search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
946 | WEEK 38-39 16 SEPT 2020


11


Scheepvaartondernemers roepen kabinet op om nú fors te investeren in vaarwegen


ZWIJNDRECHT Binnenvaartondernemers, verladers én waterbouwers roepen het kabi- net gezamenlijk op om fors te investeren in de Nederlandse vaarwegen, nu er vanuit het derde corona steun- en herstelpakket twee miljard euro naar voren wordt gehaald voor infrastructuur. De sector maakt zich zorgen over de staat van de vaarweginfrastructuur, met name de bevaarbaarheid van de Waal en vinden dat de problemen versneld moeten worden aangepakt.


De ondernemers, verenigd in de branche- verenigingen Koninklijke BLN-Schuttevaer, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, Evofendex en de Vereniging van Waterbouwers, zijn overigens blij dat het Rijk investeert in infrastructuur en benadruk- ken de voordelen van vervoer over water nog eens extra.


Probleemrivier de Waal is een slagader van de Nederlandse en West-Europese econo- mie. Jaarlijks vinden meer dan een miljoen containers en 130 miljoen ton bulklading hun weg via de Waal en Rijn naar hun eind- bestemming. De Waalcorridor voldoet echter niet meer aan de internationaal vastgestel- de normen voor bevaarbaarheid. Verzanding en erosie veroorzaken een grillige bodem- structuur en leiden ertoe dat schepen min- der lading kunnen meenemen, doordat de diepgang van de vaarweg afneemt. De be- vaarbaarheid van de Waal en de bodempro- blematiek wordt door de sector gezien als het grootste knelpunt in het Nederlandse vaarwegennetwerk.


Achterstallig onderhoud Daarnaast zijn onverwachte stremmingen


Zomers laagwater op de Waal - slagader van de West-Europese economie.


en vertragingen als gevolg van achterstal- lig onderhoud voor de binnenvaart dagelijk- se realiteit. Door jarenlange bezuinigingen op onderhoud is het aantal storingen op het hoofdvaarwegennet ernstig toegenomen. Bepaalde sluiscomplexen zijn geregeld lange tijd slechts voor 50 procent van de capaci- teit beschikbaar. Met name het vervoer over de Maascorridor ondervindt ernstige hinder door stremmingen bij sluizen.


De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeſt in 2019 geld vrij gemaakt om de groot- ste problemen aan te pakken. Het werk stag- neert echter bij de aanbesteding en aan de uitvoeringskant. Er is op het water nog nau- welijks verbetering waarneembaar. De bran- cheorganisaties roepen op te investeren in extra mankracht, om in de aanbesteding en uitvoering infrastructurele werken niet te la- ten stagneren.


Capaciteit bij sluizen De vraag naar vervoer over het wa- ter zal de komende jaren op diverse tra- jecten toenemen, zo is de verwachting. Bijvoorbeeld door de aanleg van de Seine- Scheldeverbinding en de toenemende con- tainerisatie. In de Zeeuwse delta zijn op de aanlooproute naar de Schelde capaciteits- knelpunten bij de Kreekrak-, Volkerak- en Krammersluizen. Uitbreiding van de schut- capaciteit is hier hard nodig om optimaal te profiteren van de kansen die deze nieuwe corridor biedt.


Op de Maas is bij Grave eveneens een ex- tra sluiskolk nodig. De Maas is een gestuw- de rivier met een stabiele diepgang, deze zal bij laag water steeds vaker gebruikt worden als alternatief voor de Waal. Sluis Grave is het enige punt op de route tussen de Maasvlakte en Maastricht waar maar één


Archieffoto beeldbank RWS


sluiskolk aanwezig is. Die situatie is kwets- baar en kan bij storing de hele corridor blok- keren. Daarnaast is de capaciteit van de sluis maar zeer beperkt en daardoor is Grave een ernstig knelpunt op de Maasroute.


‘Voorsprong continueren’ Wil Nederland zijn krachtige positie in de lo- gistiek behouden, is investeren in de ‘natte’ infrastructuur van cruciaal belang – zo klinkt het. Terugdringen van storingen, tijdig on- derhoud, duurzaam rivierbeheer en aanleg van nieuwe infrastructuur zijn kernopgaven van de overheid en zouden niet langer kun- nen worden uitgesteld.


Met het derde corona steun- en herstelpak- ket is het nu mogelijk om die achterstand in te lopen en de Nederlandse economie een werkgelegenheidsimpuls te geven, zo stellen de samenwerkende organisaties.


PLAN DE KAMPANJE


Werkbezoek gedeputeerden Noord-Holland Op uitnodiging van de afdeling Noord- Holland van Koninklijke BLN-Schuttevaer organiseerde het BVB afgelopen vrijdag een werkbezoek voor twee gedeputeerden van de provincie Noord-Holland. Zita Pels, gedeputeerde Financiën, Circulaire Economie, Zeehavens, Sport en Cultuur en Erfgoed bracht samen met Jeroen Olthof, gedeputeerde voor Mobiliteit en Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu en Luchtvaart en Schiphol een ken- nismakingsbezoek aan de binnenvaart. Samen met de havenmeester van Amsterdam, Milembe Mateyo, brachten ze een bezoek aan een van de nieuwe con- tainerschepen van Sendo-Shipping in het Amsterdamse havengebied. Aan boord kre- gen zij een uitgebreide rondleiding en toe- lichting op de duurzame toepassingen op het schip, van kapitein/eigenaar Sebastiaan van der Meer. Daarnaast kwamen uiter- aard alle actuele binnenvaart-topics uit de Amsterdamse regio aan bod. Wij danken Sendo-Shipping voor de gastvrije ontvangst.


Nieuwe communicatiemedewerker Recentelijk heeſt Petra Figee na 11 jaar het BVB verlaten. Zij zet haar loopbaan voort bij het waterschap Hollandse Delta. Per 1 oktober aanstaande begint haar opvolg- ster bij het BVB. Haar naam is Dagmar Stolk. Dagmar is 25 jaar en heeſt aan de Hogeschool Rotterdam een HBO-studie Crossmediale Communicatie gevolgd. Voorafgaand daaraan heeſt zij een op- leiding aan het Grafisch Lyceum afge- rond. Haar opa was werkzaam in de binnen- vaart en dus is onze sec- tor haar niet onbekend.


Fris Zondagochtend NPO Radio 1 brengt elke zondagochtend tussen 4.00 en 6.00 uur het programma ‘Fris Zondagochtend’. Een van de vaste items is ‘Waarom ben jij ook wakker’. Daarin komt een beroep aan bod, waar- bij mensen op dat tijdstip ook wakker zijn voor hun werk. Op zondag 30 augustus werd kapitein Twan Brummelkamp live in de uitzending gebeld over het beroep van binnenvaartschipper.


Lezers van de e-paper kunnen hier het fragment beluisteren.


Bureau Voorlichting Binnenvaart • Tel: 010 - 4 12 91 51 • Vasteland 78, 3011 BN Rotterdam • www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nlinfo@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68