This page contains a Flash digital edition of a book.
De communicatie van alle procesdata verloopt via één centrale, speciaal voor CP Factory ontwikkelde module: CPS Gate.


van zijn klanten en dat is juist de groep waar Exact breed in is vertegenwoordigd. We wil- len onze klanten dan ook graag laten zien wat voor hun specifieke product mogelijk is en laten begrijpen wat er momenteel speelt op het gebied van ICT, elektrotechniek en mechanica. Want dat blue collar en white col- lar, ofwel de fabrieks- en kantooromgeving, samenkomen, dat mag wel duidelijk zijn.


Waarde toevoegen Voorbeelden heeft Hylarides genoeg. ‘Een klant van ons bouwt landbouwmachines voor onder meer het verspreiden van bestrij- dingsmiddelen. Zo’n machine is min of meer maatwerk en wordt in de achtergrond opge- bouwd uit een keur aan opties. Ook in deze business zijn de elementen uit de Smart Fac- tory inmiddels doorgedrongen. Zo zitten de machines vol sensoren die niet alleen kunnen voorspellen wanneer de boer onderhoud moet plegen, maar ook die de afgifte van bestrijdingsmiddelen regelen en controleren. Door de sensordata te koppelen aan data die bekend is over de kwaliteit en samenstelling van het land kunnen boeren behoorlijk be- sparen op bestrijdingsmiddelen. Hier snijdt het mes aan twee kanten omdat bestrijdings- middelen kostbaar zijn, terwijl ook het milieu er ook bij gebaat is. De kosten van de machi- ne zijn dan wel hoger dan een standaard versie, maar de boer verdient die investering terug door zijn lagere operationele kosten.’ Een ander voorbeeld komt van een private ijslabel dat zijn productiemachines volledig koppelde aan het ERP-systeem van Exact. ‘De sensoren in de fabriek registreren precies wat wordt geproduceerd, in welke hoeveelheden en met welke samenstelling. Het systeem


14 | nummer 6 | 2017


controleert bovendien de houdbaarheidsda- tum en checkt tegelijkertijd of de voorraden nog toereikend zijn. Het is een eerste stap naar een smart factory die niet heel ingrij- pend is wat betreft investeringen, maar die wel veel waarde toevoegt voor de klant.’


Big data Ook ABB wil zijn klanten laten beleven hoe een smart factory er uit kan zien. Erwin Ro- denburgh vertelt dat het ABB Experience Center in Nieuwegein onlangs is uitgebreid met een Industry Experience. ‘Hier zijn indus- triële toepassingen te zien op het gebied van elektrificatie en besturing maar daarnaast willen we ook laten zien hoe we via het industriële internet of things alles met alles kunnen koppelen in een cloud-omgeving. Via het ABB Ability platform is het mogelijk de data uit de veldsensoren centraal te verzamelen om er vervolgens via slimme algoritmes informatie uit te halen over de prestaties van de assets. Ook de data van de Scada-systemen bevat meer informatie dan bedrijven vaak ontsluiten. Juist door koppelingen te maken met Scada en Mes- systemen in combinatie met veldsensoren wordt het mogelijk om de ogen en oren van de technici in het veld te vervangen. De industrie loopt namelijk tegen de uitdaging


aan dat de jongere werknemers minder geïnteresseerd zijn in sleutelen, maar des te meer in programmeren. Het is ook niet altijd meer nodig om inspectierondes uit te voeren als je stand tijd, temperatuur en tril- lingen registreert. In het Experience Center demonstreren we dan ook een smart sensor die het trillingsgedrag van elektromotoren analyseert en die tijdig waarschuwt als de prestaties achteruit lopen. Helaas geldt nog steeds dat veel smart factory-elementen niet tastbaar zijn: big data, algoritmes en cloud-oplossingen zijn be-langrijke ICT-elementen die een grote invloed hebben op de tastbare wereld maar dat zelf niet zijn. Dus wordt ook veel van de oplossingen op scherm getoond. Zo is het mogelijk om in een zogenaamde robot studio virtueel aanpassingen te doen aan een productiecel. Vervolgens kan je dan een simulatie draaien zodat je zeker weet dat een ontwerp ook in de praktijk gaat werken. Behalve dat je daarmee de werkelijke pro- ductielijn veel sneller installeert, kan een slim ontwerp ook de downtime van een pro- ductielijn verkleinen. Want daar is het uitein- delijk allemaal om te doen: de fabriek van de toekomst moet slimmer, flexibeler, maar ook efficiënter zijn. Dat betekent minder fouten en minder verlies van grond- en hulpstoffen. De time to market van nieuwe producten wordt steeds korter omdat consumenten veeleisender worden en willen betalen voor producten die zijn afgestemd op hun indivi- duele behoeften. In zo’n markt zal de factor mens steeds meer plaatsmaken voor min of meer feilloze systemen. Dat hoeft overigens geen bedreiging te zijn: in de praktijk blijkt dat de landen met de hoogste robotiserings- graad ook het laagste werkeloosheidscijfer kennen. Werk zal er genoeg blijven, maar de repetitieve handelingen kunnen robots veel beter uitvoeren dan mensen.’


Flowreactor De procesindustrie profiteert eveneens van de voordelen van de vierde industriële revolutie. Hoewel de kapitaalintensieve productiesystemen niet snel naar het bui- tenland zullen verdwijnen, concurreert de industrie wel op wereldschaal met landen met lagere arbeids-, energie- en grondstof- kosten. Efficiency en kwaliteit zijn dan ook


Het is een eerste stap naar een smart factory die niet heel ingrijpend is wat betreft investeringen, maar die wel veel waarde toevoegt voor de klant...


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56