This page contains a Flash digital edition of a book.
Industriewater Evides Industriewater neemt haar eerste anaërobe AWZI in gebruik


Afvalwater duurzaam en kos anaërobe voorzuivering


De afgelopen jaren vestigden zich nieuwe bedrijven in het havengebied van Vlissingen. Met een toename van de afvalwaterstromen tot gevolg. Voor Evides Industriewater reden om de bestaande industriële afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) in Sloe uit te breiden. Maar dan wel op een duurzame manier: met anaërobe voorzuivering.


Foto’s: Evides Industriewater / Rick Jansen


water. “De laatste jaren zien we steeds meer een ver- schuiving van chemiebedrijven naar voedingsmidde- lenbedrijven en dat betekent dat de samenstelling van afvalwaterstromen verandert. In 2014 vestigde zich een nieuw bedrijf in het havengebied met veel afvalwater. Tegelijkertijd wilde een andere klant haar afvalwater niet meer zelf zuiveren, maar dit uitbeste- den aan ons.”

Biogas als energiebron Voldoende reden om uit te breiden dus. Maar die uit- breiding moest wel zo duurzaam mogelijk, doelmatig en kostenefficiënt worden uitgevoerd. Rick Jansen is Process Engineer bij Evides Industriewater en hij werkte mee aan het ontwerp van de uitbreiding van AWZI Sloe. “We hebben gekozen voor anaërobe voor- zuivering, waarbij bacteriën onder zuurstofloze condi- ties de vervuiling in het afvalwater omzetten in bio- gas, wat bestaat uit methaan en CO2


. Op deze manier


weten we zo’n vijfentachtig procent van de vervuiling uit het water te halen en het gewonnen biogas kun- nen we inzetten als energiebron.”


Sinds 1997 transporteren en zuiveren we hier het afvalwater van zo’n zestig bedrijven”, vertelt Patty Gerhardt-Meilink, Account Manager bij Evides Industrie-


WKK Het afvalwater wordt na de anaërobe voorzuivering in de bestaande AWZI nagezuiverd. Het gewonnen gas wordt verwerkt in een warmtekrachtkoppeling (WKK) die het biogas omzet in warmte en elektriciteit. “Die warmte en elektriciteit gebruiken we voor ons eigen proces”, licht Jansen toe. “Bovendien kunnen we het biogas ook in onze cv-installatie verwerken op het moment dat we meer warmte nodig hebben.” Er is een automatische temperatuurregeling in de procesautomatisering die bepaalt of er veel of weinig warmtebehoefte is. “De WKK krijgt altijd de voor- keur, maar die levert relatief minder warmte. Dus als de temperatuur in het proces te ver daalt, zal de cv-installatie ingeschakeld worden”, legt Jansen uit. “Het gewonnen biogas wordt ontzwaveld en direct gebruikt als brandstof. Opwaarderen tot aardgaskwa- liteit is in dit geval, vanwege de behoefte aan elektri- citeit en warmte, niet kostenefficiënt.”


Duurzaam De combinatie-uitbreiding van AWZI en foodproduc- tie op het Zeeuwse industriegebied is een fraai voor- beeld van duurzaam produceren. Door slim in te spe- len op de veranderende vraag van de klant én door gebruik te maken van nieuwe ontwikkelingen in de


De anaërobe voorzuivering met op de voorgrond de nabezinktank van de aerobe zuivering 38 | nummer 6 | 2017


Technisch detail van de warmtekrachtkoppeling van de anaë- robe voorzuivering


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56