search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
64 brieven


Deel uw mening in de brievenrubriek. Mail de redactie: checkpoint@mpg.today o.v.v. brieven. Of stuur uw brief naar Checkpoint, rubriek brieven, Postbus 862, 1180 AW, Amstelveen. De redactie behoudt zich het recht voor brieven te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.


check Speciale bijlage 2020


Wellicht biedt het gedeelte Srebrenica: onvoltooid einde een aantal handvatten voor een reconstructie pro Dutchbat (i.p.v. contra media).


Srebrenica Een


geschreven geschiedenis


verkeerd


Een verkeerd geschreven geschiedenis (1)


De bijzondere bijlage over de ‘geschie- denis’ van Srebrenica bracht mij weer terug naar de zomer van 1995. Tegen de politieke en mediastroom in schreef ik in augustus 1995 het NRC-opinieartikel dat niet Dutchbat maar de VN faalde in Srebrenica. Of een Dutchbat-militair het ooit heeft gelezen, betwijfel ik.


Het tweede punt dat ik onder uw aan- dacht wil brengen is de reconstructie van de feiten. Het NIOD-rapport van meer dan 3000 pagina’s en het eindrapport van de enquêtecommissie Srebrenica stel ik niet ter discussie, maar graag verwijs ik u naar de pagi- na’s 60 t/m 78 van mijn boek Binnenhof 1a (verschenen in 2005). Met name het feit dat Mladic al in maart 1995 opdracht had gegeven de enclave Srebrenica te elimineren …


THEO (M.) VAN DEN DOEL


Een verkeerd geschreven geschiedenis (2)


De media maken zich wel vaker schul- dig aan het vasthouden aan en versprei- den van onjuiste beelden. In mijn optiek is dit nauwelijks corrigeerbaar. Dat historici dit ook blijven doen en zich focussen op de gebeurtenissen in een paar vierkante kilometer, daarbij de algemene denktrant van de West- Europese waarden en normen blijven volgen, gaat mijn verstand te boven. Het is schrijnend te moeten zien dat niet alleen jaar in jaar uit een groep Nederlanders wordt weggezet als incapabel, inhumaan en schuldig aan de dood van velen, maar ook dat de mos- limbevolking continu wordt geduid als slachtoff er en niet als dader. Het is on- begrijpelijk dat er geen aandacht is voor de verschrikkingen die zij de Servische bevolking van dat gebied hebben aangedaan. Ook deze bevolkingsgroep verdient deze aandacht. Ik vermoed dat dit helaas niet gaat gebeuren en dat het politiek en maatschappelijk incorrect blijft om zo te denken.


WILLEM MAASLAND UNIFIL-veteraan


Een verkeerd geschreven geschiedenis


(3) Na het uitkomen van de speciale bijlage van Checkpoint over Srebrenica hoorde ik in mijn omgeving twee meningen: beter laat dan nooit en mosterd na de maaltijd.


Wat me al 25 jaar verbaast en ergert is, dat niemand van de toenmalige regering en niemand van Defensie destijds actief naar buiten is gekomen met informatie over wat er is gebeurd in de Srebrenica-enclave (hoewel ze dat ook toen al in grote lijnen wisten). Elk groot bedrijf weet dat bij een crisis er drie dingen van belang zijn: openheid, eerlijkheid en snelheid. Geen van deze aanbevelingen is destijds ter harte ge- nomen. Je weet dat als je dat wél doet, je op z’n minst invloed hebt op datgene wat de media gaan berichten. En in dit geval zou er veel, heel veel narigheid voor Dutchbat zijn voorkomen.


Ook in de daaropvolgende jaren heeft noch de politiek, noch Defensie een verhaal de wereld ingestuurd over de gang van zaken. Nog schrijnender is, dat er heel vaak niet eens werd gere- ageerd op onjuiste of soms zeer kwet- sende publicaties. Waarom hebben we 25 jaar moeten wachten op deze informatie? Waarom hebben de media 25 jaar lang hun gang kunnen gaan? Waarom is er nooit steun gekomen vanuit de regering als Dutchbat III weer eens door het slijk werd gehaald?


Ik zal u vertellen waarom. Defensie wil- de het boek Srebrenica zo snel mogelijk sluiten omdat het dacht anders een negatief imago te zullen krijgen (maar hield het boek door haar stilzwijgen juist veel langer open). En de politiek? Lafbekken zijn het in mijn ogen. Dutchbat wegsturen met een onmo- gelijke opdracht en toen het fout ging en de kritiek kwam zich stilhouden in plaats van vóór Dutchbat gaan staan en zeggen: ‘Niet bij die militairen, je moet bij ons zijn!’ Maar de eerste keer dat ik iets dergelijks las was pas vijf jaar na de val, namelijk in het tweede rapport


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76