search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
IPM-rollenmodel: vijf rollen, vijf managers


De projectmanager De projectmanager is verantwoordelijk voor het projectresultaat en daarmee voor het bor- gen van kwaliteit, budget, capaciteit en tijd binnen de vooraf gestelde randvoorwaarden. De projectmanager zorgt voor eenheid binnen het team en onderhoudt de contacten met interne opdrachtgevers. Bij knelpunten tussen rolhouders maakt de projectmanager een keuze tussen de mogelijke opties.


De omgevingsmanager De omgevingsmanager zorgt voor een maat- schappelijke inbedding van het project. Hij is de intermediair tussen de projectorganisatie en de stakeholders in de projectomgeving. De eisen en gemaakte afspraken die daaruit ont- staan, geeft de omgevingsmanager door aan de technisch manager. De omgevingsmanager signaleert tevens onderwerpen vanuit de omgeving die in- en extern invloed kunnen hebben op de kwaliteit van een project.


De technisch manager De technisch manager is verantwoordelijk voor de technisch inhoudelijke inbreng in het pro- ject. In de vorm van (functionele) specificaties formuleert hij de technische scope richting


marktpartijen. Tevens levert hij een technisch inhoudelijke inbreng bij het formuleren van de systeem-, proces- en producttoetsen richting marktpartijen tijdens de realisatiefase.


De contractmanager De contractmanagement is verantwoordelijk voor de procesmatige beheersing van het vaststellen van de inkoopbehoefte, het opstel- len van het inkoopplan, de contractvoorberei- ding, aanbesteding en contractbeheersing (contractbewaking). Dit alles binnen de rand- voorwaarden van tijd, geld, kwaliteit en risico. De contractmanager voert de onderhandelin- gen met marktpartijen en onderhoudt de con- tacten met de markt.


De manager projectbeheersing De manager projectbeheersing is verantwoor- delijk voor de integrale beheersing van het project op de aspecten planning, budget, kwaliteit, scope en risicobeheersing. Hij is ook verantwoordelijk voor voortgangsrapportages en documentbeheersing. De manager project- beheersing toetst primair het functioneren van het systeem en de interne processen. Tevens ondersteunt hij de andere rolhouders en is voor hen een belangrijke sparringpartner.


Bron: Rijkswaterstaat. Tekst bewerkt o.b.v. het rapport ‘Het vijftal van Rijkswaterstaat’.


dan een aantal casussen en overleggen dan hoe we voor de oplossing het beste op één lijn kunnen komen. Dit leidt dan weer tot een integrale aansturing van de opdrachtnemers. Voorheen deed iedereen het op zijn eigen manier. De een wist ook niet wat de ander deed. Dat wij dat nu wel weten, is grote winst. Daarnaast worden de contracten geüniformeerd. Hierdoor is het in heel Nederland duidelijk hoe een opdrachtnemer dient te acteren.”


Verbeterde communicatie Door overleg op landelijk niveau gaan de regionale teams ook uniformer wer- ken en komen zij op dezelfde manier af- spraken na. Linthorst: “Dat op alle vlak- ken eenduidig te werk gaan heeft ook tot gevolg dat opdrachtnemers steeds eenduidiger de prestatiecontracten uit- voeren. Dat zien we nu bijvoorbeeld bij opdrachtnemers die in meerdere regio’s onderhoudscontracten hebben. Zij trek- ken ook op steeds meer vlakken één lijn. Omdat iedereen in de keten eenduidiger werkt, verbetert ook de communicatie binnen de keten. Dit biedt grote efficien- cyvoordelen.”


36 Nr.6 - 2016 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40