This page contains a Flash digital edition of a book.
Wat u moet weten over het regeerakkoord


Het heeft even geduurd, maar er ligt eindelijk een regeerak- koord op tafel. Wat gaat er veranderen (of wat blijft hetzelf- de) voor de industrie? - De dividendbelasting wordt afgeschaft en de vennoot- schapsbelasting gaat omlaag van 25% naar 21%.


- Energiebedrijven gaan ener-giebelasting betalen voor het gebruik van fossiele brandstoffen middels een CO2


belas-


ting. Elektriciteit uit niet hernieuwbare bronnen wordt dus duurder.


- Het kabinet wil dat korte-termijn activistische aandeelhou- ders minder te zeggen hebben bij overnames dan lange- termijn aandeelhouders. Voor beursgenoteerde bedrijven wordt een bedenktijd ingesteld van 250 dagen.


- In 2030 moeten alle vijf kolencentrales dicht zijn. - Er komen meer plekken op zee voor windmolenparken - De gaswinning in Groningen wordt jaarlijks met 1,5 miljard kuub verminderd tot 20,1 kuub.


- Er komt 100 miljoen euro per jaar voor de verbetering van het vmbo-techniekonderwijs


- Er wordt 95 miljoen gereserveerd voor cybersecurity. Bedrijven worden gestimuleerd veiliger software te maken.


- Het Techniekpact en Platform Betatechniek worden voort- gezet.


- Het Topsectorenbeleid gaat door, maar focust voortaan op een drietal specifieke thema’s:energietransitie/duurzaam- heid; landbouw/water/voedsel; en quantum/hightech/ nano/fotonica.


- Nederland wil sneller dan de Parijs-doelstellingen CO2


-uitstoot gaan terugdringen.


- Een relatief groot deel van die emissiereductie komt voor rekening van de industrie. Dat, omdat, volgens het akkoord daar ‘een groot (technisch) besparingspotentieel is dat tegen relatief lage kosten benut kan worden. Een passend, op innovatie gericht beleidspakket kan ervoor zorgen dat de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie niet in gevaar komt en dat voortgebouwd wordt op de kracht die Nederland heeft. Goed en slim klimaatbeleid biedt kansen voor economische groei en werkgelegenheid.’


- Opmerkelijk is dat de industrie 18 megaton CO2 afvangen en opslaan.


moet


- Het regeerakkoord vermeldt expliciet dat het ‘level playing field’ voor de industrie dient te worden gewaarborgd.


PERFECTE BELICHTING IN DAGLICHTKWALITEIT


MODLIGHT ILLUMIX


www.murrelektronik.nl Naamloos-3 1 4-9-2017 13:35:22 33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56