This page contains a Flash digital edition of a book.
Column


Het is jammer dat bij duurzaam ondernemen soms de lat zo onnodig hoog wordt gelegd...


Een steen verlegd anders dan voorheen. I


Het zijn de eerste regels van een door Bram Vermeulen ge- schreven songtekst: een mooier beeld van hoe een heel kleine verandering grote gevolgen heeft, is er in mijn ogen niet.


Henk Krols Partner en adviseur bij BMD Advies Zuid-Nederland, het adviesbureau op het brede vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen, veiligheid, milieu, arbo en energie.


10 | nummer 6 | 2017


Het is jammer dat bij duurzaam ondernemen soms de lat zo on- nodig hoog wordt gelegd. Zo legde de UN Global Sustainable Development Goals (SDG’s) in de 2030 Agenda voor Duurza- me ontwikkeling vast. Het idee achter de SDG’s is natuurlijk fan- tastisch. Maar liefst 17 Global Goals werden benoemd: varië- rend van ‘Geen armoede’ en ‘Schoon water en sanitair’ tot ‘Industrie, innovatie en infra- structuur’ en ‘Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten’. Het jammere ervan is dat de agenda zich daarmee vooral lijkt te richten op de grote mul- tinationals. Logisch: zij opereren global en kunnen het grote verschil maken. Maar door zo groots in te zetten, haken veel andere bedrijven al bij voorbaat af. Denken ‘dat is niks voor ons’. Onzin, natuurlijk. In de eerste plaats kunnen al die lokale en regionale bedrijven samen waarschijnlijk nog een groter verschil maken dan de multi- nationals voor zich. En dat niet alleen: in de dagelijkse praktijk


BZW, de regionale VNO-NCW afdeling voor Brabant en Zee- land, vond dat dat anders kon en zocht het dichter bij huis, in de regio. De grootse UN-aanpak werd kleiner gemaakt. BZW nam vier Global Goals als vertrekpunt: Eerlijk werk en economische groei, Verantwoorde consumptie en productie, Klimaatactie en Partnerschap. Aan de hand van deze vier SDG’s worden nu regio- nale bedrijven langs de meetlat gelegd: wat ondernemen zij dat bestempeld kan worden als duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen, wat ondernemen zij om een positie- ve impact op de omgeving te bewerkstelligen?


En dan blijkt ineens dat duur- zaam ondernemen echt niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. Zo gaat het bij de SDG ‘Eerlijk werk en economische groei’ echt niet alleen om kinderarbeid of het onderbrengen van werk in lage lonen landen. Bedrijven die regionaal opereren kunnen ab- soluut een steentje bijdragen aan de werkgelegenheid in de omgeving, bijvoorbeeld door jonge mensen binnen het bedrijf verder op te leiden, of een plek vrij te maken voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals Wajongers, statushouders of 55-plussers.


k heb een steen verlegd, in een rivier op aarde. Het water gaat er


is ook het MKB bezig met onder- werpen uit die Global Goals, maar benoemt dat alleen niet als zodanig.


Opvallend is ook dat veel be- drijven de indruk hebben dat zij niks bijzonders doen als het om milieu gaat. Zij investeren in duurzame energie, omdat zij daar ‘gewoon’ de meerwaarde van zien, passen milieuvriende- lijke producten toe en verduur- zamen de productieprocessen, ‘gewoon’ omdat dat beter is. Bij deze bedrijven zit duurzaam ondernemen ‘gewoon’ in de genen.


Inmiddels zijn diverse bedrijven bezocht door een accreditatie- commissie. Degene die goed scoorden op de vier global goals, verdienden een Groene Pluim. Het is erkenning voor duurzaam ondernemen, die laat zien dat duurzaam onder- nemen ook dicht bij huis kan. Toch is misschien niet de er- kenning, maar de herkenning het belangrijkste. De regionale duurzame ondernemers stellen zich nog altijd enorm beschei- den op, terwijl zij juist een voor- beeldfunctie kunnen vervullen, andere bedrijven kunnen inspi- reren, laten zien dat duurzaam ondernemen voor iedereen is weggelegd. Dat het niet gaat om de grootse aanpak, maar juist ook die kleine veranderin- gen het verschil maken. Zo blijft het niet bij die ene steen in de rivier die de stroom van het water beïnvloedt, maar vormen de vele stenen bij elkaar een complete dam.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56