This page contains a Flash digital edition of a book.
opinie 15


Mondzorg van gisteren


Onze NMT kreeg in 2014 het predicaat Koninklijk. De voorwaarden voor dat predicaat: honderd jaar be- staan, aantoonbaar maatschappelijk aanzien en be- stuursleden van onbesproken gedrag. Daar voldeed de NMT aan, zodoende ontstond de KNMT. Het kriti- sche rapport De Mondzorg van Morgen dat de Ge- zondheidsraad in 2012 publiceerde, speelde bij het verkrijgen van het predicaat dus kennelijk geen rol. En toch, je zult zo’n rapport maar voor je kiezen krijgen: ”Een wetenschappelijke basis voor de klinische be- sluitvorming in de mondzorg ontbreekt vaak en pro- fessionals werken nog nauwelijks volgens evidence- based richtlijnen, zoals steeds meer gemeengoed wordt in de gezondheidszorg. Richtlijnontwikkeling zou op verschillende manieren de kwaliteit en trans- parantie van de zorg kunnen verbeteren. Zo helpen richtlijnen de ongefundeerde behandelvariatie tus- sen tandartsen te verminderen en vormen ze een voorwaarde voor veilige delegatie van taken. De com- missie beveelt aan om op korte termijn met richtlijn- ontwikkeling te beginnen”. Wij tandartsen lopen ken- nelijk mijlen (zeg tien tot vijftien jaar) achter op de echte artsen: de Orde van Medisch Specialisten en het Nederlands Huisartsen Genootschap. In twee jaar tijd vergaderden alle wetenschappelijke verenigin- gen, de universiteiten en de twee belangenorganisa- ties KNMT en de kleinere ANT vele malen. Eind 2014 bleek er bij alle partijen consensus te zijn. Behalve, bleek maanden later, bij de KNMT. Haar leden willen meer invloed op het richtlijnproces. Ze willen niet een vinger in de pap, ze willen alle pap. Zie ook de brief van de afdeling Zuid-Holland Zuid in Nt 12/2015, p. 16. Een deel van de leden heeft geen vertrouwen in de collegae die lid zijn van andere clubs en universiteiten (voor het merendeel zijn die collegae overigens ook lid van de KNMT). Wat nu? Doet de KNMT afstand van het predicaat Koninklijk of volgen de bestuurders de wijze weg van de echte artsen? De angst die heerst dat collegae-tandartsen/wetenschappers richtlijnen verzinnen waar het veld niets aan heeft… het is koudwatervrees. De organisatie die de richtlij- nen gaat opstellen bevat voldoende checks and ba- lances. Of we maken een vereniging van die organisa- tie, bestaande uit zo’n twintig verenigingen waarvan de KNMT er een is. Dat geeft invloed! Er lijkt momen- teel sprake van te zijn dat de honderdjarige grumpy old professional verkrampt vastklampt aan het adagi- um ‘The King Can Do NO Wrong’. Kiezen voor mond- zorg van gisteren en zonder richtlijnen aan Jannie en


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 10 juli 2015 INBOX


alleman delegeren, dat is klasse. Niet bepaald Koninklijk. De KNMT laat zien geen teamspeler te zijn, maar een ver- eniging die de baas wil spelen over de gehele mondzorg Het wordt eens tijd om alle leden te peilen in plaats dat een beslisgremium van een handvol bobo’s uit het Verte- genwoordigend College dat doet. Dat is namelijk demo- cratie a la Fidel Castro: Viva Castro. Het rapport van de Gezondheidsraad wordt in Nieuwegein kennelijk gezien als ‘houd vast aan de Mondzorg van gisteren’ Zo’n hou- ding zet de deur wijd open voor het van overheidswege ingestelde Kwaliteitsinstituut: ‘the floor is yours’. We kun- nen het niet zelf en willen vasthouden aan de aftandse norm ‘wat onder beroepsgenoten gebruikelijk is’. Onder die norm is alles geoorloofd. Dat belooft wat als de nieu- we Klachtwet los komt.


BART ADMIRAAL tandarts in Hilversum


Goocheltruc


Eerst dacht ik even dat in Nt 11/2015, p.39 een nieuwe rubriek was op- genomen. Meestal kijk ik niet zo nauwkeurig naar foto’s van auteurs, maar deze keer blijkbaar wel. Boven de tekst, vanuit een ronde omlijs- ting van een fotomedaillon, lacht ons een goed gemutste vijftiger toe. (zie ook p. 31 van dit Nt). Een Bourgondisch type zo te zien. Dat belooft daaronder vast weer een mooi verhaal op te leveren, vol met gezellige anekdotes uit de tandartspraktijk. Voor de te verwachten goochelact na afloop, daar is hij ook al helemaal op gekleed. Een fleurig vlinder- strikje completeert het geheel. De designbril in harmonie met de ron- de omlijsting. Het goochelstokje zelf houdt hij nog even verborgen in de mouw, dat is voor straks. De voluit lachende mond misstaat trou- wens niet in een tandartsenblad en cariës is hier gelukkig niet zicht- baar. Blijkt onder die foto opeens een uitstekend commentaar van collega mr. Bart Admiraal op een casus uit de rubriek Klachtenregeling schuil te gaan. Was ik wel eerst mooi door die foto op het verkeerde been gezet. Goede goocheltruc!


MAX WIERINGA tandarts in Leiden


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 10 juli 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40