search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
946 | WEEK 38-39 16 SEPT 2020


Havens werken samen om binnenvaart in stadsregio Stockholm te ontwikkelen


STOCKHOLM Het havenbedrijf van Stockholm, Hutchison Ports Stockholm, Mälarhamnar en Wallenius Marine gaan een samenwerkingsverband aan, om de bin- nenvaart tussen Stockholm Norvik Port en de strategisch verder landinwaarts gelegen Mälarhamnar-havens van Västerås en Köping verder tot ontwikkeling te brengen.


De kades van de geheel nieuwe vrachthaven van Stockholm, Stockholm Norvik Port, zijn af- gelopen mei geopend op een locatie die nieu- we kansen biedt voor het opzetten van efficiënt en duurzaam transport in de groeiende regio Stockholm en Mälardalen. Tegelijkertijd voeren de Mälarhamnar-havens substantiële uitbrei- dingsprojecten uit, waarmee ze ook grotere vrachtvolumes kunnen gaan verwerken.


Het ontwikkelingsproject voor de binnenvaart wordt uitgevoerd door Mälarhamnar, Ports of Stockholm en het particuliere Hutchison Ports Stockholm, in nauwe amenwerking met Wallenius Marine. 90 procent van alle geïm- porteerde goederen komt over zee in Zweden aan, waarvan het merendeel bestemd is voor de grotere stadsregio Stockholm.


“Wij geloven in de kracht van samenwer- king en in het verschuiven van het vrachtver- voer van land naar water. Dit partnerschap zal duurzaam transport in de grotere regio Stockholm mogelijk maken en het project is daarmee ook van groot belang voor ons”, zegt Göran Söderdahl, commercieel directeur van Wallenius Marine.


Keten “Willen rederijen, expediteurs en ladingeige- naren een binnenvaartsysteem kunnen ge- bruiken, dan moeten de havens samenwerken in een keten en moeten er geschikte vaarwe- gen zijn voor het transport. Wij, de havens, moeten daarom onze rol spelen en samen- werken om de maatregelen te treffen die no- dig zijn om dit verkeer in Zweden werkelijk- heid te laten worden ”, zegt Carola Alzén, CEO van Mälarhamnar.


Stockholm Norvik Port ligt dichter dan enige andere containerterminal bij wat verreweg het grootste consumptiegebied van Zweden is, en biedt ook een kortere route naar de open zee dan welke andere haven aan de oostkust dan ook.


Camera’s langs Amsterdam-Rijnkanaal en het IJ voor vaarverkeersmanagement


Superspreadevents Voor de binnenvaart groot nieuws: de vak- beurs van Maritime Industry gaat dit jaar niet door. Het is niet het enige evenement dat last heeſt van die vermaledijde pandemie. In het voorjaar waren er nog helemaal geen evene- menten toegestaan, waardoor onder meer Maritime Industry verplaatste naar het na- jaar. Daarna mochten evenementen weer wel. Maar alleen met een beperkt aantal deelne- mers, zeker wanneer het evenement binnen werd gehouden, om zo de 1,5 meter afstand nog steeds te kunnen waarborgen. Het zorg- de ervoor dat organisaties in recordtempo op zoek moesten naar andere manieren om hun evenement te organiseren. Relatief eenvoudig met vaste looproutes en registratieformulie- ren vooraf, maar soms was het ingrijpender: beurstoegang alleen in vaste tijdsblokken, een flinke afname van het aantal bezoekers – en daarmee ook van standhouders – en het an- nuleren van dingen als open discussies in een forum of een netwerkborrel. Anderen kozen ervoor om het evenement online te presente- ren. Inmiddels hebben we een aantal van deze evenementen bijgewoond op afstand en het is toch niet helemaal, hoewel je uiteraard wel


7 NOELIA ROMERO CABRERA


snel en eenvoudig op de hoogte bent – van- uit je eigen luie stoel thuis zelfs nog! Dat al- les wordt gedaan om er toch nog omzet uit te kunnen halen, en natuurlijk contact te hou- den met de achterban. Voor Maritime Industry bleek het niet voldoende: het sentiment on- der exposanten was zodanig veranderd dat de organisatie besloot toch de beurs pas weer in 2021 te organiseren. Ergens is dat wel begrij- pelijk: er is en blijſt altijd risico om corona op te lopen of verder te verspreiden en zo een ‘su- perspreadevent’ te worden. Tegelijkertijd gaat het me aan het hart om zo’n beurs niet te zien doorgaan: er waren tenslotte flink wat maat- regelen genomen om iedereen veilig te kun- nen laten deelnemen. Gelukkig gaan andere evenementen wel weer door en staat voor nu Shipping Technics Logistics 2020 voor de deur in Kalkar. Laten we hopen dat deze en de ko- mende evenementen op een positieve manier een ‘superspreadevent’ worden, waarbij ieder- een weer fijn met elkaar in gesprek kan en op de hoogte gebracht kan worden van alle nieu- we ontwikkelingen en producten in de bran- che. Wij zijn er in ieder geval weer bij in Kalkar en hebben de nieuwe data van de andere beurzen alweer in de agenda staan: tot dan!


Wereldhavendagen ondanks afstand soms toch dichtbij


Expositie IN BEELD bij het Maritiem Museum Rotterdam.


ROTTERDAM Hoewel de Wereldhavendagen in Rotterdam niet op de traditionele manier gevierd konden worden vanwege corona, is het volgens de organisatie op digitale ma- nier ook wel degelijk een succes geworden op vrijdag 4 en zaterdag 5 september.


AMSTERDAM Rijkswaterstaat is gestart met een proef met slimme camera’s langs de vaarweg op het IJ. Daarmee kunnen ver- keersbewegingen en – drukte beter in kaart worden gebracht, vooral op plekken waar beroeps- en recreatievaart met elkaar in aanraking komt.


Rijkswaterstaat wil de beelden van bijvoor- beeld het Amsterdam-Rijnkanaal en het IJ ge- bruiken om passagiers- en beroepsvaart te begeleiden als dat nodig is. Zo kan er worden ingegrepen als het te druk is, bijvoorbeeld door beroepsvaart in konvooi te laten varen of pleziervaart om te leiden.


Het Amsterdam-Rijnkanaal is een van de drukst bevaren vaarroutes. Voor de bin- nenvaart vaak gesneden koek aldus Rijkswaterstaat: de schippers kennen de rou- te, weten van elkaar wat ze doen en hebben


apparatuur waarmee te zien is of ze richting het Noordzeekanaal, Amstel of IJsselmeer gaan. Recreanten vinden het vaak moeilijker om in te zien waar de beroepsvaart heen gaat en hoe gepasseerd kan worden.


Het experiment met het cameratoezicht is opgezet door Rijkswaterstaat, Port of Amsterdam en Waternet. Met de beelden en de informatie vanuit de beroepsvaart, kunnen vaarwegbeheerders een betere in- schatting maken van de (verwachte) drukte. Rijkswaterstaat verzekert dat de beelden niet zullen worden opgeslagen.


De volgende stap is volgens Rijkswaterstaat dat de schippers die richting het IJ gaan, voor- bereid worden op wat ze aan gaan treffen qua drukte. Hoe dat zal gaan, is nog niet duidelijk: daarvoor wordt eerst het resultaat van deze eerste proef afgewacht.


Vanwege corona was het geen publieksevene- ment, maar werd het grotendeels digitaal ge- vierd onder de noemer Port Stories 2020. Met bijvoorbeeld twee digital reporters en drone- robots Amy en Djimmy die vanuit de lucht een nieuw perspectief op de Rotterdamse haven boden. Ook was er een eigen havenradiozen- der, verzorgd door Hogeschool Inholland. Vrijdag is de haven naar diverse scholen in de regio gehaald, zaterdag was het Digital Port Day, met een blik in het verleden, heden en de toekomst van de Rotterdamse haven. Het eve- nement is traditiegetrouw afgesloten met een videoregistratie van de avondshow en vuur- werk. Aankomende week zijn er nog diverse zogeheten havenbelevingen op scholen in de regio. Een foto-expositie met talloze foto’s van de Wereldhavendagen door de jaren heen bij het Maritiem Museum Rotterdam blijſt nog tot eind september te zien.


Foto Anne Reitsma


“We zijn ontzettend blij dat we in dit bijzon- dere jaar de haven alsnog op zo veel manie- ren in het zonnetje hebben kunnen zetten,” zegt Sabine Bruijnincx, directeur van Stichting Wereldhavendagen.


“Samen met onze partners hebben we als team gekeken naar wat wel mogelijk was en daar zijn veel mooie, creatieve ideeën uit voortgekomen. We zijn trots op de initiatieven die we hebben kunnen realiseren en we ho- pen een aantal in de toekomst in het reguliere programma te kunnen inbedden.”


De Wereldhavendagen trekken normaal ge- sproken honderdduizenden bezoekers naar de stad en de haven: het is daarmee volgens eigen zeggen het grootste jaarlijkse maritieme evenement van Nederland. Het was dit jaar de 43e


editie.


Als u de e-paper leest, kunt u hier alle Port Stories van de 2020-editie van de Wereldhavendagen terugvinden.


AVERECHTS


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68