This page contains a Flash digital edition of a book.
service 33


NT CROSSMEDIAAL DIGITAAL


Nog steeds neemt het aantal bezoekers aan WWW.NTDIGITAAL toe. Wat u daar kunt ver- wachten? Vooral het allerlaatste nieuws op tand- heelkundig gebied, maar bijvoorbeeld ook infor- matie over de meest recente nieuwe producten.


Tweet


Heeſt u een Twit eraccount? Als u het Nt volgt – @NTDIGITAAL – bent u als eerste op de hoogte van alle nieuws dat op www.ntdigitaal wordt geplaatst, en krijgt u een seintje als het nieuwste Nt digitaal beschikbaar is.


FACEBOOK


Het wellicht populairste social media- kanaal is Facebook. Ook het Nt is daarop te vinden. Like ons voor het laatste tandheelkundig nieuws, leuke plaatjes en interessante video’s: www.facebook. com/nederlandstandartsenblad.


Toetsvraag Geneesmiddelenbulletin p. 32: antwoord B is juist.


JAN DE HAAS Op 21 mei was ik vijſt ig jaar actief als tandarts. Lange tijd in Apeldoorn, nu twee dagen per week in Deven- ter. Mijn werk is altijd mijn hobby geweest.


Het profi el van Jan de Haas vindt u op pagina


9 NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 10 juli 2015


Het Nederlands tandartsenblad (Nt) wordt uitgegeven door de Konink- lijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud van het redactionele gedeelte. Dit wordt samengesteld volgens jour- nalistieke principes. De redactie legt via de Redactieraad verantwoor- ding af aan de Algemene Vergade- ring van de KNMT. Het Nt publiceert ook artikelen die niet het offi ciële bestuursstandpunt van de KNMT ver- tegenwoordigen. Advertenties en de rubriek KNMT Actueel behoren tot de verantwoordelijkheid van de KNMT. Het Nt verschijnt 20 keer per jaar. Jaargang 70/12 . Redactieadres Postbus 2000 3430 CA Nieuwegein (030) 607 62 51 nt@knmt.nl @ntdigitaal www.ntdigitaal.nl www.facebook.com/nederlands- tandartsenblad Redactie Reinier van de Vrie, hoofdredacteur Evert Berkel, eindredacteur Karel Gosselink, journalist Laura Jansen, journalist Elly de Gier, redactie-assistent Redactieraad ntredactieraad@knmt.nl Rutger Batenburg, voorzit er Iris Eggels, lid Raha Farhanghi, lid Vacature Paul Kalker, extern adviseur Abonnementen Een abonnement op het Nt kost 190,- euro per jaar; mondhygiënis- ten en assistenten krijgen vijſt ig pro- cent reductie. De buitenlandtoeslag bedraagt 29,50 euro, losse nummers kosten 11,75 euro per stuk. Een abon- nement heeſt een looptijd van één jaar en wordt daarna stilzwijgend tel- kens met één maand verlengd. De opzegtermijn bedraagt één maand. Voor vragen over of het afsluiten van abonnementen: (030) 6076256, administratie@knmt.nl. Advertenties Bureau van Vliet Postbus 20 2040 AA Zandvoort (023) 571 47 45 zandvoort@bureauvanvliet.com www.bureauvanvliet.com Ontwerp Curve, Haarlem, Henk Stoff els en Mieke van Weele Opmaak en druk Robert Sesink, Senefelder Misset, Doetinchem


Overname of nadrukken van artike- len of ge deelten daarvan uit het Nt is uitsluitend toegestaan na schriſt elijk toestemming van de redactie. Voor overname of nadruk voor commer- ciële doeleinden wordt een passende fi nanciële vergoeding gevraagd.


Foto cover NFP, Utrecht


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 10 juli 2015


PROFIEL colofon


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40