search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
946 | WEEK 38-39 16 SEPT 2020


29 Historische reddingsboot toegevoegd aan varende collectie Reddingmuseum


DEN HELDER Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers heeſt de historische houten motor-strandreddingsboot Abraham Fock verworven, om deze toe te voegen aan zijn actief varende vloot.


Komende maanden moeten er verschillende werkzaamheden verricht worden om de red- dingsboot vaarklaar te maken. Men hoopt de Abraham Fock medio of eind oktober bij


het museum op Willemsoord te kunnen af- meren. De reddingsboot zal worden inge- zet voor commerciële vaartochten en bij evenementen.


Reddingsboot Abraham Fock heeſt volgens het museum een belangrijke historische rol gehad in de ontwikkeling van het reddings- wezen. Het was namelijk een van de eerst ge- bouwde houten motor-strandreddingsboten,


Aandeel binnenvaart in havens North Sea Port neemt verder toe


TERNEUZEN In de havens van North Sea Port blijſt het vervoer van goederen naar het ach- terland via de binnenvaart verder toenemen. Met een stijging van 4 procent komt dit ver- voer uit op maar liefst 58 procent. Dat blijkt uit het tweede onderzoek dat de haven ver- richtte onder de bedrijven in het hele grens- overschrijdende havengebied.


Als multimodale haven zet North Sea Port sterk in op duurzaam vervoer. Voor de twee- de maal voerde de grensoverschrijdende Nederlands/Vlaamse haven onderzoek uit naar de vervoersmogelijkheden die bedrijven (in 2019) gebruiken om goederen (aan- en af- voer) naar het achterland te vervoeren. Hieruit blijkt dat 58 procent van de goederen in binnenvaartschepen wordt vervoerd. Het gaat zowel om het laden als het lossen van binnenvaartschepen. Dat is maar liefst een toename met +4 procent binnen één jaar tijd.


Daarnaast neemt het aandeel van het wegver- voer af tot 28 (-2) procent. Het spoor kent een stijging van 1 procent tot een aandeel van 10 procent. Het overbrengen van lading van een schip op een ander schip of vervoersmodus – zogeheten transhipment - is goed voor 4 pro- cent (-3 procent) van de overslag. “Deze cijfers uit het modalsplitonderzoek la- ten zien dat in North Sea Port-bedrijven en rederijen verder inzetten op vervoer via bin- nenvaart - in het bijzonder voor het vervoer


van containers”, aldus Daan Schalck, CEO van North Sea Port.


Verder ontwikkelen North Sea Port zet actief in op een ‘modal shiſt’ richting binnenvaart en spoor. Het be- schikt over een uitgebreid netwerk van ach- terlandverbindingen. Het ligt immers op het kruispunt van de Europese vervoersmogelijk- heden inzake binnenvaart, spoor (tot in China) en wegvervoer en op een aantal Europese ver- voerscorridors. Het vervoer over de binnen- wateren zal nog toenemen met de realisatie van het Seine-Scheldeproject, waardoor bin- nenvaartschepen met een laadvermogen van 4.500 ton tot in Parijs kunnen varen.


Wat spoorontwikkelingen betreſt, blijſt de ha- ven samen met bedrijven en heel wat partners zich actief inzetten voor een spoorlijn tussen Vlissingen en Antwerpen, tussen Terneuzen en Zelzate, het aanpakken van een aantal knel- punten op het spoor in het havengebied en de inzet van spoorlijn 204 voor personenvervoer tussen Gent-Dampoort en Zelzate.


North Sea Port voerde dit onderzoek naar het gebruik van vervoersmogelijkheden naar het achterland voor de tweede maal uit. Ditmaal op basis van de cijfers voor het jaar 2019. Het eerste onderzoek over de cijfers van het jaar 2018 – het eerste jaar als fusiehaven – was de nulmeting.


Online bootverhuur meldt een recordstijging met 350 procent


AMSTERDAM Online bootverhuurplatform Barqo heeſt in het afgelopen vaarseizoen een recordstijging van 350 procent op binnen- landse vaarvakanties gerealiseerd. De vraag naar binnenlandse vaarvakanties was dus- danig groot dat 60 procent van de aanvragen niet geplaatst kon worden, vanwege een te- kort aan beschikbare boten.


Waar de Covid-maatregelen in maart en april de watersportsector juist tot een van


de zwaarst getroffen sectoren in Nederland maakte, is de stijgende lijn van het aantal aan- vragen bij Barqo al voor de zomer ingezet. Thijs Janssen, medeoprichter van Barqo, zegt daarover: ,,Wij merkten aan de bezoekersaan- tallen dat veel Nederlanders van plan waren in Nederland de vakantie door te brengen. Dit had grotendeels te maken met de negatieve reisadviezen voor veel landen. Daarnaast heb- ben de warme zomerdagen natuurlijk invloed gehad op het succes voor de bootdeelsector.”


vernoemd naar een van oprichters van de NZHRM. In vroeger dagen werd dit type red- dingsboot met behulp van paarden de zee ingetrokken; later werd dit gedaan door een rupstractor.


Gevaarlijke tochten Motorstrandreddingsboot Abraham Fock is gebouwd in Katwijk tussen 1936 en 1937. In 1937 kwam de reddingsboot in dienst bij


NZHRM-station op Ameland, totdat de boot in 1950 naar Terschelling verhuisde. De NZHRM was de voorloper van de huidige KNRM.


Na gestationeerd te zijn op Terschelling, Schiermonnikoog en IJmuiden ging de red- dingsboot in 1958 naar het KNRM-station Wijk aan Zee (foto), waar deze tot 1986 bleef varen. Vooral in de oorlogsjaren werden er met de boot diverse gevaarlijke tochten gemaakt.


Geen meerderheid voor pensioenregeling binnenvaart


ROTTERDAM De huidige pensioenregeling van de binnenvaart vertegenwoordigt niet de meerderheid van de binnenvaart. Dat blijkt uit een representativiteitstoets: slechts 44 procent van de werkende leden van BLN en CBRB is aangesloten bij de pensioenregeling.


Dat meldt het CBRB. Het was belangrijk dat een zo groot mogelijk deel van de binnen- vaart vertegenwoordigd is in een pensioenre- geling, omdat deze anders niet meer verplicht


gesteld kon worden voor de sector. Daarvoor was officieel een representativiteitspercenta- ge van 55 procent nodig.


De toetsing is gedaan op verzoek van de mi- nister van Sociale Zaken en Welzijn. CBRB heeſt samen met vakbonden en pensi- oenbestuur gevraagd de regeling nog ver- plicht te houden, in ieder geval totdat er meer duidelijk is over een mogelijk landelijk pensioenakkoord.


Haven van Moerdijk en MCA Brabant steunen elkaars multimodale ambitie


Moerdijk en de provincie Noord-Brabant verder versterken. Zij doelen hierbij op een aantal concrete initiatieven die bijdragen aan efficiëntere en duurzame transportke- tens tussen Rotterdam en Noord-Brabant.


Het gaat dan vooral om een succesvolle uitbouw van de binnenvaartcorridors op Moerdijk, zoals de reeds bestaande West- Brabant Corridor en nieuw op te zetten cor- ridors, waarbij Moerdijk als een draaischijf kan fungeren. Voorbeelden zijn de Oost- Brabant Corridor en de Antwerpen-Zeeland Corridor.


MCA Brabant-directeur Hendrik-Jan van Engelen en Annette van Ketel, logistiek manager van Port of Moerdijk.


MOERDIJK MCA Brabant-directeur Hendrik- Jan van Engelen en Annette van Ketel, lo- gistiek manager van Port of Moerdijk, heb- ben afgelopen vrijdag 11 september een samenwerkingsovereenkomst getekend om het belang van de haven van Moerdijk voor Brabant te onderstrepen.


De partijen willen met de samenwerking het multimodale netwerk rondom Port of


Retourlading Verder betreſt dat promotie bij verladers van gecombineerd spoor/ shortsea-vervoer als logistiek concept, met als doel een be- tere bezetting van het spoor door de juiste retourlading. Verduurzaming en innovatie krijgen aandacht, met de focus op elektrisch (MECS) en autonoom varen op de corridors. De haven van Moerdijk geldt als de enige zeehaven van Noord-Brabant en is als zoda- nig een actief logistiek knooppunt.


MCA is actief in het bevorderen van het mul- timodaal transport binnen de provincie Noord-Brabant en naar de zeehavens.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68