search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Uitgangspunt was dat er zoveel moge- lijk vanaf het water gewerkt moest wor- den. Een zo laag mogelijke CO2-uitstoot telde ook mee als factor bij het bepalen van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).


Innovatief


aldus Timmermans. “Met branche-orga- nisatie Schuttevaer hebben we afspra- ken gemaakt over de maximale vertra- ging van een half uur.” Verder moest de hinder voor omwonenden en omringen- de bedrijven zo beperkt mogelijk blijven.


Animatie


Aannemingsbedrijf de Vries & van de Wiel Kust- en Oeverwerken (onderdeel van de Belgische DEME-groep) won in 2013 de aanbesteding, mede vanwege de voorgestelde innovatieve technieken. Het project werd aangenomen op basis van een Design & Construct-contract, in samenwerking met Arcadis en De Klerk Waterbouw. De totale aanneemsom is 38 miljoen euro. Het project wordt me- degefinancierd door de EU. Parade- paardje van de Vries & van de Wiel is het mattenlegponton Mattedoor om de bodem van het kanaal lekbestendig te maken. Cruciaal, omdat het waterpeil van het kanaal op veel plekken hoger staat dan het maaiveld van omliggende gebieden. Bij een lekkende bodem kan wateroverlast ontstaan in de vorm van natte akkers en ondergelopen kelders. Bovendien liggen er direct langs het ka- naal verschillende natuurgebieden die gevoelig zijn voor fl uctuaties in grond- waterstanden. De bodem van het ka- naal bestaat uit een ongeveer halve me- ter dikke laag klei met daarop een fl inke laag slib. Na het uitbaggeren moest het kanaal op verschillende plaatsen verder worden uitgediept om aan de nieuwe scheepvaartnormen te voldoen.


DE NIEUWE BODEM VAN HET KANAAL MOET IN


PRINCIPE HONDERD JAAR MEEGAAN


Vulkanische klei Voor de afdichting gebruikt de aan- nemer matten met een slechts ander- half centimeter dikke laag bentoniet. Een vulkanische kleisoort die is aan- gebracht tussen twee lagen geotextiel. “Die matten dichten even goed af als de bestaande vijftig tot zestig centime- ter klei”, zegt omgevingsmanager Jim Oberdorf van de Vries & van de Wiel. “Hierdoor hoeft minder bestaand mate- riaal ontgraven te worden en wordt min- der nieuw materiaal aangebracht. Dit zorgt voor minder lekverliezen naar de omgeving én een lagere CO2-uitstoot. Dit levert ruim een halve meter winst op. Bentoniet zuigt zichzelf binnen zes uur vol, waardoor de matten opzwel- len en waterafdichtend worden”, aldus Oberdorf. Dat werkt volgens hem prima, maar het was wel spannend. Ten tijde van de aanbesteding in 2013 ging het om een techniek die nog verder ontwik- keld moest worden. Oberdorf: “Het was een concept; bentonietmatten werden toen alleen toegepast op bijvoorbeeld vuilstortplaatsen om te voorkomen dat vervuild water weglekt. Maar de matten waren nooit eerder gebruikt in dit soort projecten met waterwegen.” Nadat de opdracht was gegund, begon de Vries & van de Wiel met onderhoudsbagger- werkzaamheden. Tegelijkertijd werd de ’varende lopende band’ Mattedoor ont- wikkeld en gebouwd: een serie pontons waarvandaan de matten op de bodem worden gelegd. De matten worden van- af diezelfde Mattedoor direct bedekt met een twintig centimeter dikke laag


Nr.6 - 2016 OTAR O Nr.6 - 2016TAR 31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40