search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
wegbeheer en de infrastructuur bete- kent. “We weten het nog niet precies. De eerste gedachte is dat het verkeer beter te managen is en dat dat tot min- der congestie zou kunnen leiden, maar er zijn ook tegengeluiden te horen. Want misschien is meer afstand tussen die voertuigen nodig. En de vraag is hoe en wie het verkeer met zelfrijdende voer- tuigen coördineert. Daar moet nog veel onderzoek naar gedaan worden. Daar- om bieden wij Nederland als testland aan om zoveel mogelijk ervaringen op te doen.”


Er zijn ook vragen over de invloed van platooning, zelfrijdende vrachtwagens die achter elkaar rijden, op de infra- structuur. “Als die wagens precies het- zelfde spoor volgen dan heeft dat effect op de belasting van de infrastructuur, zeker als het om kunstwerken gaat. Daar zullen wij, wegbeheerders en marktpartijen, een oplossing voor moe- ten vinden.”


Praktijkproef Wegen vol zelfrijdende auto’s zijn, on- danks de snelle ontwikkelingen, nog toekomstmuziek. Volgens Van Rootse- laar is overigens het verbeteren van de veiligheid momenteel het voornaamste doel van Rijkswaterstaat om te experi- menteren met meer directe communi- catie met de weggebruiker. “Maar bij de praktijkproef Amsterdam bijvoorbeeld,


12 Nr.6 - 2016 OTAR


waar we met lokale overheden en het bedrijfsleven samenwerken, proberen we de doorstroming ook te verbeteren.” Dat is in sommige gevallen ook hard no- dig. “Als in de Heineken Music Hall, de Ziggo Dome én de ArenA grote evene- menten tegelijkertijd zijn, dan loopt het verkeer snel vast en weten mensen niet of en waar zij hun auto kunnen parke- ren. Dan is het heel erg prettig als er al- ternatieven zijn en die informatie probe- ren wij te bieden. De eerste resultaten zijn zeer positief.”


Overigens is de bereikbaarheid van de steden een belangrijk punt. “Voor Am- sterdam geldt bijvoorbeeld dat het es- sentieel is dat de Ringweg A10 blijft stromen. Als het daar te druk is, dan gaan we de aanvoer ‘knijpen’. Dat doen we met reguliere middelen als verkeers- lichten en toerit-installaties. Wij denken met directere interactie met de automo- bilist daar nog betere resultaten mee te behalen, hoewel het een utopie is dat er nooit ergens meer een file is.”


Dynamische verkeersregeling De bereikbaarheid in stedelijk gebied is ook in Rotterdam een steeds grotere uit- daging aan het worden, zegt de Rotter- damse verkeerskundige Bram Klemann. “Rotterdam is zich aan het ontwikkelen en groeit. Dat betekent dat het bereik- baarheidsvraagstuk complexer wordt.” De gemeente Rotterdam heeft onlangs


een Stedelijk Verkeersplan opgesteld waarin onder meer nieuwe oeververbin- dingen over de Maas zijn opgenomen. Bovendien staat het gemeentebestuur open voor innovaties om de bereik- baarheid zo optimaal mogelijk te ma- ken. “Denk daarbij aan verkeerslichten die met internet verbonden zijn en het live-informatie verstrekken via app’s en zelfrijdende auto’s.” Ook op fietsgebied vinden de komende jaren diverse expe- rimenten plaats in Rotterdam.


De Maasstad beschikt al langere tijd over een eigen verkeerscentrale van waaruit tweehonderdvijftig kruispun- ten met verkeerslichten worden be- diend, waardoor de gemeente steeds beter de bereikbaarheid kan verzorgen. “Maar”, zegt Klemann, “de bereikbaar- heid kan nog beter worden als we in- formatie uit de verkeerslichten aan de weggebruikers geven.” Zo start Rotter- dam binnenkort met een proef met fiets- verkeerslichten waarbij informatie gege- ven wordt over de tijd totdat het groen wordt. Dat gebeurt op basis van data waardoor het verkeer dynamisch ge- managed wordt. “We hopen dat fietsers dan minder snel door rood zullen rijden omdat zij weten dat het niet lang duurt voordat zij aan de beurt zijn om te rij- den. Als we weten hoe dat voor fietsers werkt en wordt ervaren, willen we dat ook voor auto’s gaan doen.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40