This page contains a Flash digital edition of a book.
Column


structureel veilige situatie opeens weer een stuk makkelijker...


Slimme diensten en tools maken veiligheid makkelijker


Rob Hommersen Directeur Endress+Hauser B.V.


24 | nummer 6 | 2017


binnen de (petrochemische) industrie af, maar lijkt het erop dat als er iets gebeurt, de ge- volgen wel ernstiger worden. Dat kan fi nancieel zijn, maar ook qua persoonlijk letsel en/ of qua milieuschade. Eén van de methoden om processen en calamiteiten beter in de hand te houden is de SIL-methode vol- gens de norm IEC61508/61511. Wanneer dit wordt toegepast, wordt vaak gefocust op de faalkans van het toegepaste SIS (Safety Instrumented System) en met name op de faalgetallen (Lambda Du). Instrumenten zijn tegenwoordig echter zo goed dat de kans op falen van het SIS op grond van faaldata van deze instrumenten verwaarloosbaar klein is. Toch falen veiligheids- systemen! De oorzaak hiervan is veelal niet het defect gaan van een instrument maar een ver- keerd gebruik ervan. Dat noe- men we systematische fouten. In september organiseerden we weer een tweetal veiligheidsse- minars. De ene op een locatie in de Botlek, de andere op het TT circuit in Assen. Beide evene- menten zaten bomvol. En dat was bij de vorige veiligheids- seminars ook al het geval. Veiligheid leeft dus enorm in de markt. Al jaren. En daarbij blijkt keer op keer dat er nog veel onduidelijkheid is over bijvoor- beeld SIL-Commissioning.


A


ls we de statistie- ken mogen ge- loven neemt het aantal incidenten


Teneinde (kritische) processen te beveiligen, wordt gebruikge- maakt van ‘veiligheidsloops’ die onafhankelijk van de reguliere procesbesturing functioneren. In geval de procesbesturing (waarin ook ‘alarm setpoints’ zitten) niet meer goed functio- neert, grijpt het SIS alsnog in. Dat is althans de bedoeling. Maar het blijkt in de praktijk dat instrumenten die voor extra veiligheid moeten zorgen, soms niet in gebruik genomen wor- den als SIL-instrument. Als deze onderdeel zijn van een ‘veilig- heidsloop’ dan moet je simpel- weg meer aandacht geven aan installatie en confi guratie. En dat geldt ook voor instrumen- ten in explosiegevaarlijke (Exi) omgevingen (Atex). Die kun je ook niet zomaar ‘op de normale manier’ aansluiten. Om te we- ten ‘hoe dan wel?’ zul je van alle componenten in de ‘loop’ de kritische elektrische gegevens moeten opzoeken. Hiermee kan vervolgens worden bepaald of de componenten samen kun- nen worden gebruikt.


Ook is het belangrijk om te weten hoeveel energie er wordt opgeslagen in de bekabeling en in uitgangscircuits als gevolg van het ‘condensator-eff ect’. Want onder bepaalde omstan- digheden zou die opgeslagen energie in één keer kunnen vrijkomen en een vonk kunnen veroorzaken. Om bedrijven te ondersteunen in het creëren van veilige situaties in het kader


van SIL hebben we een dienst ontwikkeld: SIL Commissioning. In dat geval wordt de klant alles uit handen genomen en storten experts zich op de praktijksitua- tie en zorgen ze voor een juiste inbedrijfstelling van instrumen- ten en systemen die onderdeel zijn van een veiligheidsloop. Er zijn natuurlijk ook bedrijven die deze expertise in principe zelf in huis hebben, maar nog wel een stuk ondersteuning kunnen ge- bruik bij het defi niëren en bere- kenen van bepaalde waarden. Daarvoor zijn er tegenwoordig handige apps en rekentools die gratis gedownload kunnen wor- den. De app ExiCalculator vindt u bijvoorbeeld in de app-stores van Apple en Android, maar u kunt ook apps downloaden van de websites van leveranciers die zich met (explosie)veiligheid bezighouden. Wat bereken je als je een explosieveilig systeem wilt bouwen? Bijvoorbeeld de maximale kabellengte in een specifi eke situatie aan de hand van het maximum vermogen, de toegestane stroomsterkte, spanning, inductie en capaci- teit. De gebruiker voert in de app in om wat voor instrument het gaat, wat de toegepaste ‘barrier’ is en de soort kabel. De app geeft dan aan of die confi guratie überhaupt wel kan en welke kabellengte maximaal toepasbaar is. En zo wordt het creëren van een structureel veilige situatie opeens weer een stuk makkelijker.


Zo wordt het creëren van een


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56