search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Minder risico’s in sluisprojecten door integrale aanpak


Met het programma MultiWaterWerk (MWW) staat Rijkswaterstaat voor een grote opgave: de vervanging van 52 sluizen met standaardisatie als doel. Hoe houd je bij een dergelijk project de kosten voor beheer en onderhoud beperkt zon- der af te doen aan de veiligheid?


M


aak een volledig integraal ontwerp door vroegtij- dig alle benodigde disciplines te betrekken en de systemen te integreren, inclusief de machinevei-


ligheid, aldus Hans van Leeuwen, projectmanager bij Mova- res. “Integreer de werelden van civiele techniek en industriële automatisering. Bij beweegbare waterbouwkundige construc- ties is het namelijk cruciaal de automatiseringssystemen vanaf het eerste ontwerp te integreren om kostbare verstoringen en onnodig duur beheer en onderhoud te voorkomen.”


Ontwikkelproces


Integraal denken staat centraal in de SysteemIntegratie Me- thode (SIM) die Movares heeft ontwikkeld. Deze methode is toepasbaar bij nieuwbouw- en renovatieprojecten. Michiel Blaauboer, manager Systeemintegratie bij Movares: “Wan- neer we vanaf het begin de samenstellende onderdelen in- richten op de integrale werking van het eindproduct, bespaart dat tijd, inspanning en kosten. Bovendien levert dit meerwaar- de als het gaat om standaardisatie zoals bij MWW. Met SIM streven wij naar een beheersbare integratie en gecontroleer- de inbedrijfname van het eindproduct. Tijdens de ontwerpfase maken we zichtbaar of alle opgenomen systeemcomponen- ten de gewenste kwaliteit bezitten en succesvol met elkaar integreren. Dit monitoren we tijdens het hele ontwikkelproces. Bij nieuwe inzichten of uitbreiding van de functionaliteit, voe-


ren we wijzigingen stapsgewijs en gecontroleerd door. Zo ont- staat een aangepast en opnieuw geïntegreerd ontwerp, met als resultaat een eindproduct dat is samengesteld uit precies die onderdelen die binnen de confi guraties nodig zijn.’ Mo- vares heeft SIM onder meer toegepast bij de sluis Woerdens Verlaat.


Machineveiligheid Bij beweegbare waterbouwkundige constructies is het essen- tieel het aspect machineveiligheid vanaf het allereerste begin te integreren in het project om de veiligheid te kunnen garan- deren tijdens de bouw, gebruik, onderhoud, beheer tot en met de ontmanteling. Van Leeuwen: “Vanuit de Machinerichtlijn gezien zijn nieuwe objecten het eenvoudigst: die moeten vol- doen aan de Machinerichtlijn om uiteindelijk een CE-marke- ring te krijgen. Bij renovaties ligt dit vaak anders. Wordt de re- novatie aangegrepen om nieuwe of gewijzigde functiewensen in te bouwen, dan kan het zomaar zijn dat de gerenoveerde sluis als nieuw beoordeeld moet worden. Hierdoor moet het hele object beschouwd worden om een CE-markering te krij- gen. Wanneer je de juiste keuzes in je pakket van eisen maakt kunnen de kosten en impact van de renovatie beperkt blijven.


Pragmatische aanpak Movares heeft in de provincie Zuid-Holland een pragmatische benadering toegepast op meerdere te renoveren beweegbare bruggen, waardoor slechts delen vervangen moesten worden in plaats van een totale vervanging. Voldoen aan machinevei- ligheid lijkt soms een enorme opgave door de strenge regelge- ving en de hoge kosten. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn.”


Meer informatie:


movares.nl/systeemintegratie en movares.nl/machineveiligheid Nr.6 - 2016 OTAR


O Nr.6 - 2016TAR 29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40