search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Innovaties leiden tot slim wegbeheer Complexe mobiliteit


De laatste tijd komt het thema ‘complexe mobiliteit’ steeds vaker als thema naar voren. Het is een containerbegrip van alles wat met slim wegbeheer te maken heeft. Op dat vlak wordt druk geëx- perimenteerd. Het uiteindelijke doel is om het verkeer veiliger te maken en de doorstroming en leefbaarheid te verbeteren. Tekst: Joost Zonneveld


H


et was even wat rustiger op de Nederlandse wegen, maar het trekt weer behoorlijk aan. “Na de economische crisis zien we dat de mobiliteit weer groeit”, zegt Rini van Rootselaar, afdelingshoofd Wegverkeer en Benutten van Rijkswaterstaat. Door- dat in de afgelopen jaren extra wegca- paciteit gecreëerd is, kan de doorstro- ming voor een belangrijk deel behouden blijven, maar het is de vraag in hoeverre draagvlak bestaat voor nog meer asfalt, weet Van Rootselaar ook. Andere mid- delen zijn daarom nodig om weggebrui- kers op een veilige en zo snel mogelijke manier van A naar B te laten gaan. “In het mobiliteitsmanagement zijn daar- voor nog veel mogelijkheden. Bij werk in uitvoering op het hoofdwegennet doen we al veel op dat vlak. En regulier pro- beren we weggebruikers te verleiden


10 Nr.6 - 2016 OTAR


buiten de spits te rijden.” Rijkswater- staat hoopt door het werken in publiek- private samenwerkingsverbanden en het toepassen van nieuwe technologi- sche ontwikkelingen om directer met de automobilist te kunnen communiceren. Om deze nieuwe ontwikkelingen verder te brengen heeft Rijkswaterstaat samen met andere partners in Helmond de In- novatie Centrale ingericht.


Dynamisch verkeersmanagement


Op het gebied van dynamisch verkeers- management zijn verschillende ontwik- kelingen zichtbaar, zegt Van Rootselaar. “We zijn bezig directer met de bestuur- ders te communiceren. Het gaat dan bij- voorbeeld om het waarschuwen voor files, ongelukken of weersomstandig- heden. Het kan de veiligheid verbeteren


als een weggebruiker bijvoorbeeld ge- waarschuwd wordt dat over twee kilo- meter een rijstrook niet beschikbaar is. Als dat direct aan de bestuurder wordt gemeld, dan heeft dat meer effect dan signalen langs de weg. We willen de fi le- signalen de auto inbrengen.”


Rijkswaterstaat experimenteert met die directe manier van informeren in inter- nationaal verband, met Duitsland en Oostenrijk, onder meer door informa- tie over wegwerkzaamheden ter be- schikking te stellen die direct naar de telefoons van weggebruikers kan wor- den gestuurd. Een stap verder is het versturen van signalen naar de auto’s zelf. “Omdat voertuigen daarvoor uitge- rust moeten zijn met de benodigde ap- paratuur, werken we nauw samen met de autobranche.” Volgens Van Rootse-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40