This page contains a Flash digital edition of a book.
Events PEFTEC: 29-30 november, Antwerpen


Interesse in petrochemisch testevenement groeit


PEFTEC 2017 vindt plaats in de Antwerpse Expo in België, en omvat een belangrijke internationale expositie en vier congressen die gaan over analysetechnieken, milieutoezicht, methaanmetingen en veiligheidskwesties in gevaarlijke situaties.


evenement van dit jaar en hebben aange- kondigd dat de inschrijving nu is geopend op www.peftec.com.


D


PEFTEC zal gericht zijn op testen, analyseren en toezicht bij afgeleide olieproducten, chemicaliën en petrochemische producten en er zal informatie worden gegeven over regelgeving, methoden en technologieën aan analisten, wetenschappers, proces- operators, laboratoriummedewerkers en milieumanagers.


PEFTEC Analytisch Congres (29 en 30 november) Het tweedaagse analytisch congres is on- derverdeeld in 4 halfdaagse themasessies, die zo zijn ingedeeld dat afgevaardigden met bepaalde technische interessegebieden informatie in kunnen winnen over hun onderwerp in het congres, en tegelijkertijd gebruik kunnen maken van de kennis van producenten en aanbieders van instru- menten op het congres. In de sessies over analysetechnieken zullen de meest recente ontwikkelingen en trends op het gebied van analyse in de petrochemische industrie behandeld worden, door middel van pre- sentaties van toonaangevende academici en branche-experts.


e organisatoren van PEFTEC 2017 (Antwerpen, 29-30 no- vember) hebben de congres- thema’s gepubliceerd voor het


PEFTEC Congres Milieutoezicht (woensdag 29 november) Dit congres gaat over de beheersing van emissies van deeltjes en gassen in de atmos- feer, waaronder broeikasgassen zoals me- thaan en CO2


en luchtvervuiling met een


korte levensduur, zoals NOx, kwik en kool- waterstoff en.


Een programma met internationale sprekers zal gericht zijn op onder andere meetweten- schappen, emissiekwalifi catie, regulering en toekomstige milieukundige prioriteiten voor de branche. Samenvattingen van alle pre- sentaties zijn te zien op www.peftec.com.


Congressen Industrieel Methaan (2-daags) en Hazardex (1-daags) Er worden naast het PEFTEC-evenement twee aanvullende congressen gehouden. Op het Congres voor industriële methaan- meting zal de steeds strengere regelgeving na het akkoord van Parijs worden behan- deld; hier wordt aandacht besteed aan veldonderzoeken, beleidsontwikkelingen, methoden en technologieën voor het mo- nitoren van vluchtige methaanemissies en monitoring op de lange termijn.


Op het Hazardex Congres wordt informatie over veiligheid voor specialisten in verwer- kingsfaciliteiten en gevaarlijke gebieden gegeven. Dit evenement is ontwikkeld voor ingenieurs, veiligheidsmanagers, directeu- ren met zakelijke aansprakelijkheid en ande- re leden van de gemeenschap voor gevaar- lijke gebieden uit alle verwerkingsbranches en branches met een hoog gevarenniveau, waaronder olie & gas, petrochemische pro- ducten, fi jnchemicaliën, farmaceutische producten, mijnbouw, productie en de voedsel- en drankenbranche.


PEFTEC- expositie Veel van de 150+ exposanten zullen tijdens het evenement een nieuw product lanceren of de meest recente technologie onthullen. Er zal veel te zien zijn op de expositie, en daarom raadt de organisator van PEFTEC, Marcus Pattison, afgevaardigden aan om op alle vier congressen hun tijd goed in te de- len en genoeg tijd te nemen om informatie in te winnen over de meeste recente innova- ties die op de expositie worden getoond.


De toegangsprijs voor de PEFTEC-congres- sen is €125/dag, maar toegang tot de expo- sitie is gratis voor iedereen die zich vooraf inschrijft via www.PEFTEC.com .


29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56