myös merten vapauden osal-


ta neuvottelut ovat käynnissä. On mahdollista, että aava meri -periaa- te käy haasteelliseksi, jos koko poh- joinen jäämerialue jaetaan pohjoisna- vasta lähteviin sektoreihin. Avoimia


ja vaikeitakin kysymyksiä on paljon. Esimerkiksi Luoteisväylää Yhdysval- lat pitää kansainvälisenä merireittinä, mutta Kanada katsoo oikeudekseen päättää siitä, ketkä reittiä käyttävät.” ”Vaikka rantavaltiot ovat hyväk-


syneet merioikeusyleissopimuksen kattavaksi oikeudelliseksi välineeksi myös Jäämerellä, kansallisia ja yhtei- siä päätöksiä on tehtävä monella alu- eella liikenteestä kalastukseen ja ym- päristönsuojeluun.” Allekirjoittaessaan meripelastus-


sopimuksen Arktisen neuvoston ul- koministerit päättivät myös öljyva- hinkosopimuksen neuvottelukier- roksen aloittamisesta. ”Merioikeusyleissopimukseen


neuvotellaan siis alueellisia lisäsopi- muksia. Mukana on myös elinkei-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68