search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
946 | WEEK 38-39 16 SEPT 2020


Maritime Industry wegens corona verplaatst naar 18, 19 en 20 mei 2021


GORINCHEM De komende editie van Maritime Industry wordt vanwege de gevolgen van het coronavirus verplaatst naar 18, 19 en 20 mei 2021 in Evenementenhal Gorinchem. Een eerdere verplaatsing naar 13, 14 en 15 okto- ber 2020 is hiermee komen te vervallen.


“De Nederlandse overheid heeſt nog géén ver- dere beperkende maatregelen opgelegd met betrekking tot het organiseren van beurzen. Ook wij waren zelf overtuigd dat de beurs door kon gaan, maar het sentiment onder expo- santen is in de afgelopen periode veranderd. We luisteren naar onze exposanten en heb- ben besloten de zestiende editie van Maritime Industry opnieuw te verplaatsen”, zegt Bianca van Grinsven namens Maritime Industry.


Om Maritime Industry mogelijk te maken ten tijde van de Covid-19-pandemie had Easyfairs haar inspanningen en maatregelen verdub- beld, volledig in lijn met alle gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen. Alle denkbare protocol- len stonden klaar om de maritieme sector op een veilige en verantwoorde manier bij elkaar te brengen.


“Sinds de persconferentie van 18 augustus kregen wij steeds meer vragen van exposan- ten en bezoekers omtrent de haalbaarheid van de fysieke vakbeurs in Evenementenhal Gorinchem. Door het veranderende sentiment onder exposanten, zijn wij opnieuw in be- raad gegaan met alle betrokken partijen. Dit


heeſt ons doen besluiten dat we deze editie opnieuw verplaatsen. Uiteraard betreuren wij dit besluit enorm, zeker gezien de flinke im- pact voor de deelnemende en aanverwante partijen met al de voorbereidingen en in gang


gezette zaken, maar het is op dit moment wel het enige juiste besluit”, aldus Bianca van Grinsven namens Maritime Industry.


De zestiende editie van de vakbeurs zal zoals


gebruikelijk in Evenementenhal Gorinchem plaatsvinden op 18, 19 en 20 mei 2021. De beursorganisatie neemt de komende periode contact op met alle exposanten en overige be- trokken partijen.


Advocaat-generaal EU-Hof veegt de vloer aan met de wet-Major


Nadat de Europese Commissie een inbreuk- procedure was gestart tegen de wet-Major, werd de regeling licht gewijzigd. Twee lo- gistieke bedrijven (Middlegate en Katoen Natie), lieten zich niet afdreigen en klaagden de deal aan bij het Grondwettelijk Hof en de Raad van State in België. Deze rechtscolle- ges legden daarop de kwestie voor aan het Europees Hof.


Strijd met Europese regelgeving Advocaat-generaal Sanchez-Bordona zegt in het advies, dat het Europees recht zich in be- ginsel niet verzet tegen een systeem voor de erkenning van havenarbeiders om de veilig- heid in havengebieden te beschermen. Maar wanneer dit systeem een ‘gesloten aanwer- vingsmechanisme’ bevat, dat onder controle van de vakbonden en werkgeversorganisa- ties staat en zo onevenredige beperkingen oplegt aan de vrijheid van vestiging van on- dernemingen en het vrije verkeer van perso- nen en diensten, is er volgens de advocaat- generaal wel echt een probleem.


BRUSSEL Het donderdag 10 september uit- gebrachte advies van advocaat-gene- raal Sanchez-Bordona van het EU-Hof van Justitie in Luxemburg over de onwettelijke deal, die de vakbonden op straffe van stakin- gen hebben afgedwongen van de werkgevers in de Antwerpse haven, heeſt veel stof doen opwaaien. Deze deal – ook wel bekend als de wet-Major – was er op gericht om havenar- beid alleen te laten verrichten door een uit- verkoren groep van door de vakbonden er- kende arbeiders.


JAN SCHILS


De in de haven gevestigde bedrijven zijn tevre- den omdat er nu een halt wordt toegeroepen aan deze jarenlange flagrante overtreding van zowel de Belgische als Europese concurren- tieregels . De omstreden deal, die jaren gele- den een wettelijke status kreeg door deze op te nemen in de wet-Major, staat ook haaks op het vrij verkeer personen, goederen en dien- sten in de EU.


Vakbonden boos De vakbonden reageren boos. Ze sluiten niet uit dat er opnieuw acties en stakingen zullen volgen als het EU-Hof het advies van de advo- caat-generaal overneemt en met een voor hen nadelig arrest (vonnis) komt, dat een defini- tief einde zal maken aan de illegale deal over de havenarbeid. De kans daarop is zeer groot, want het Hof volgt gewoonlijk het advies van zijn advocaat- generaal.


De havenarbeiders (dokwerkers) hebben ui- teraard allemaal een partijkaart van een vak- bond, meestal van de socialistische vakbond, maar ook van de ‘christelijke’ en liberale bon- den. Het arrest van het Europese Hof kan een jaar op zich laten wachten, maar tegen het standpunt dat de Europese rechters innemen, is geen beroep meer mogelijk. Desgevraagd merkt ook een woordvoerder bij de Europese Commissie in Brussel op, dat in feite te lang is gedoogd, dat de vakbonden bepalen wie, waar en wanneer havenarbeid mag ver- richten: ”De Belgische deal was een louter


politieke kwestie en het Hof doet nooit aan politiek.”


Verzet tegen wet-Major Verschillende logistieke bedrijven in de ha- ven, waaronder de Katoen Natie, hebben zich steeds verzet tegen deze bevoordeling van een groep dokwerkers. De wet-Major be- paalt dat het laden en lossen van schepen in de Belgische havens om veiligheidsredenen enkel mag gebeuren door erkende havenar- beiders. De erkenning gebeurt door paritaire comités, waar werkgevers en vakbonden in zetelen. Maar dat destijds vooral veiligheids- redenen werden ingeroepen om de wet-Ma- jor aanvaard te krijgen, gelooſt intussen nie- mand meer. Het ging er de vakbonden enkel om macht te veroveren in de haven. Het ver- zet van de havenbedrijven werd door de vak- bonden gepareerd met dreigementen op so- ciaal en economisch vlak. Meermaals werd gedreigd de Antwerpse haven lam te leggen als de havenbedrijven niet in de deal wilden stappen.


De advocaat-generaal noemt ook enkele za- ken, die in strijd zijn met de Europese regel- geving. Hij bedoelt daarmee de invloed van lokale werkgevers en vakbonden in de er- kenningsprocedure. In de haven aanwezige marktspelers krijgen op die manier de contro- le over de toelating van nieuwe werknemers, waarbij de procedure niet de nodige waarbor- gen biedt.


Ook het feit dat het toezicht op de naleving van medische-, psychische- en vakbekwaam- heidsvereisten bij vakbonden en werkgevers berust, kan voor de advocaat-generaal niet door de beugel.


Het Belgische Grondwettelijk Hof wilde ook van het EU-Hof weten of de bestaande deal voorlopig mocht blijven bestaan om rechts- onzekerheid en sociale onrust te voorko- men. Maar de advocaat-generaal wees dat af. Volgens hem zijn rechtsonzekerheid en het ri- sico op sociale onrust geen dwingende rede- nen van algemeen belang.


HOCHWERTIGE MODULARE


FILTERSYSTEME BESEITIGT:


- SCHMIERÖL - DIESEL - HYDRAULIKÖL


- 98% DER BAKTERIEN


5


INFO@MICFIL.COM WWW.MICFIL.COM


NEU!


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68