search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
18


Onderzoek


CPN de Waarheid demon- streert tegen de inzet van Nederlandse strijdkrachten in Nederlands-Indië, juli 1947.


‘Het verhaal moet recht doen aan de grote meerderheid’


een internationale vergelijking van ge- weld in dekolonisatieoorlogen - kregen we van tevoren documentatie opge- stuurd. Die was toen al gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift over de geschiedenis van Nederland. Op het tweede thema konden we ons, omdat we geen documentatie kregen, niet voorbereiden. Dat bemoeilijkt een kritisch gesprek.’ Ze zijn blij met de brief die voorzitter van de MKBG Winnie Sorgdrager na de bijeenkomst van 8 oktober naar de pro- jectleiding gestuurd heeft. ‘Sorgdrager dringt er in haar brief op aan dat het onderzoeksteam de MKGB voorafgaand aan volgende werksessies wel schrifte-


lijk materiaal toestuurt’, vertelt Peters. Hij gaat ervan uit dat de onderzoekers hier gehoor aan geven.


Precisie Nee, ze vinden niet dat ze met hun ideeën over de rol van een MKBG op de stoel gaan zitten van de weten- schappelijke adviescommissie die bij het onderzoek betrokken is. ‘Ik snap dat dit beeld kan ontstaan’, zegt Peters. ‘Uiteraard willen we dat niet. Maar we willen ook niet alleen maar een doorgeefl uik zijn. Het doel van dit onderzoek is waarheidsvinding en dat respecteren wij volledig. Maar je kunt met verdiscontering van dezelfde feiten heel verschillende verhalen vertellen. En wij vinden het belangrijk dat het verhaal dat uiteindelijk verteld wordt evenwichtig is, in die zin dat het geen onrecht doet of zelfs recht doet aan die grote meerderheid die zich niet schul- dig maakte aan excessief geweld. Op dat punt willen we graag een vinger aan de pols houden.’ Noordzij ziet een tweedeling in de MKBG-leden. ‘Een deel vertegenwoor- digt organisaties die zich primair bezig- houden met herinneren en herdenken. Zij vinden dat je je door verregaande bemoeienis met de tekst medeverant- woordelijk maakt voor de eindresul-


taten en dat niet moet willen. Maar wij zijn ook belangenbehartigers. De achterban die wij vertegenwoordigen is zelf object van onderzoek. Daarom zijn wij ook meer gebrand op het vroegtijdig inzien van de deelstudies.’


Sceptisch Voor de komende tijd staan werksessies en seminars gepland voor MKBG-leden met de onderzoekers. ‘Ik verwacht, ze- ker na de brief van Sorgdrager, dat we dan van tevoren wél documenten krij- gen waarover we nog kritische vragen kunnen stellen en vruchtbaar kunnen discussiëren’, zegt Peters. Noordzij is sceptisch. ‘Het enige waar ik nog op re- ken is inzage in de eerste drukproeven vlak voor die naar de drukker gaan. Daar mogen we dan last minute nog fei- telijke onjuistheden in aanwijzen. Maar als die erin zitten heeft de wetenschap- pelijke adviescommissie haar werk niet goed gedaan.’ Ze raden veteranen aan het onderzoek te blijven volgen en een eerlijke kans te geven, maar ook om hun eventuele bezwaren tegen toon of inhoud van tussentijdse publicaties erover te laten horen. Noordzij: ‘Wie zwijgt, stemt toe. Als je het niet eens bent met de inhoud van zo’n publicatie, laat dat dan dus weten.’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88