This page contains a Flash digital edition of a book.
Geaccrediteerd versus niet geaccrediteerd Naast de hierboven genoemde onderwer- pen, zoals competentie van personeel, her- leidbaarheid en bepaling van de meetonze- kerheid, is het bij geaccrediteerde kalibratie- instanties gegarandeerd dat er gebruik gemaakt wordt van geschikte en aantoon- baar herleidbare gekalibreerde meetinstru- menten, geschikte methodes, uitgevoerd in daarvoor geschikte (geconditioneerde) ruimten. Deze zaken wordt internationaal geborgd door controlerende instanties. In Nederland voert de Raad voor Accreditatie (RvA) jaarlijks controles (audits) uit om vast te stellen of er volgens de gestelde regels en normen wordt gewerkt. Hierdoor worden de kalibraties met een zeer hoge mate van betrouwbaarheid uit- gevoerd en kan de klant volledig op de onder accreditatie uitgegeven certificaten vertrouwen.


Niet geaccrediteerde kalibratie-instanties kunnen deze garantie niet geven. Het feit dat er gemeld wordt dat voor de kalibratie gebruik is gemaakt van gekalibreerde stan- daarden, dekt slechts één aspect van de gehele keten af.


U bent alleen zeker van aantoonbaar her- leidbare kalibratie-resultaten, indien een geaccrediteerd kalibratie-laboratorium voor het vereiste type kalibratie is geaccrediteerd (scope) en de kalibratie ook daadwerkelijk onder accreditatie uitvoert. U kunt hierop vertrouwen als het kalibratie-certificaat (of rapport) het logo van een accrediterende instelling draagt.


Eisen Zorg dat kalibratie daadwerkelijk bijdraagt aan de proces-, voedsel- en patiënt- veilig- heid.


De huidige kwaliteitseisen aan productie binnen de (bio)farmaceutische industrie, maar ook steeds meer binnen de voedings- middelen industrie, zijn bijzonder hoog. Ook aan opslag worden specifieke eisen gesteld. Goede bewaartemperaturen zijn cruciaal en onlosmakelijk verbonden met het veilig produceren. GMP-eisen dragen bij, aan het bereiken van een optimale voedsel- en pati- entveiligheid. Kalibra is één van de bedrijven die u kan helpen, om kwaliteitsborging van productie en opslag volgens de laatst geldende wet- en regelgeving, binnen uw organisatie op een hoger plan te krijgen.


Advertentie


19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56