search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
laar is Nederland een van de landen die hiermee voorop loopt. Tijdens het Ne- derlandse voorzitterschap van de Euro- pese Unie, in de eerste helft van 2016, zijn de ambities om verdere innovatie op het gebied van dynamisch verkeersma- nagement te stimuleren, ook Europees door de verantwoordelijke ministers on- derschreven in de Verklaring van Am- sterdam.


Floating car data Directe communicatie met de weg- gebruiker is geen eenrichtingverkeer. Hoewel navigatie al lang niet meer weg te denken is uit de auto, wordt deze steeds verfijnder. Van Rootselaar: “Waarschuwingen en het geven van in- formatie over alternatieve routes zijn steeds normaler aan het worden. Het gaat dan om vragen van de weggebrui- ker, informatie die wij moeten kunnen bieden. Maar we zijn ook bezig steeds meer informatie uit de auto te gebrui- ken. We noemen dat floating car data.” Het gaat dan om het ophalen van ge- anonimiseerde data uit de telefoons van weggebruikers tijdens het rijden. “Infor- matie uit de apps op de telefoons kan ons inzicht geven of er bijvoorbeeld ver-


storingen in het netwerk zijn. Maar nog veel liever zouden we de informatie van de probe vehicle data (dit zijn geanoni- miseerde sensordata - zoals snelheid, positie, remkracht en weersomstan- digheden - uit passerende voertuigen die via een beveiligde WiFi-verbinding worden verzameld, red.) willen gebrui- ken om de informatie naar de wegge- bruikers te verbeteren. In een auto wor- den veel data opgeslagen. Wanneer de ruitenwissers aan of uit gaan, hetzelfde geldt voor de lampen en de rem bijvoor- beeld. Als iedereen langzamer gaat rij- den, dan is dat voor ons nuttige infor- matie die wij weer kunnen delen met de weggebruikers die een specifiek traject naderen. Op die manier kunnen we aan- rijdingen en files voorkomen. Maar uiter- aard kunnen dit soort gegevens ook hel- pen om het beheer en onderhoud beter uit te voeren.”


WEGEN VOL ZELFRIJDENDE AUTO’S ZIJN, ONDANKS


SNELLE ONTWIKKELINGEN, NOG TOEKOMSTMUZIEK


Zelfrijdende auto Het communiceren tussen wegbeheer en bestuurder is volgens Van Rootselaar een voorbode van de zelfrijdende auto die steeds realistischer lijkt te worden. “Er zijn al auto’s met adaptieve cruise- control (waarbij zonder communicatie met andere voertuigen de snelheid en volgafstand wordt geregeld, red.) voor langere afstanden en de zelfrijdende Tesla kan na het opgeven van een op- dracht daartoe al zelf inhalen. De ont- wikkelingen gaan heel snel.” Van Root- selaar vraagt zich af wat dat voor het


Gastheren InfraTech 2017 Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam zijn gastheren van InfraTech 2017 in Rotterdam Ahoy. Een nationaal platform voor de hele infrasector dat van 17 t/m 20 januari plaatsvindt. Eén van de speerpunten van het kennisprogramma tijdens InfraTech 2017 is ‘Complexe mobiliteit’. Meer informatie via infratech.nl


Nr.6 - 2016 OTAR O Nr.6 - 2016TAR 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40