search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
58


Dossier


Wat te doen met de ongelukkig gefor- muleerde Canon-tekst? Anne Mulder: ‘Dutchbatters trekken terecht aan de bel, maar we zijn geen historici. Het gaat om een objectief perspectief. Dus wat mij betreft gaat James Kennedy naar het NIOD, daar hebben ze de val van Srebrenica uitputtend onderzocht, en komt de Canon-commissie zo alsnog tot een tekst die helemaal klopt.’


Politieke verantwoordelijkheid Voormalig luchtmachtmilitair en ISAF- veteraan André Bosman is Tweede Kamerlid en was tot voor kort de defen- siewoordvoerder van de VVD. Nu houdt hij zich onder meer bezig met Europese Zaken. ‘Ik heb Kamerdebatten gehad waarbij door een partij gewoon werd gezegd dat de Nederlandse militairen verantwoordelijk waren voor de dood van achtduizend moslimmannen’, herinnert hij zich. ‘Onzin, het is een politieke verantwoordelijkheid. Het is de politiek die de mannen en vrouwen van Dutchbat heeft uitgezonden, naar die plek, met dat onwerkbare mandaat


Nu gaat het meer over het probleem van vredesmissies


en met die onvoldoende middelen.’ Bosman: ‘Het was nota bene een VN-missie maar toen de enclave viel, kwam er geen VN-generaal om met Mladic te onderhandelen. Men liet het Karremans, die volkomen klem zat, opknappen.’ André Bosman vindt dat hij als volksvertegenwoordiger – en ook de Kamer als geheel – publiekelijk stel- ling moet blijven nemen tegen de nog


steeds bestaande negatieve beelden betreff ende Dutchbat III: ‘Niet alleen bij herdenkingen maar proactief, op allerlei momenten en bij allerlei gelegenheden.’ In de discussie over het Srebrenica- venster in de nieuwe canon moet wat hem betreft ook naar de verdere toe- komst worden gekeken. André Bosman: ‘Als dingen niet goed worden weergege- ven en we wegraken van de feiten heeft dat een zelfversterkend eff ect. Nu zijn er nog Dutchbat-veteranen die zeggen “Hé, dat klopt niet”, maar over pakweg dertig jaar zal dat minder het geval zijn en kan zich inmiddels defi nitief een on- juist beeld in het collectieve geheugen hebben genesteld. Daarom is de discus- sie van nu over een accurate weergave van het Srebrenica-drama in de nieuwe canon belangrijk.’


Breder perspectief Als voorzitter van de commissie ‘Herijking historische Canon van Nederland’ trekt hoogleraar geschiede- nis James Kennedy zich de discussie over het Srebrenica-venster aan: ‘Als ik meer duidelijkheid kan brengen, doe ik dat graag en als er onjuistheden in de tekst staan, houden we ons aanbe- volen voor verbeteringen.’ Kennedy benadrukt dat de voltallige commissie zich over de conceptversie van de nieuwe Srebrenica-tekst heeft gebogen en dat er ‘veel is gediscussieerd over de formuleringen’. Er is geprobeerd een breder perspectief te bieden. ‘Als je het hele verhaal leest, dan zie je dat het nu veel meer gaat over het probleem van op vredesmissies sturen van militairen, over wat je doet met vredesmissies en waar je tegenaan loopt’, aldus Kennedy. ‘En wat betreft Dutchbat is veel meer dan in de vorige canon het accent gelegd op het feit dat de militairen vastzaten in een missie die onuitvoerbaar was.’ Een praktisch punt is dat de in de Checkpoint-bijlage bekritiseerde Srebrenica-teksten voor


het basis- en voortgezet onderwijs nog waren ontleend aan de oude canon. James Kennedy: ‘Dat hadden we ter voorkoming van misverstanden op onze website moeten aangeven, pas medio augustus zijn vanwege de start van het nieuwe schooljaar de nieuwe onderwijsteksten geplaatst.’


Buiten het zicht om Volgens de critici blijft het probleem in het nieuwe Srebrenica-venster in de canon dat onvoldoende duidelijk wordt dat de massamoord zich buiten het zicht van Dutchbat voltrok en voor het overgrote deel, waar het ging om de gevluchte mannen en jongens, zelfs op enkele tientallen kilometers afstand. ‘Niemand in de Canon-commissie denkt, of zou willen zeggen, dat de massamoord plaatsvond onder de ogen van Dutchbat’, beklemtoont Kennedy. ‘Dat staat ook niet in de tekst, maar het wordt inderdaad niet toegelicht hoe de verhouding lag tussen het aantal slachtoff ers onder degenen die in Srebrenica werden gescheiden en onder degenen die al waren gevlucht.’ De Canon-commissie staat open voor ver- betering. James Kennedy: ‘Als het om echte fouten gaat, dus niet om interpre- tatieverschillen, zijn we als commissie altijd bereid tot correcties. Dat gebeurt ook bij andere vensters. Als er dus voorstellen komen dan nemen we die in overweging. De wijzigingen worden vervolgens aangebracht op onze web- site en meegenomen bij herdruk van de canon.’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88