This page contains a Flash digital edition of a book.
36 KNMT IN EUROPEES VERBAND


DE COUNCIL OF EUROPEAN DENTISTS (CED)


EN DE ROL VAN DE KNMT


veel regelgeving die op in nederland werkzame tandartsen van toepassing is vindt zijn oorsprong in europese regelgeving. namens de europese tandartsen is het ced die de ontwikkeling van regelgeving in europa nauwlettend volgt en invloed uitoefent op de totstandkoming daarvan.


k


NMTex-vice-voorzitter Alexander Tolmeijer is bestuurslid van deCED


(Council of European Dentists). Tolmeijer kan hierdoor voor de Nederlandse tandartsen c.q. deKNMT belangrijke standpunten in deCED inbrengen en daarmee invloed uitoefenen op door deCED gevoerde beleid.. Daarnaast is ook Hendrike van Drie vertegenwoordigd binnen deCED. Van Drie is, naast vice-voorzitter van de KNMT, ook voorzitter van de werkgroep Oral Health van de Council of European Dentists (CED).


tijdens de onlangs in Riga gehouden vergadering van de ced zijn onder andere de volgende voor de europese tandartsen belangrijke resoluties aangenomen: • Een resolutie over de relatie tandheelkundig team en de patiënt. De resolutie pleit in het belang van patiëntveiligheid voor een leidende rol van de tandarts en beschrijft de relatie met- en bevoegdheden van het tandheelkundig team


• Een resolutie waarin deCED zich uitspreekt tegen het gebruik van een speciale lamp voor het bleken van tanden. Het is niet gebleken dat deze lampen bijdragen aan het bleekproces en daarentegen kan leiden tot beschadiging van het tandvlees en mogelijke beschadiging van zenuwen. DeCED adviseert tandartsenomdeze lampen niet voor dit doel te gebruiken.


meer aangenomen resoluties en informatie over de ced vindt u op knmt.nl


OVER DE VERENIGING VAN EUROPESE TANDARTSEN (CED)


de ced verenigt 32 nationale tandartsenorganisaties in europa en vertegenwoordigt zo’n 340.000 europese tandartsen. de ced adviseert sinds 1961 de europese commissie op het gebied van tandheelkunde. de ced promoot het belang van goede mondzorg waarbij de veiligheid van de patiënt en de tandarts voorop staat. de ced is onderverdeeld in een aantal werkgroepen waaronder die voor amalgaam en andere vulmaterialen, onderwijs, infectiepreventie, patiëntveiligheid, mondgezondheid, e-health en het bleken van tanden.


DE ROL VAN DE TANDARTS BIJ VOORTIJDIGE SCREENING MONDKANKER


Op 12 september 2015 is het european Oral health day, een initiatief van council of european dentists. dit jaar is het thema mondkanker. de ced ziet een belangrijke rol voor de tandarts bij het vroegtijdig opsporen van mondkanker.


h


endrike van Drie is als


voorzitter van de CED werkgroep Oral Health be- trokken bij de voorbereiding van de European Oral Health Day.


Vanuit haar functie als voorzitter leidt zij de paneldiscussie met een aantal internationale sprekers over good practice in de zorg bij mondkanker. In dat verband werd onlangs een sym- posium georganiseerd in het Euro- pees Parlementomhet belang van vroegtijdige opsporing van mondkan- ker onder de aandacht van de Euope- se politiek te brengen. Dit initiatief past in de doelstelling van ‘EU-parle- mentariërs tegen kanker’, een initia- tief van enkele leden van het Euro- pees parlement. Jaarlijks krijgen in Europa ruim 75.000 mensen mond- kanker. Europese doelstelling isom door vroegtijdige screening en be- handeling dit te reduceren met 20% in het jaar 2020. Tijdens de bijeenkomst in het parlement werd door de parle- mentariërs aangegeven dat zij graag met deCED willen samenwerkenom deze doelstelling te bereiken.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40