search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
946 | WEEK 38-39 16 SEPT 2020


Van Berkel Logistics neemt containerterminal Oss over


OSS OOC Beheer draagt de containeractivi- teiten in Oss per 8 september over aan Van Berkel Logistics. Daarmee wordt de Osse ter- minal opgenomen in het netwerk van Van Berkel Logistics als Inland Terminal Oss, sa- men met Veghel en Cuijk.


De containeractiviteiten worden voortgezet op het huidige terrein aan de Waalkade 17c in Oss. De bulk- en breakbulkactiviteiten worden voortgezet op de terreinen Waalkade 19 en Merwedestraat 5 in Oss.


OOC Terminals concentreert zich vanaf sep- tember op de logistiek en op- en overslag van bulk- en breakbulk en de ontwikkeling van


continentale spoorverbindingen over haar beide terminals in de haven van Oss. Van Berkel Logistics en OOC Terminals gaan ieder vanuit de eigen discipline samenwerken aan de ontwikkeling van het multimodale goede- renvervoer voor de regio.


De overname is bedoeld om de samenwer- king en de ontwikkeling van intermodale acti- viteiten in de regio Oost-Brabant te vergroten. Bundeling van de containerscheepvaart, ont- wikkeling van continentaal spoorgoederen- vervoer, efficiënter regionaal transport tussen terminals en klanten, en ook snelle IT ontwik- kelingen vragen volgens Van Berkel Logistics om meer focus en schaalgrootte.


WAAR LIG JE?


Bres in de Vlietdijk GÉ VAN DE ZON


In Ruisbroek leveren we brouwgerst aan bij mouterij Albert. Omdat men hier zo min moge- lijk overliggeld wil betalen, mag je niet aanko- men na woensdag. Dus moeten we nogal wat dagen wachten voordat we aan de beurt zijn om te lossen, en daarom hebben we tijd om te fietsen.


Richting Wintham linksaf slaand, komen we op de Vlietdijk - een smal kronkelend dijkje. Bovendien is het relatief hoog, zodat je een goed zicht hebt op al dat groen om je heen. Het ziet er allemaal zo vriendelijk uit, dat je het belang van deze dijk makkelijk zou kunnen onderschatten.


Want dat dijken van groot belang zijn in dit ge- bied begrijpt iedereen die over de Neerschelde of de Rupel vaart. Die weet hoe sterk de stro- ming en het waterhoogteverschil hier kan zijn. Daarom moet men zich tegen dit natuurgeweld verweren, als men hier wil leven. En natuurlijk gaat dat niet altijd goed.


Zo vond er in Ruisbroek bijna 45 jaar geleden, in januari 1976, een verwoestende overstro- ming plaats toen een hevige storm het wa- terpeil van de Rupel opstuwde, waardoor de dijk aan de Vliet het begaf. Het gevolg was dat rond 18.00 uur ’s avonds een groot deel van Ruisbroek onder water stond. De volgende dag stond het hele dorp, zo’n 1.000 huizen, blank.


HANDELSBEHOEFTE BEKOSTIGT GOEDDEELS KLIMAATADAPTIE


Verdubbeling havengebieden wereldwijd voorspeld


WASHINGTON Het gezamenlijke ruimtebeslag van zeehavens zal de komende drie decennia wereldwijd met maximaal 3.689 vierkante kilometer moeten groeien, om het hoofd te bieden aan de combinatie van zeespiegelstij- ging en een stijgende vraag. Dat zou blijken uit een nieuwe studie gepubliceerd in Earth’s Future - een vakwetenschappelijk tijdschriſt, gericht op klimaatverandering en toekomsti- ge duurzaamheid.


De nieuwe studie modelleerde de handels- groei en de mondiale behoeſte aan havenge- bieden tot 2050 onder vier combinaties van klimaatbeleidsinterventie en wereldwijde temperatuurstijgingen. Alle scenario’s leiden tot meer verkeer voor de havens, waardoor het aantal havengebieden moet worden ver- dubbeld of verviervoudigd.


De kosten van het bouwen van nieuwe haven- capaciteit om aan de vraag naar vrachtver- keer te voldoen, zullen de aanpassingskosten voor de zeespiegelstijging doen verminde- ren. Althans volgens de studie gepubliceerd door AGU, een organisatie die 130.000 aard- en ruimtewetenschappers en -experts on- dersteunt. Het scenario met minimale broei- kasgasbeperkingen leverde de hoogste kostenprognoses op, 750 miljard US dollar - voornamelijk gegenereerd door havenuitbrei- ding om aan de stijgende vraag te voldoen.


Havendiensten Eerdere studies naar de economische gevol- gen van klimaatverandering voor havens wa- ren gericht op de kosten van aanpassing van


bestaande havenfaciliteiten aan de zeespie- gelstijging en sterkere, frequentere stormen. Maar ook de vraag naar havendiensten zal blijven stijgen, volgens projecties van de mari- tieme handel en industrie van de VN. Beleid dat erop gericht is om de wereldwijde temperatuurstijging tegen het einde van deze eeuw tot 2 graden Celsius te beperken, zal volgens de nieuwe studie de algemene han- delsgroei vertragen en de distributie van ver- handelde goederen verschuiven, waardoor bijvoorbeeld het verkeer van bio-energiepro- ducten toeneemt alsmede de vraag naar fos- siele brandstoffen . Energiegoederen zijn mo- menteel goed voor ongeveer 40 procent van de handel overzee.


Containervaart Scheepvaart vervoert globaal 80 procent van de handelsgoederen wereldwijd. Havens brei- den zich sinds de jaren tachtig flink uit, om te- gemoet te komen aan de toenemende groei in de sector, aangedreven door liberalisering van de handel, de openstelling van de Chinese economie en een toenemend gebruik van containers.


Volgens de auteurs van het onderzoek is het opnemen van aanpassingsstrategieën in nieuwbouw een relatief goedkope manier om toekomstige verstoringen door de gevolgen van klimaatverandering te voorkomen.


Lezers van de e-paper kunnen hier een samenvatting van het rapport lezen.


Een bijzonder gevoel voor humor toonden de Ruisbroekenaren die, volgens overlevering, grapten dat de postbode voor het wereldkampi- oenschap zwemmen aan het oefenen was. Maar zo grappig was het niet, want het duurde wel 14 dagen voor de bres in de Vlietdijk gedicht was.


Ondertussen werden de Ruisbroekenaren op- gevangen door familie en vrienden. Er werden


inzamelingen georganiseerd, gevolgd door de oprichting van een logistiek centrum om de goederen op te slaan en te verdelen.


Maar toen vervolgens wijlen koning Boudewijn een bezoek bracht aan Ruisbroek, was het plots gedaan met de grappen en grollen. De Ruisbroekenaren pikten het niet dat er gedaan werd alsof dit louter een natuurramp was, terwijl er volgens hen vooral sprake was van achterstallig onderhoud; verwaarlozing van dijken en waterlopen.


Boos werd aan de vorst gevraagd waarom er zoveel geld werd besteed aan F16’s maar niet aan versterking van de dijken, terwijl zij werden afgescheept met een schadeloosstel- ling die bedoeld was voor landbouwers bij een natuurramp.


De Ruisbroekenaren lieten het er niet bij zitten. Nadat de regering niet op de juiste wijze had gereageerd op de open brief met 800 hand- tekeningen, vertrokken op 30 mei 1976 acht autobussen en vele auto’s vanuit Ruisbroek richting Brussel.


Kennelijk was hun onvrede hen al vooruitge- sneld, want men had enkele dagen daarvoor alsnog het wetsontwerp aangepast, zodat men recht had op meer en betere compensatie van de geleden schade.


De ramp in Ruisbroek was de aanleiding voor het Sigmaplan; een dijkverstevigingsplan dat het overstromingsrisico ronde de Schelde moet beperken.


Bovendien leidde deze ramp en het doorzet- tingsvermogen van de bevolking van Ruisbroek tot een volwaardige rampenwet. De Rupel mag dan een bres geslagen hebben in de Vlietdijk, de Ruisbroekenaren wilden van geen wijken weten; iets waar men nu nog trots op mag zijn.


19


Hendrik Veder levert en certificeert


hijsmiddelen voor Boskalis - in India ROTTERDAM Hendrik Veder Group meldt alle zware hijsmiddelen voor een project van Boskalis in India te mogen produceren, cer- tificeren en leveren. Door de procesbenade- ring van de Veder Group vallen de hef- en hijs- middelen op een duurzamere manier in te zetten, zodat er duurzaamheidswinst wordt gerealiseerd.


Alle stroppen zullen worden geproduceerd en gecertificeerd in de Rotterdamse productielo- catie van de Hendrik Veder Group. De hijsmid- delen worden vervolgens door Hendrik Veder Group geleverd in daarvoor ontwikkelde con- tainers op de nieuwe bedrijfslocatie van afne- mer Boskalis in Vlaardingen. Als wereldwijd


opererende bedrijf ondersteunt Boskalis zijn activiteiten onder meer vanuit dit nieuwe materiaaldepot.


Verhuur Egbert Vennik, CEO Hendrik Veder Group: “Het is goed om te zien dat onze procesbenadering bij een toonaangevende partij als Boskalis ge- waardeerd wordt. De markt is erg product-ge- oriënteerd. Wij maken het verschil door samen met de klant het proces te analyseren en met onze kennis en kunde te zien waar we kosten kunnen besparen en duurzaamheid op de agen- da kunnen krijgen. In dit geval vertaalt dat zich naar de verhuur van zwaar materieel, waarmee Boskalis kosten en CO2-uitstoot bespaart.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68