search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
946 | WEEK 38-39 16 SEPT 2020


BDB vraagt om spoedige nieuwbouw tweede kolk voor Henrichenburgsluis


DUISBURG De Federale Vereniging van Duitse Binnenvaart eV (BDB) vraagt om de bouw van een tweede kolk bij de Henrichenburgsluis langs het Rhein- Hernekanaal. DBD-vicepresident Roberto Spranzi heeſt dit project afgelopen 2 septem- ber bepleit op een hoorzitting van de trans- portcommissie uit het deelstaatparlement van Noordrijn-Westfalen. Spranzi benadruk- te tevens de dringende noodzaak van actie.


Aanleiding voor het pleidooi vormt de ver- slechterde bereikbaarheid in de afgelopen jaren van de haven van Dortmund, goed voor ongeveer 5.000 banen - direct en indi- rect. Dat komt door de zeer storingsgevoe- lige Henrichenburgsluis naar het Dortmund- Emskanaal, die nu slechts één kolk heeſt en tevens de enige waterzijdige toegang biedt tot het havengebied.


In het oostelijke Ruhrgebied vormt de ha- ven van Dortmund met zijn uitsteken- de verbindingen met het Rijngebied, het Mittellandkanaal en met de Noordzee een belangrijke haven met ongeveer drie mil- joen ton waterzijdige overslag per jaar.


Kanalenstelsel Met ongeveer 40 miljoen ton goederen die jaarlijks per binnenvaartschip worden ver- voerd, heeſt het West-Duitse kanaalsysteem het op één na hoogste tonnage van het hele Duitse waterwegennet, na de Rijn.


Het kanalenstelsel speelt een belangrijke rol bij het goederenvervoer naar het ach- terland van de grote westelijke zeehavens en bij de bevoorrading van grondstof-in- tensieve industrie in het westen van de Bondsrepubliek.


Het Waltrop-Henrichenburg sluiscomplex, met rechts op de foto de sluis die momenteel opera- tioneel is en de scheepsliſt die sinds 2005 buiten gebruik is.


Foto WSA Duisburg-Meiderich 235 miljoen euro voor versterken van de Maas


Verruiming De dijkversterking is nodig vanwege nieuwe wettelijke veiligheidsnormen uit 2017. Door de combinatie van het versterken van de ruim 26 km lange dijk aan de Brabantse zijde met het verruimen van de rivier hoeſt de dijk min- der hoog. De rivierverruiming aan zowel de Gelderse als Brabantse zijde is goed voor de kwaliteit van het water, de flora en fauna. Twee oude meanders bij Megen komen te- rug. De rivierverruiming levert tegelijkertijd de 1 miljoen m3 grond op voor de versterking van de nabijgelegen dijk. Het transport met vrachtwagens over de weg is daardoor be- perkt en de CO2-uitstoot ook, een duurzame uitvoering.


LITH Het Rijk en de regio Noord-Brabant en Gelderland gaan samen zo’n 235 miljoen euro investeren in maatregelen voor de vei- ligheid en kwaliteit in het gebied van de me- anderende Maas bij onder meer het gebied tussen Ravenstein en Lith. Ook het belang van de binnenvaart wordt in deze plannen meegenomen. De afspraken zijn in een over- eenkomst vastgelegd en maandag 7 septem- ber door minister Cora van Nieuwenhuizen, waterschap Aa en Maas en overige partijen ondertekend.


Het gaat onder meer om dijkversterking, ri- vierverruiming én gebiedsontwikkeling. Minister Cora van Nieuwenhuizen: “De plan- nen voor de Maas zijn goed voor de watervei- ligheid en de natuur. Ook het belang van de binnenvaart moet niet onderschat worden”.


Zo zorgt de verbreding van de toegang tot het Burgemeester Delenkanaal voor een verbete- ring van de concurrentiepositie van de haven van Oss en de veiligheid voor de scheepvaart op de Maas.


Samenwerking De plannen zijn opgesteld na overleg met betrokken bewoners en onderne- mers. Vanuit de omgeving denken ruim veertig mensen met uiteenlopende ach- tergronden en kennis van het gebied al ruim twee jaar structureel mee tijdens werkplaatsbijeenkomsten. De volgende fase, de planuitwerking, zal naar verwachting in 2022 zijn afgerond. De uitvoe- ring start in 2023. In 2025 is de dijk versterkt en voldoet aan de nieuwe veiligheidsnormen. De afronding van alle werkzaamheden is voor- zien in 2028.


Skoon-batterij ingezet om cruiseschip Scylla duurzaam van groene stroom te voorzien


AMSTERDAM De mobiele batterij-unit van Skoon blijkt voldoende goed te functioneren om in ieder geval een riviercruiseschip van energie te voorzien. Dat blijkt uit een proef op woensdag 2 september in de haven van Amsterdam.


De proef is uitgevoerd met riviercruiseschip MS Treasures van Scylla in samenwerking met Project Clean Amsterdam en Skoon in combi- natie met een walstroominstallatie. De proef is goed verlopen en bevestigde het gebruiks- gemak, net als de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling.


Het doel van de proef was om mobiele ener- gie-opslag te testen die gebruikt kan worden om schepen te voorzien van groene energie wanneer de reguliere energievoorziening niet voldoende is. Met de inzet van een deelbat- terij, kan er volgens Scylla een nieuwe stap worden genomen in de richting van een meer duurzame haven en de cruisevaart.


De al jarenlang durende voorbereiding voor een koppeling van de verschillende schippers- beurzen en de daaraan gepaarde automatise- ring nadert nu haar voltooiing. De beurzen in Dordt en Rotterdam zullen volgend jaar april op elkaar zijn aangesloten. Amsterdam en IJmuiden volgen. Nog slechts enkele maanden geleden spraken verschillende schippersorga- nisaties hun verontwaardiging uit over de traagheid waarmee het onderzoek naar de mogelijkheden van automatisering van de beurzen voortgang vond.


20 JAAR GELEDEN


9


SCHEEPVAARTKRANT 30 JAAR GELEDEN


Het uitbaggeren van de toegang tot de vluchtha- ven van IJzendoorn laat voorlopig nog op zich wachten. KSV Schuttevaer meldde verheugd dat de baggerwerkzaamheden na de bouwvakva- kantie zouden beginnen. Rijkswaterstaat zegt echter dat de werkzaamheden op zijn vroegst in maart 2001 kunnen starten. De schippers moeten dus nog iets langer geduld hebben. Volgens de dienstkring Boven-Rijn en Waal is pas in november het bestek gereed, waarna het nog in procedure moet.


10 JAAR GELEDEN


Foto Scylla.


Het invoeren van een gemeenschappelijke voertaal in de Europese binnenvaart is binnen afzienbare termijn niet haalbaar en ook ongewenst, zegt Koninklijke Schuttevaer. “Als twee personen via de marifoon gebrekkig communiceren in een vreemde taal, zorgt dat voor meer onveiligheid dan in de huidige situatie”, vindt Schuttevaer. Met wat geduld (2030) lost dit probleem zich vanzelf op, omdat de Fransen en Duitsers dan ook opgroeien met Engels als tweede taal.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68