search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
BIJVOORBEELD TOEGEPASTE ICT, HYDRAULISCHE EN ELEKTROMECHANISCHE COMPONENTEN


Lappendeken Volgens De Roos hangt het hele sluizen- bestand min of meer als een lappende- ken aan elkaar. “En daar willen wij, als- ook de beheerders en gebruikers vanaf. In samenwerking met de stakeholders binnen MWW willen wij een bepaalde eenheid van sluizen proberen te reali- seren door te zoeken naar standaardi- sering van bepaalde sluiselementen. Dit wordt ook wel ‘legolisering’ genoemd: componenten die gemakkelijk kunnen worden vervangen als zij versleten zijn of als nieuwe technologische ontwik- kelingen daartoe aanleiding geven. Wij verwachten daarmee de totale aanleg- en onderhoudskosten aanmerkelijk om- laag te kunnen brengen, zonder aan kwaliteit te hoeven inboeten.”


Onderzoek standaardisatie Vooruitlopend op het project MultiWa- terWerk heeft Rijkswaterstaat uitge- breid onderzoek gedaan naar de ma- nier waarop beheerders in omringende landen omgaan met de bouw en recon- structie van sluizen. Zo werden Vlaan- deren, Frankrijk en Duitsland onder de loep genomen. Daaruit komt naar vo- ren dat standaardisatie daar al in toene- mende mate wordt toegepast. Verder is contact gelegd met een tweetal provin- cies waar standaardisatie met betrek- king tot bruggen wordt gehanteerd. Ook


met Tennet is gesproken, die ook met leveranciers onafhankelijke standaarden bezig is, waarbij samen met de markt wordt opgetrokken.


Duitsland goedkoper Uit het onderzoek kwam ook nog naar voren dat standaardsluizen in Duitsland zo’n 20 procent goedkoper uitvallen dan de Nederlandse sluizen. De Roos: “Maar de Duitsers brengen, in tegen- stelling tot de Nederlandse situatie, het bestek gewoon nog op de markt. Dat wil RWS niet. Wij zijn nu aan het bestu- deren welke factoren bepalend zijn voor die lagere kostprijs en gaan bekijken in hoeverre deze eventueel ook in de Ne- derlandse situatie kunnen worden inge- bracht.”


Maar hoe valt standaardiseren te combineren met innovatie wat ook hoog in het vaandel staat? De Roos: “Die vraag wordt wel vaker gesteld, omdat gedacht wordt dat wij met het idee van standaardisatie geen innovatie zouden willen. Maar onze ge- dachte is dat standaardisatie en innova- tie juist heel goed samen kunnen gaan. Ik maak zelf wel eens de vergelijking met de auto-industrie waar al langer wordt gewerkt met standaardonderde- len en standaard leveranciers en waar- bij om de paar jaar weer nieuwe stan- daardonderdelen worden ingevoerd. Kijk, wij willen betrouwbare sluizen, die niet haperen. In de auto-industrie wor- den nieuwe standaardonderdelen eerst uitvoerig getest voordat zij in een auto worden aangebracht. Dat zien wij bij sluizen ook als de meest ideale situatie; dat wij standaardonderdelen hebben die steeds verder innoveren, elke dag beter worden en dus ook de sluis elke keer weer een stukje beter wordt. Maar het zijn wel standaard modules wat wij voor ogen hebben.”


Noodzaak standaardisatie Overigens constateert De Roos dat bij- na driekwart van de marktpartijen in- middels nut en noodzaak van standaar-


Nr.6 - 2016 OTAR O Nr.6 - 2016TAR 19


DE ENE SLUIS IS NOG EXOTISCHER DAN DE ANDERE VANWEGE GROTE VERSCHILLEN IN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40