This page contains a Flash digital edition of a book.
32 vakinhoud GENEESMIDDELENBULLETIN TEKST: DICK BIJL, ARTS-EPIDEMIOLOOG EN HOOFDREDACTEUR EN JACQUES BAART, MKA-CHIRURG EN LID VAN DE WETENSCHAPPELIJKE ADVIESRAAD


Casus Een patiënt van 23 jaar bezoekt u voor een reguliere gebitscontrole. Na een eenzijdig auto-ongeval onder invloed van alcohol heeft hij u de afgelopen twee jaar zeer regelmatig bezocht voor herstel van zijn gebit. Bij het incident liep hij een onderkaak-, bovenkaak- en naso-etmoïdale fractuur op. Ook was er sprake van uitgebreid tandletsel. Na de rehabilitatie bleef hij kla- gen over pijn in het gezicht en de kaken. De diagnose Perifere Neuropathische Pijn werd gesteld waarvoor hij amitriptyline kreeg voorgeschreven. U en de mondhy- giënist zien hem ieder half jaar, mede omdat hij droge- mondklachten heeft. Als u vraagt hoe het gaat, zegt hij dat hij de laatste tijd dromen en wanen over zelfmoord heeft. Heel angstig. U vraagt zich af of er sprake kan zijn van een depressieve stoornis.


Toetsvraag. De diagnose depressieve stoornis dient te zijn gebaseerd op een aantal criteria of symptomen. Welke van de onderstaande beweringen is onjuist? A Eén van de kernsymptomen, sombere stemming of verlies van interesse, dient aanwezig te zijn.


B De diagnose kan pas worden gesteld als er sprake is van een ernstige stoornis.


C De klachten of symptomen dienen ten minste twee weken aanwezig te zijn.


D Wanen maken geen deel uit van het ziektebeeld. Zie voor het juiste antwoord p. 33


Geneesmiddelenbulletin 06/2015 Het hoofdartikel gaat over geneesmiddelengeïnduceer- de depressie en suïcide. De meeste suïcidepogingen ko- men voor bij patiënten met een psychiatrische aandoe- ning. Geneesmiddelen kunnen een rol spelen in het ontstaan of verergeren van dergelijke aandoeningen. Een probleem bij de interpretatie van gegevens zijn de coderingsproblemen van suïcide in de onderzoeken. Die worden vaak als minder ernstig benoemd of zelfs geba- gatelliseerd. Van belang is ook dat patiënten met een verhoogd risico zijn uitgesloten van de onderzoeken. Ook zijn niet alle gegevens die de fabrikant ter beschik- king heeſt, in de gepubliceerde onderzoeken opgeno- men. Gegevens over bijwerkingen worden ook wel als bedrijfsgeheim beschouwd. Het best onderzocht zijn de selectieve serotonine-heropnameremmers. Hierbij is het risico op suïcidaliteit en suïcide verhoogd bij kinde- ren en adolescenten. Ook anti-epileptica zijn geassoci-


eerd met een verhoogd risico op suïcide, net als de vi- rusremmer atomoxetine (ADHD) en efavirenz (aids). Van het ontwenningsmiddel varenicline (roken) zijn vele meldingen bekend, maar in onderzoek uit de hoog- ste categorie van wetenschappelijk bewijs is geen ver- hoogd risico gevonden. Bij diverse andere geneesmid- delen zijn aanwijzingen voor een verhoogd risico gevonden, maar niet uit die hoogste categorie. In de prikbordrubriek ‘Nieuwe geneesmiddelen’ wordt het antidepressivum vortioxetine (Brintellix®) besproken. Er is geen direct vergelijkend onderzoek met andere anti- depressiva verricht en over de werkzaamheid en bijwer- kingen op de lange termijn is geen onderzoek beschik- baar. Omdat ook de kosten hoger zijn dan van de meeste andere antidepressiva, heeſt vortioxetine geen toegevoegde waarde. In de rubriek ‘Promotionele activi- teiten’ wederom aandacht voor tien mythen over de far- maceutische industrie. Mythe 6: geneesmiddelenfabri- kanten concurreren in een vrije markt. Dit staat ver af van de realiteit, waarin die fabrikanten grote financiële en belastingvoordelen genieten, evenals jarenlange pa- tentbescherming. Deze mythe zou beter kunnen luiden: ‘Geneesmiddelenfabrikanten werken vanuit een uiterst bevoorrechte positie in een protectionistische markt. Ten slote wordt in de rubriek ‘Website van de maand’ www.methylphenidate-guide.eu/nl besproken. Het aan- geprezen methylfenidaat (merkloos, Concerta®, Equa- sym®, Medikinet®, Ritalin®) voor de behandeling van ADHD komt echter pas in aanmerking na een uitgebreid traject met daarin een psychosociale en pedagogische behandeling. Zie verder www.geneesmiddelenbulletin.nl.


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 10 juli 2015


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 10 juli 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40