This page contains a Flash digital edition of a book.
”Team Finlandin


ohjausryhmä täytyy koota erittäin osaavasta väestä.”


töisyyttä. Yrityksen tulisi saada kan- sainvälistämispalvelut yhden kontak- tin kautta. ”Asiakkaan pitää tavoittaa palvelut


helposti ja vaivatta.” Julkisrahoitteisten toimijoiden


koordinaation tulisi myös parantaa tehokkuutta. Lisää resursseja työryh- mä ei pyydä. ”Kokonaisuus on tärkeä linjata yh-


teisen strategian mukaisesti. Voima- varat pitää saada suunnattua täysillä tärkeimpiin suuntiin.” Team Finlandia johtaisi pääminis-


terin alaisuudessa tiivis, kymmenen hengen joukko, jolla olisi näkemys- tä kansainvälisestä liiketoiminnasta, yliopistoista sekä julkiselta sektorilta. ”Team Finlandin ohjausryhmä täy-


tyy koota erittäin osaavasta väestä.” Ryhmään kerättäisiin toisiaan täy-


dentäviä asiantuntijoita, mutta ei edustuksellisin tai poliittisin perus- tein.


Megatrendit haltuun


Myös korkean profiilin kansainvä- listymisen edistämiselle on kasvavaa tarvetta. ”Maailmantalouden painopiste on


suuntautumassa kehittyville mark- kinoille, joilla julkinen ja yksityinen sektori ovat lähempänä toisiaan.” Alahuhdan johdossa menesty-


vä Kone on pitkään seurannut sen markkinakasvun keskeisenä veturi- na toimivaa kaupungistumisen me- gatrendiä. ”Kehittyvillä markkinoilla monet


globaalit yhteiskunnalliset ja talou- den megatrendit näkyvät kaikkein


jyrkimpinä. Näihin kytkeytyy mer- kittäviä hankkeita, joihin liittyviä päätöksiä tehdään myös valtiojohdon puolella. Presidentti- ja ministerivie- railujen merkitys kasvaa.” ”On erinomaista, että Suomessa on


jo nyt aika tavalla moniin megatren- deihin liittyvää osaamista.” Kansainvälistä osaamista tulee ke-


hittää, jotta syntyvät mahdollisuu- det saadaan hyödynnettyä täysimää- räisesti. Toinen asia, josta vuosikymme-


net kansainvälisesti toiminut Kone tunnetaan, on henkilöstön koulutus – kaikilla portailla. Koulutus kasvat- taa osaamisen lisäksi motivaatiota. Sen Aalto-yliopiston hallituksen pu- heenjohtajana vaikuttava Alahuhta tietää. ”En näe Suomen tulevaisuuden


kilpailukyvyn kannalta mitään tär- keämpää asiaa kuin yliopistojen ke- hittäminen. Kiinnostavampaa panos- tuksen kohdetta oman päätyön ulko- puolella on vaikea nähdä.” ”Aalto-yliopiston konsepti ja sen


kehittäminen herättävät kiinnostus- ta kaikilla mantereilla, mikä vaikut- taa mahdollisuuksiin valita yhteistyö- kumppaneita. Esimerkiksi Stanfordin kanssa on jo mittavaa yhteistyötä. Nähdäänkö Alahuhta ratkomassa


vielä muita kansallisia kysymyksiä? ”Se riippuu täysin siitä, kuinka


kiinnostavaan kohteeseen kysytään, koenko, että minulla on annettavaa, ja mikä on oman ajankäyttöni tilan- ne. Ajankäytössä on pakko olla riittä- vää joustoa. Muuten rentous ja luo- vuus jäävät liian vähälle.” ■


Alahuhdan


joukkue: TALOUDELLISTEN ulkosuhteiden työryhmään kuuluivat Matti Alahuhta (puheenjohtaja), Sari Baldauf, Anne Brunila, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Mika Ihamuotila, Johanna Ikäheimo, Ole Johansson, Mikko Kosonen, Leila Kostiainen, Jussi Pesonen, Maisa Romanainen, Veli Sundbäck, Peter Vesterbacka ja lisäksi ministeriöiden edustajia. Loppuraportti luovutettiin pääministeri Jyrki Kataiselle, elinkeinoministeri Jyri Häkämiehelle sekä eurooppa- ja ulkomaan- kauppaministeri Alexander Stubbille 19.1.2012 Finlandia-talolla.


yrityksiä EK korostaa, että taloudel- listen ulkosuhteiden Team Finland -verkoston toiminta ja strategia pitäisi perustua elinkeinoelämän tuntemuk- seen ja yritysten tarpeisiin. Uuden verkoston strategi- nen ohjaus edellyttää sen ohjausryhmän jäsenistöltä laaja-alaista osaamista yri- tysten kansainvälisestä lii- ketoiminnasta. Toiminnan on oltava pitkäjännitteistä ja tehokasta – riittävän lä- hellä yrityksiä. EK vahvistaa myös omaa kansainvälisiin markkinoihin ja yritysten kansainvälistymiseen liitty- vää toimintaansa ja verkos- tojaan.


Lähelle


1/2012


25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68