This page contains a Flash digital edition of a book.
28 praktijk


tologie en gnathologie. Bij gebrek aan een universitaire opleiding tot Restauratief Tandarts, besloot de NVVRT om private opleidingsinstellingen de opleiding te laten verzorgen, aldus Piet van der Kuij, voorziter van het Consilium. Restauratief Tandarts. Het gaat om een op- leiding in modules, die apart kunnen worden gevolgd. Elke module vergt een tijdsinvestering van ongeveer zeshonderd uur. In totaal moet een tandarts zo’n 3.300 uur aan modules gevolgd hebben om door de NVVRT als Restauratief Tandarts te worden erkend. Momenteel loopt de eerste module, die bij drie opleidingsinstituten wordt gegeven en door zo’n negentig tandartsen wordt gevolgd. Overigens staat het de tandarts vrij om wel of niet alle modules te volgen. De verwachting is dat sommige tandartsen zich zullen beperken tot enkele modules van hun interesse en dat slechts een klein groepje het hele traject aflegt om daarna erkend te worden. Het volledige traject is zeer zwaar, aldus Joris Peeters, de nieuwe Belgische voorziter van de NVVRT. Tandartsen kunnen ook op grond van hun ervaring en opleiding elders voor erkenning als Restauratief Tand- arts in aanmerking komen, de zogenoemde grootou- derconstructie. Zij kunnen hiertoe een verzoek bij het consilium indienen.


Europees Een door de vereniging erkende differentiatie levert volgens de NVVRT-voorziter als voordeel op dat pa- tiënten via een lijst op de NVVRT-website op zoek


Tandheelkundige differentiaties in Nederland Differentiatie


Parodontoloog Endodontoloog Pedodontoloog Gnatholoog Implantoloog MFP-tandarts


Tandarts Geriatrie


Tandarts Angstbegeleiding Tandarts Gehandicaptenzorg Restauratief Tandarts*


Erkend door NVvP NVvE NVvK


NVGPT NVOI


NVGPT NVGd


VBTGG VBTGG NVVRT


kunnen gaan naar een erkend Restauratief Tandarts. Ook collega-tandartsen weten met deze lijst naar wie ze patiënten kunnen verwijzen. De KNMT heeſt tevens een verzoek gehonoreerd om de nieuwe differentiatie te vermelden in de Tandartsengids. Richting zorgverzekeraars is het volgens de NVVRT goed dat er een register van deze gedifferentieerde tandartsen is. Dat wordt als een soort onafankelijk keurmerk gezien, omdat de tandartsen in het register moeten voldoen aan eisen om ingeschreven te worden en te blijven, zegt Derksen. Zo moet een Restauratief Tandarts worden gevisiteerd voor de verplichte vijf- jaarlijkse herregistratie en moet hij jaarlijks een kwa- liteitsjaarverslag inleveren ter beoordeling. Daarnaast is er een klachtencommissie ingesteld, die klachten over een erkende Restauratief Tandarts in behandeling neemt. De NVVRT werkt momenteel aan een Europese erken- ning van de Nederlandse Restauratief Tandarts. Dit verloopt via de European Prosthodontics Association (EPA). Naar verwachting gaan de 35 erkende tandartsen in september naar de EPA-jaarvergadering in Praag, waar ze een examen kunnen afleggen voor een Euro- pese erkenning. Overigens kan een EPA-erkenning ook worden verkre- gen via de differentiatie RCS-prosthodontics, die dit jaar door de Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde (NVGPT) is ingesteld. Het gaat om een differentiatie gekoppeld aan een uni-


Ingangsjaar register 1987 1994 2006 1992 2003 1990 2004 2008 2004 2015


Deze differentiaties worden door de KNMT in de Tandartsengids vermeld


* - DE AANVRAAG VOOR VERMELDING IN DE TANDARTSENGIDS IS GOEDGEKEURD DOOR DE KNMT. ER IS NU NOG GEEN VERMELDING. - DE DIFFERENTIATIE ‘TANDHEELKUNDIG SLAAPGENEESKUNDIGE NVTS’ IS INGESTELD DOOR DE NVTS. HET REGISTER HIERVOOR IS IN 2011 INGESTELD. INMIDDELS STAAN HIER 94 TANDARTSEN EN TANDARTS-SPECIALISTEN INGESCHREVEN. DEZE STAAN NIET VERMELD IN DE TANDARTSENGIDS.


- DE DIFFERENTIATIE ‘RCS-PROSTHODONTIST’ WORDT ERKEND DOOR DE NVGPT. HET REGISTER HIERVOOR IS IN 2015 INGESTELD. MOMENTEEL STAAT ÉÉN TANDARTS IN DIT REGISTER INGESCHREVEN EN ZIJN ER ACHT IN OPLEIDING. DEZE DIFFERENTIATIE STAAT NIET IN DE TANDARTSENGIDS.


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 10 juli 2015 NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 10 juli 2015


Aantal geregistreerd 82 79 51


56


371 42 17 18


36 35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40