This page contains a Flash digital edition of a book.
8 mensenwerk


SPREKER VAN DE MAAND


“Registreer signalen van mishandeling”


AAFKE SCHARLOO (54) is klinisch psycholoog en


gespecialiseerd in seksueel misbruik en mishandeling van kinderen en mensen met een beperking. Onlangs sprak ze hierover op een congres van de NVvK en VBTGG.


“M


ishandeling en seksueel misbruik van kinderen komt veel meer voor dan de


meeste mensen denken. Jaarlijks worden 119.000 kinderen mishandeld of misbruikt. Eigenlijk kun je zeggen dat één kind per schoolklas het slacht- off er is. Bij normaal begaafde kinderen maakt zo’n tien tot twaalf procent misbruik of mishan- deling mee. Van vrouwen met een verstandelijke beperking is dat zo’n zestig procent. In 2012 is de Taskforce kindermishandeling en seksueel mis- bruik opgericht, waarvan ik lid ben. Deze werd mede ingesteld naar aanleiding van de commis- sie Samsom en de commissie Deetman, die in respectievelijk de jeugdzorg en in de katholieke kerk het misbruik onderzochten. Dit leverde schrikbarende uitkomsten op. De Taskforce heeſt geconstateerd dat er allerlei initiatieven, methoden en instrumenten zijn om misbruik en mishandeling van kinderen tegen te gaan, maar dat hier nog te weinig mee wordt gedaan. De Taskforce wil de verschillende partijen bij elkaar brengen en via een gezamenlijke analyse knelpunten oplossen en partijen in beweging brengen. Daardoor wordt de aanpak van kinder- mishandeling verbeterd.


Op www.ntdigitaal.nl/ service/sprekers geeft Aafke Scharloo in een video aanwijzingen over het signaleren van


kindermishandeling en het omgaan met slachtoffers.


Voor tandartsen is onder meer de ‘Meldcode Tandheelkunde betreff ende Kindermishandeling en Huiselijk Geweld’ opgesteld. Uit onderzoek blijkt dat er een hoge correlatie is tussen seksu- eel misbruik en de verwaarlozing van het gebit. Ook is bekend dat veel misbruikte mensen tand- artsbezoek vermijden. Toch kunnen tandartsen van grote betekenis zijn. Door de aard van hun


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 10 juli 2015


werk zien ze kinderen van heel dichtbij in het hoofd-halsgebied en kunnen ze verdachte zaken als blauwe plekken, schimmels in de mond en gescheurde mondhoeken signaleren. Ook kun- nen tandartsen merken dat er iets aan de hand is omdat een misbruikt en mishandeld kind juist bij de tandarts op een andere manier angstig is dan de doorsnee patiënt. Hij is niet zozeer bang voor mogelijke pijn tijdens de behandeling maar voor de situatie an sich. Het gaat immers om een intieme situatie waarbij iemand over je heen hangt en in je mond zit, wat associaties kan op- roepen met de misbruiksituatie. Dat is griezelig en kan leiden tot herbeleving. Het is van belang om de behandeling van zo’n bang kind veilig, voorspelbaar en relaxt te laten verlopen, zodat de tandartservaring positief is en de patiënt de volgende keer niet wegblijſt .


Een tandarts die een vermoeden heeſt van sek- sueel misbruik en mishandeling van een kind, doet er verstandig aan om de meldcode erbij te pakken. Hierin staan de stappen die moeten worden genomen. Het is in ieder geval goed om vast te leggen wat je hebt gezien en eventueel foto’s te nemen, want verwondingen verdwijnen snel. Maar je moet ook actie ondernemen anders verandert er niets voor het kind. Je kunt met de politie bellen of met Veilig Thuis: www.vooreen- veiligthuis.nl. Hier kun je advies en hulp krijgen om verder iets te ondernemen. Een tandarts kan zo een belangrijke bijdrage leveren aan de veilig- heid van kinderen.”


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 10 juli 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40