This page contains a Flash digital edition of a book.
nieuws 7


SINUSBODEMELEVATIES De cursus Sinusbodemelevaties: De “ins en outs” gaat in op de anato- mie, de indicatiestelling en de ver- schillende methodes voor het uit- voeren van een sinusbodemelevatie. Vrijdag 2 oktober, Nijmegen, www.paotumcn.nl.


HIPPE TRENDS Het jubileumcongres Bijzondere tandheelkunde, hippe trends en the- ma’s laat zien hoe hip deze tak van het vak is. Ook ontwikkelingen in de implantologie en digitalisering ko- men tijdens dit congres aan bod. Vrijdag 25 en zaterdag 26 september, Driebergen, www.hoytemastichting.nl.


EFFECTIEVE GESPREKSVOERING De training Effectieve gespreksvoe- ring leert op een assertieve wijze om te gaan met emotie en de in- vloed daarvan op het gedrag. Donderdag 8 oktober, Ellecom, www.roovos.nl.


DENTALE FEMALE


In september vindt het eerste den- tale vrouwenevenement in Neder- land plaats: Dentale Female. De bij- eenkomst bevat een wetenschappelijk getint onderdeel, maar verschillende sprekers zullen ook inzage geven in hun mix van werk en privé. Vrijdag 4 september, Alphen aan de Rijn, www.elysee-dental.nl.


REGELS EN RISICO’S Tijdens het symposium Regels, Risi- co’s & Rumoer komt onder andere de wet- en regelgeving rond de tand- artspraktijk uitgebreid aan de orde. Zaterdag 3 oktober, Amsterdam, www.acta-de.nl.


Voor een uitgebreide agenda: www.ntdigitaal.nl


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 10 juli 2015 NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 10 juli 2015


Nt-GSK Bachelorscriptie Award voor Tessa Spaan en Fawn van der Weijden


De ACTA-studenten Tessa Spaan (l) en Fawn van der Weijden zijn donderdag 25 juni in het UMC Gro- ningen tot winnaar van de Nt-GSK Bachelorscriptie Award 2015 uit- geroepen. Hun scriptie Waardoor falen bovenfront-retentiespalken? werd door de jury als beste van de vijf genomineerde inzendingen gewaardeerd. Beide studenten ontvingen de prijs, een bedrag van duizend euro, uit handen van Rutger Batenburg, voorziter van de Nt-redactieraad. Volgens hem gaven de adequate beant- woording van de vraagstelling en de leesbaarheid van de scriptie in combinatie met de hoge mate van betekenis voor de dagelijkse praktijk uiteindelijk de doorslag om deze scriptie te laten winnen. De jury kende de tweede prijs toe aan Dewi van Stein Callenfels en Jonathan Tan voor hun scriptie Het onderlipbiopt bij de diagnostiek van het syndroom van Sjögren. Zij wonnen ook de publieksprijs, die werd bepaald op basis van de hoeveelheid decibels die het ap- plaus voortbracht. De derde prijs was voor Joyce van der Geer en Charlote Truijens. Hun scriptie droeg de naam Farmacologische sedatie bij de behandeling van bijzondere zorggroepen. Deelname aan de Bachelorscriptie Award staat open voor bachelorstudenten tandheelkunde uit Groningen, Nijmegen en Amsterdam. Zij kunnen via de studie- of blokcoördinator van hun opleiding hun scriptie, die is geschreven in het kader van een (derdejaars)opdracht in de bachelorfase, laten meedingen naar de prijs. Iedere opleiding mag maximaal drie scripties inzenden. De jury, bestaande uit leden van de Redactieraad van het Nt en Nt-hoofdredacteur Reinier van de Vrie, beoordeelt de maximaal negen inzendingen op geschiktheid voor nominatie en bewerking tot een artikel voor het Nt. (LJ)


agenda


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40