search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
team (Vast Onderhoud DVM Keten). Dit landelijke team herbergt vijf verschillen- de managementrollen conform een zo- geheten Integraal Project Management- model (IPM-model). Hieraan verbonden zijn vijf regionale contractbeheersteams. In elk regionaal team zijn vier van de vijf managementrollen vertegenwoordigd uit het IPM-model: een omgevingsmana- ger die zich toelegt op het in balans hou- den van de relatie met de omgeving en stakeholders; een technisch manager is verantwoordelijk voor technische zaken; een contractmanager beheert en voert de contracten uit met verschillende op- drachtnemers; en een manager project- beheersing richt zich op het beheersen van de risico’s. De projectmanager is niet aangesteld in een regionaal team, maar is daarentegen een lid vanuit het Lande- lijk VODK, aangesteld als een vertegen- woordiger van de LVODK-projectmana- ger in de regio (zie voor een uitgebreide omschrijving van de verschillende rollen het kader ‘IPM-rollenmodel: vijf rollen, vijf managers’).


Integraal projectresultaat Met het IPM-model, waarin elk pro- ces een specifieke rol krijgt toegedicht, wil Rijkswaterstaat meer uniformiteit en standaardisatie bewerkstelligen in de aansturing, organisatie en bemensing van projecten. Het doel is dat de ver- schillende disciplines binnen een pro- ject samenwerken om zo te komen tot een integraal projectresultaat. Een van de managers die is betrokken bij deze


HET ONDERHOUD IS VAN TOEPASSING OP DE HELE KETEN VAN INFORMATIE-INWINNING TOT EN MET BEDIENING IN DE VERKEERSCENTRALE


nieuwe manier van werken bij het on- derhoud van de DVM-systemen is Hans Linthorst. Hij is landelijke omgevingsma- nager van het VODK-team. Hij zegt over de nieuwe manier van procesaansturing: “Nu leggen we de verantwoordelijkhe- den van het onderhoud van onze DVM- systemen in toenemende mate neer bij de opdrachtnemers. Dit houdt in dat zij gedurende de looptijd van het prestatie- contract verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en zij de werkzaamheden naar eigen inzicht kunnen inplannen en uitvoeren.”


Rapportages In het contract is omschreven binnen hoeveel tijd een opdrachtnemer een sto- ring moet oplossen en welke rapporta- ges Rijkswaterstaat wil ontvangen om de status van het instrumentarium te kun- nen beoordelen. “Op deze manier weten wij tijdig wanneer we iets moeten vervan- gen en kunnen wij dit zo inplannen dat dit op een efficiënte wijze gebeurt”, al- dus Linthorst. Voorheen ging dat op een andere manier, vertelt hij. “Er werd pas een opdracht verstrekt op het moment dat ergens een storing plaatsvond. De nieuwe manier van werken, van ad hoc naar planmatig, stimuleert daarentegen veel meer het verrichten van preventief onderhoud. Dit zorgt dat het daadwerke-


lijke aantal storingen vermindert. En dat is weer goed voor de verkeersveiligheid.”


Van lus tot lessenaar Voor het onderhoud is landelijk één op- drachtgever verantwoordelijk. Opdracht- nemers zijn geselecteerd na een Euro- pese aanbestedingsprocedure. Op dit moment zijn er drie partijen actief in de vijf regio’s: Heijmans, Vialis en Engie In- fra en Mobility. Een contract heeft meest- al een duur van vijf jaar met een optie tot verlenging van tweemaal één jaar. Het onderhoud is van toepassing op de hele keten van informatie-inwinning tot en met bediening in de verkeerscentrale. “Van lus tot lessenaar, oftewel van de lus in het asfalt tot de desk van de wegver- keersleider”, vertelt Linthorst. De onder- houdscontracten worden tijdelijk opge- schort bij werkzaamheden aan de weg. De opdrachtnemer die de wegwerkzaam- heden uitvoert, is in die periode ook ver- antwoordelijk voor het onderhoud van de DVM-systemen. “Deze opdrachtnemer is tijdens de werkzaamheden verantwoor- delijk voor alles wat er op dat moment op het traject gebeurt”, aldus Linthorst. “Dat is nu bijvoorbeeld aan de orde op de A1 die op bepaalde delen een omleg- ging krijgt. Na afronding van dit project komt het onderhoud weer terug bij de oorspronkelijke opdrachtnemer.”


Op één lijn


De nieuwe manier van projectorganisatie via het IPM-model is bij het onderhoud van de DVM-systemen ongeveer een jaar geleden ingevoerd. Op dit moment heeft het landelijke VODK-team alle lopende contracten overgenomen. Zo is onlangs de aanbestedingsprocedure voor het on- derhoud aan de DVM-systemen van de regio West-Nederland Zuid afgerond. Vi- alis gaat deze werkzaamheden uitvoe- ren. Volgens Linthorst begint de nieu- we manier van werken al zijn vruchten af te werpen. “Vanuit de vijf regio’s ko- men de verschillende managers regel- matig bij elkaar en overleggen dan op landelijk niveau. Bijvoorbeeld alle con- tractmanagers komen dan bij elkaar, of alle omgevingsmanagers. We bespreken


Nr.6 - 2016 OTAR O Nr.6 - 2016TAR 35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40