search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
946 | WEEK 38-39 16 SEPT 2020


19


SAMENWERKING VOORTGEZET


23 25


OVERNAME TERMINAL OSS


HAMBURG KREUNT ONDER CORONA


MINI-SIEGFRIED


17


35 Stijgende containertrafiek in Luikse haven ondanks corona


Voorzitter Willy Demeyer van het Luikse Havenbedrijf hoopt op herstel van de goe- derenstromen in het laatste kwartaal van dit jaar. Het bedrijf overweegt volgens hem in nauwe samenwerking met de Luikse Vereniging van Havenbehandelaars en -ge- bruikers (MUPOL), een reeks maatregelen ter ondersteuning van de concessiehouders. De Luikse haveneconomie is goed voor meer dan 18.000 directe banen en bij de particuliere on- dernemingen die op de haventerreinen geves- tigd zijn.


Voor 18 miljoen aan investeringen


LUIK De coronacrisis heeſt in de eerste helſt van dit jaar ook een negatieve impact gehad op de Luikse haven, de derde grootste binnen- haven van Europa. De containertrafiek wist hier evenwel verder te groeien. Het totale goe- derenvervoer via de haven daalde met 12 pro- cent. Grote inspanningen zijn gedaan om de haven operationeel te houden en het econo- misch leven zoveel mogelijk normaal te laten verlopen.


JAN SCHILS


Zo wijst havenwoordvoerster Thiebaut erop dat het Luikse havenbestuur niet heeſt willen toegeven aan de algemene pessimistische ten- dens, door het grootste deel van de voorgeno- men investeringen voor de periode 2020-2024 wel degelijk te handhaven. Het gaat om een bedrag van 18 miljoen euro. Ook het havenbedrijfsleven wordt zoveel moge- lijk gesteund.


Gedurende de eerste zes maanden van dit jaar heeſt de Luikse haven ruim 9,3 miljoen ton goe- deren afgehandeld, afgezet tegen 10,5 miljoen ton in dezelfde periode van 2019. Dat betekent een daling met 12 procent ten opzichte van vorig jaar - oſtewel 1,3 miljoen ton goederen minder.


Een gevoelige terugval deed zich onder meer voor bij de landbouwproducten (-43 procent), steenkool (-29 procent), chemische producten (-28 procent), minerale producten (-16 procent), metalen (-16 procent) en olieproducten (-10 procent). Genoemde productgroepen zijn tradi- tioneel sterk aanwezig in de Luikse haven.


Maar het was niet alleen maar kommer en kwel in deze haven. Zo steeg het containertransport opnieuw, net zoals in de voorgaande jaren en wel met 17 procent. Ook het vervoer over de binnenwateren in de Luikse regio bleef toene- men. Het containervervoer over de Maas via de


Eerste SeaBubble voor de Drechtsteden


ALBLASSERDAM De SVE Group haalt de eerste revolutionaire SeaBubble naar Nederland. De snelle bolle watertaxi met draagvleugels is een van de eerste tien exemplaren die in 2021 wereldwijd worden geleverd. De SVE Group, investeerder in onder meer het voor- malige Nedstaal-complex in Alblasserdam, heeſt de primeur voor Nederland.


De SeaBubble vaart zonder uitstoot, zon- der geluid en zonder golven door de inzet van het gepatenteerde fly-by-wire system. De SeaBubble die in Nederland gaat varen, heeſt


een capaciteit voor vijf personen, wordt aan- gedreven door waterstof en kent een vaartijd van twee uur op een volle tank. Binnen vier mi- nuten moet de SeaBubble alweer volledig kun- nen zijn bijgetankt.


Dockingstations Mede dankzij de Regio Deal is personenver- voer over water een actueel onderwerp gewor- den binnen de Drechtsteden. De dockingstati- ons die bij deze innovatieve SeaBubble horen, worden met behulp van meerdere partners in de Drechtsteden ontworpen en gemaakt.


drie Luikse containerterminals (Renory, Monsin en Liège Trilogiport) heeſt de coronacrisis in eerste instantie dus goed doorstaan en het ha- venbestuur verwacht dat deze tendens zich de komende maanden zal doorzetten, ofschoon de pandemie nog niet voorbij is. De drie genoem- de terminals waren goed voor meer dan 51.074 teu. Dat was een stijging met 7.309 teu ten op- zichte van de eerste helſt van 2019.


Kustvaart In totaal deden ook 78 kustvaarders de Luikse haven aan en dat zijn er zelfs 9 meer dan in dezelfde periode van 2019. Deze schepen im- porteren en exporteren voornamelijk metaal- producten van het Iberisch schiereiland naar het Verenigd Koninkrijk.


De jachthaven van Luik, die evenals andere plezierhavens tijdens de piek van crisis ge- sloten bleef, is sinds 1 juli weer open maar de normale activiteit is er nog niet teruggekeerd.


Ondanks de moeilijke economische omstandigheden heeſt het Luikse Havenbedrijf besloten de investeringspro- gramma’s ter waarde van 18 miljoen euro - nodig zijn voor het onderhoud van de in- frastructuur en de ontwikkeling van ha- vengebieden - gewoon te laten doorgaan.


De investeringen in het kader van het vijfja- rige investeringsplan (2020-2024) omvatten de volgende projecten: - In Luik zelf: Trilogiport. Dit betreſt uitbrei- ding van de Trilogiport-containerterminal, die nog dit jaar voltooid zal zijn. Voorts is er de uitbreiding en ontwikkeling van een nieuwe spoorlijn, die eveneens dit jaar nog operationeel zal zijn.


- Elders in het havengebied worden nieuwe kades en aanlegplaatsen gebouwd, zoals in Hermalle-sous-Huy. Tegelijkertijd wordt de jachthaven uitgebreid en vinden ver- schillende werkzaamheden plaats, zoals de aanleg van openbare verlichting in alle havens. Ook de Renory-containerterminal wordt uitgebreid en de toegang tot het spoor wordt daar verbeterd.


Rijnhavens Bazel al weer terug op koers


van de coronacrisis in China merkbaar wer- den. De overslag was in de zomermaand ech- ter nog altijd een kwart minder dan in juli een jaar eerder. En ook Zwitserland merkt de ge- volgen van de zwakke wereldeconomie na- tuurlijk duidelijk.


BAZEL De containeroverslag ligt na de coro- nadip in de havens in Bazel weer op koers. Natte en droge bulk lijden evenwel nog steeds onder de gevolgen van de pande- mie, zo laten de cijfers tot juli 2020 van de Rheinischen Häfen Basel zien.


Een eerdere demonstratie. Archieffoto


In juli 2020 bedroeg de overslag in de havens in Bazel 444 duizend ton. Dat is meer dan in januari van dit jaar, toen de eerste gevolgen


Een positief signaal geven de cijfers rond de containeroverslag aan de havenkades. In juli lag die met 10.434 teu 0,3 procent hoger dan in juli 2019 en was bovendien weer terug op het niveau van de pre-coronamaand januari 2020. Over de eerste zeven maanden van dit jaar holde de containeroverslag van en naar binnenschepen opgeteld met 9,23 procent achteruit, vergeleken met dezelfde periode in 2019. De havens van Bazel leden in febru- ari, mei en juni respectievelijk een krimp in de containeroverslag van 15, 20 en 16 procent. Bazel lijkt in juli – voor wat betreſt de con- tainervaart – dit dal al doorkruist te hebben. Prognoses voor de rest van het jaar worden in het juliverslag niet gegeven.


Haven Bazel-Kleinhüningen.


Foto Patrik Walde


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68