search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Dynamisch verkeersmanagement


Onderhoud DVM-systemen voortaan centraal aangestuurd


Voor het onderhoud van de dynamisch verkeersmanagement-systemen heeft Rijkswaterstaat de afgelopen jaren een strategische koerswijziging doorgevoerd. De aansturing van externe partij- en voor onderhoud aan het instrumentarium dat weggebruikers informeert en waarschuwt op ’s lands hoofdwegennet is steeds meer centraal georganiseerd. Voor zowel Rijkswaterstaat als de betrokken opdrachtnemers heeft deze wending effi ciencyvoordelen. Tekst: Wink Sabée


R


ijkswaterstaat heeft zich de af- gelopen jaren steeds meer ont- wikkeld van een uitvoerder tot


een professioneel opdrachtgever die ri- sicogestuurd te werk gaat. Dit betekent dat Rijkswaterstaat zo veel mogelijk aan de markt overlaat en meer als een regis- seur van de werkzaamheden optreedt. Zo ook bij de uitvoering van het onder- houd van de systemen voor het dyna- misch verkeersmanagement (DVM). Met DVM-systemen regelt wegbeheerder


34 Nr.6 - 2016 OTAR


Rijkswaterstaat met real-time informatie de afwikkeling van het verkeer zo goed mogelijk, met als doel de wegcapaciteit zo optimaal mogelijk te benutten. Een andere toepassing van DVM is het infor- meren en waarschuwen van weggebrui- kers voor situaties op het wegennet. Het instrumentarium bestaat onder meer uit camera’s, matrixborden, kantelwalsbor- den en DRIP’s (Dynamische Route-infor- matiepanelen).


Van decentraal naar centraal Tot enkele jaren geleden werd het on- derhoud van DVM-systemen decen- traal georganiseerd per verkeerscen- trale. Daarvan zijn er vijf in Nederland: in Velsen voor West-Nederland Noord, in Rhoon voor West-Nederland Zuid, in Utrecht voor Midden-Nederland, in Hel- mond voor Zuid-Nederland en in Wolfhe- ze voor Noord- en Oost-Nederland. Nu is dit op centraal niveau georganiseerd, vanuit het zo geheten landelijke VODK-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40