search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Wat is de gedachte achter deze fusie? ‘Met de samenvoeging van het Veteraneninstituut, de Basis, de Nederlandse Veteranendag, het programmabureau van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen, de nuldelijnsondersteuning van het Veteranen Platform en zorgcoördinatie van APG, zorgen wij voor een betere afstemming in de totale keten van erkenning, waardering, zorg en onderzoek. Met de oprichting van het Nederlands Veteraneninstituut is er meer dan voorheen ruimte voor innovatie en zijn we in staat sneller te reageren op nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het veteranenbeleid.’


Wat merken veteranen van de nieuwe organisatie? ‘Die betere afstemming doen we door bijvoorbeeld de nuldelijnsondersteuning en de eerstelijns- hulpverlening beter op elkaar te laten aansluiten. Activiteiten voor erkenning en waardering stellen we op vanuit één doel en zijn daardoor beter op elkaar afgestemd. We kunnen daardoor ook beter uitleggen waarom we dingen doen. Dit geldt ook voor activiteiten richting de maatschappij. Doordat we één organisatie inrichten worden ook alle aspecten op het gebied van onderzoek bij elkaar gebracht, zoals expertise, budget en capaciteit. Ook de zorg kan nog beter worden onderbouwd door onderzoek, omdat beiden in de nieuwe organisatie zijn ondergebracht. Behandelmethoden kunnen beter aan de behoeften van veteranen worden aan- gepast. Erkenning, waardering, zorg en onderzoek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; activi- teiten op het gebied van erkenning en waardering kunnen effect hebben op hetgeen in de zorg wordt bereikt. Daarom vinden we het belangrijk dat we als het ware door een bril naar die pijler van de Veteranenwet kijken.’


Hoe zorgt het Nederlands Veteraneninstituut ervoor dat het zo onafhankelijk mogelijk opereert? 'Het Nederlands Veteraneninstituut is een zelf- standige stichting. Het is een rechtspersoon met een wettelijke taak, namelijk het uitvoeren van de Veteranenwet. Een dergelijke rechtspersoon staat op afstand van de overheid en kan dus zelfstandig


5


beslissingen nemen. De belangen van veteranen en Defensie zijn dezelfde. We hebben hetzelfde voor ogen: het bieden en stimuleren van erkenning en waardering, het doen van onderzoek en daar waar nodig het bieden van zorg. Dat belang is gelijk. Als het gaat om het afhandelen van claims van vete- ranen waarbij er mogelijk een verschil van inzicht bestaat over de hoogte van een schade, dan zijn dat zaken waarmee de stichting niet belast wordt maar waar Defensie zelf samen met de veteraan uit wil komen.’


Wat betekent het dat het Nederlands Veteraneninstituut een wettelijke taak krijgt? 'Dat is eigenlijk heel eenvoudig: de stichting heeft als taak het uitvoeren van de Veteranenwet. Dat doet de stichting namens de overheid, in dit geval namens het Ministerie van Defensie. Ik blijf uiteindelijk eindverantwoordelijk voor het beleid en de juiste uitvoering daarvan. Daarover maak je afspraken met de stichting en daarom is er een subsidierelatie tussen Defensie en de stichting, die het mogelijk maakt dat de stichting haar werk kan doen voor veteranen.'


Hoe wordt de balans geborgd tussen de domeinen zorg en aandacht, en waardering en erkenning? ‘De stichting ontstaat door het samenvoegen van de zes partijen die nu ieder een deel van de uitvoering van het veteranenbeleid voor hun rekening nemen. Alle menskracht en de financiële middelen gaan over naar de nieuwe organisatie. Er is geen sprake van een bezuiniging, dus alle taken op het gebied van erkenning, waardering, onderzoek en zorg kun- nen onverkort uitgevoerd worden. Er is rekening mee gehouden dat alle aspecten evenveel aandacht krijgen. Natuurlijk zijn er relatief veel mensen nodig voor de zorgaspecten. Dat heeft te maken met het feit dat je als zorgcoördinator of gespecialiseerd maatschappelijk werker een beperkt aantal vetera- nen met hun thuisfront tegelijk kan bijstaan. En we willen ervoor zorgen dat veteranen met een zorg- behoefte 24/7 contact kunnen opnemen met het Veteranenloket. Ook daarvoor is capaciteit nodig en beschikbaar.’


Fotografie: ANP/Phil Nijhuis


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88