search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
belangrijke rol kan spelen, zien de an- dere partijen ook wel in. En wij laten ons graag verrassen door innovatieve idee- en die daaruit voortvloeien.”


Samenhang met bouwagenda Wanneer daadwerkelijk met de aanpak van de 52 sluizen wordt begonnen, is mede afhankelijk van de voorstellen uit MWW die begin volgend jaar worden verwacht. De Roos: “Maar we moeten ook rekening houden met de bouwa- genda die de komende jaren, zeker qua orderportefeuille, redelijk goed gevuld is met grote projecten als de Afsluitdijk, IJmond, Terneuzen, de A16, Zuidasdok en de Blankenburgtunnel.”


disering inziet en de mogelijkheden die hen dat biedt, ook op het gebied van innovatie. “Rijkswaterstaat heeft ook twee promovendi uit Eindhoven aange- trokken die de civiele wereld in dit pro- ces begeleiden en dat begint vruch- ten af te werpen. Bij renovatieprojecten van bijvoorbeeld bruggen en viaduc- ten zie je eveneens dat standaardisatie een steeds belangrijker rol gaat spelen en ook binnen het Hoogwaterbescher- mingsplan (HWBP) begint deze aanpak vorm te krijgen.”


Andere insteek innovatie Innovatie kan dus zeker een belangrijke rol spelen binnen MWW, benadrukt De Roos. “En wij bieden daar ook alle ruim- te voor, maar de insteek is anders dan voorheen. Wij willen net als bij het hoog- waterbeschermingsprogramma ook hier onze problemen kenbaar maken en samen met de markt innovatieve oplos- singen verzinnen. En let wel, het gaat bij MWW om een miljardenbudget. We moeten de belastingbetaler en de poli- tiek wel goed kunnen uitleggen waar het geld aan wordt besteed.”


Samenwerken en risico’s delen Dat ook de marktpartijen daar steeds meer van doordrongen raken, merk- te De Roos tijdens de eerste co-creatie sessie. “Ik was blij verrast door de enor- me belangstelling op De Bouwcampus. Daaruit concludeer ik dat er van beide kanten de behoefte bestaat om meer samen te werken en dus ook risico’s te delen. Dat standaardisatie daarbij een


20 Nr.6 - 2016 OTAR


Methodiek volgorde aanpak “Ik heb de indruk dat onder de bouwers behoefte bestaat om het werk wat naar achteren te schuiven. Daar proberen wij zoveel mogelijk rekening mee te houden en zijn een methodiek aan het ontwik- kelen om aan de hand van inspecties en instandhoudingsplannen te bepalen wanneer welke sluis het beste kan wor- den aangepakt. Dat hoeft natuurlijk niet allemaal in één keer en sommige sluizen zullen wellicht met wat tussentijds on- derhoud nog wel een paar jaar kunnen wachten. Maar daar waar bij wijze van spreken de deuren eruit dreigen te val- len, zullen we snel aan de slag moeten”, aldus de Roos.


Co-creatie sessies MWW op De Bouwcampus


Rijkswaterstaat wil binnen het project MultiWaterWerk door middel van het co-creatie model marktpartijen aansporen om mee te denken over bredere standaardisatiemogelijkheden. Hoe kan standaardisatie voor sluiseigenaar, sluisontwerper en sluisbouwer profijtelijk zijn?


Uitgaande van de ‘sluisdecomposi- tie’ die in MWW wordt gehanteerd, wil Rijkswaterstaat een discussie voe- ren over hoe de stakeholders elkaar in welke fase en bij welke sluiscompo- nent kunnen helpen om elkaars rol in de bouw te vergemakkelijken. Maar ook el- kaars aanpak en producten te standaar- diseren en te optimaliseren. Wat moet de ene partij standaardiseren om het voor de ander gemakkelijker te maken?


“Het bruist hier van de energie onder de deelnemers aan de co-creatie-sessies en ik ben werkelijk positief verrast over het grote enthousiasme waarmee ad- viesbureaus, grote en kleine aannemers en toeleveranciers gezamenlijk aan de slag zijn”, zegt Egon Janssen die als business developer van De Bouwcam- pus de co-creatie-sessies van het pro- ject MultiWaterWerk (MWW) begeleidt.


Dé vrijplaats “De Bouwcampus biedt hiervoor een uitstekend platform. Het is dé vrij- plaats waar opdrachtgevers, marktpar-


tijen en kennisinstellingen samenwerken aan grote, complexe maatschappelijke vraagstukken”, vertelt Janssen. “Door coalities te smeden en vroegtijdig inno- vaties in te brengen in een co-creatie- proces wordt een gezonde, professio- nele bouwsector gerealiseerd met een sterk imago.”


Voor het project MWW zijn op De Bouw- campus tot nu toe twee co-creatie- sessies gehouden. In april zijn de gro- te lijnen van het project toegelicht en konden de deelnemers met hun eerste ideeën naar voren komen. Tijdens de tweede sessie eind juni is een vijftal ge- mengde werkgroepen samengesteld die zich tot het eind van de zomer buigen over vijf onderwerpen die gezamenlijk zijn vastgesteld en waarvan een nadere concretisering wordt gepresenteerd tij- dens de derde sessie op 5 oktober. “De bedoeling is dat uiteindelijk de meest kansrijke ideeën in januari volgend jaar aan Rijkswaterstaat worden gepresen- teerd”, aldus Janssen.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40