This page contains a Flash digital edition of a book.
20 praktijk


De Werkkostenregeling houdt in dat er één enkele rege- ling is voor vergoedingen (in geld), verstrekkingen en terbeschikkingstellingen (in natura) aan werknemers. Voorheen bestonden er tientallen specifieke regelin- gen, bijvoorbeeld voor het kerstpakket, de fiets of de mobiele telefoon. In principe moet voor dit soort zaken loonheffing worden ingehouden.


Vrijgesteld Maar er kan nu dus voor worden gekozen deze kosten onder te brengen in de Werkkostenregeling. Of in fis- caal jargon: ‘de kosten aanwijzen als eindheffingsbe- standdeel’. Wie hiervan gebruik maakt, zal deze kosten als zodanig moeten vastleggen in zijn administratie. Een deel van die kosten is dan namelijk vrijgesteld van de eindheffing. Dit heet de vrije ruimte; deze bedraagt – in 2015 – 1,2 procent van de loonsom van alle werk- nemers tezamen.


Sommige zaken zijn zelfs helemaal vrijgesteld: de ge- richte vrijstellingen. Deze komen dus ook niet ten laste van de vrije ruimte. Voorbeelden van gerichte vrijstel- lingen zijn: zakelijke reis- en verblijfosten, cursussen en contributie voor de beroepsvereniging. Iets ver- gelijkbaars geldt voor nihilwaarderingen, zoals échte praktijkkleding. Helemaal buiten de loonsfeer en Werk- kostenregeling, en daarmee ook belastingvrij, zijn za- kelijke uitgaven van werknemers die de werkgever later vergoedt, de zogeheten intermediaire vergoedingen. Denk bijvoorbeeld aan de balie-assistent die de kosten voor een kantoorartikel voorschiet. Dat geldt ook voor een verstrekking op grond van de persoonlijke relatie, buiten dienstbetrekking. Een fruitmand of rouwkrans zijn hierbij de standaardvoorbeelden.


Nog geen ‘top of mind’


Anna van Rijnsoever houdt zich, als een van de drie ma- ten bij de Maatschap voor tandheelkunde Arnhem Zuid, onder meer bezig met de personele zaken. Zij is pas op 1 april gestart met deze maatschap en heeft daardoor nog niet overal tijd voor kunnen maken. “De werkkostenrege- ling is eerlijk gezegd nog geen top of mind. We gaan onze financiële man maar eens snel eens aan de jas trekken.” Een echt beleid is er, net als in veel andere mondzorg- praktijken, in deze praktijk nog niet. Zo is er nog geen systeem om te monitoren of er het risico is van een eind- heffing van tachtig procent eind dit jaar. Maar, stelt Van Rijnsoever helder vast, “We begrijpen dat we daarvoor de 1,2 procent van de loonsom niet moeten overschrij- den. En we weten dat we nu veilig zitten. ” De IQual-avond van de KNMT over de grote wijzigingen in personeelsland dit jaar, waaronder de Werkkostenre- geling, heeft de Gelderse vijfkamerpraktijk wel wat focus gegeven. Er is bijvoorbeeld een aantal voorlopige richtlij- nen voor vergoedingen en verstrekkingen opgesteld. Zo geldt er beperkte korting op onderlinge behandelingen (twintig procent) en blijven de kosten van ieder verjaars- cadeau onder de 25,- euro.


En wat als aan het eind van het jaar blijkt dat de vrije ruimte is overschreden? Dan is over het bedrag van de overschrijding een eindheffing van maar liefst 80 pro- cent verschuldigd. En deze mag niet op de werknemers worden verhaald. Zaken die niet in de Werkkostenrege- ling worden ondergebracht, worden via de loonstrook van de individuele werknemer belast. Dat kan soms gunstiger uitpakken dan de eindheffing bij overschrij- ding van de vrije ruimte.


Grip De vraag hoe dan structureel grip te houden op de Werkkostenregeling, kan uiteindelijk in drie voorwaar- den worden samengevat:


- Helder praktijkbeleid. Het ‘vergoedingenbeleid’ is de basis voor een goede monitoring van de Werkkosten- regeling in de tandartspraktijk. Daarbij zijn niet alleen de kaders van de Werkkostenregeling van belang. Het belangrijkst is de vraag wat voor werkgever de betref- fende praktijkhouder wil zijn. Is hij in het kader van teambuilding bijvoorbeeld bereid flink te investeren in gezellige praktijkuitjes? Ondanks de gevolgen voor zijn vrije ruimte? Ook de vertaling naar de arbeids- voorwaarden van de werknemers is essentieel. En niet te vergeten de communicatie, zodat iedereen in het team weet hoe het in de praktijk werkt.


- Financiële administratie op orde. Richt de boekhou- ding goed in voor de Werkkostenregeling. Maar er is meer dan een aparte post voor de kosten daarvan (in- clusief btw!). Het is van minstens zo groot belang dat consequent en volgens het praktijkbeleid wordt ge- administreerd. ‘Dat bekijken we in december nog wel


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 10 juli 2015 NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 10 juli 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40