search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
langrijke rol blijven spelen.” de Vries & van de Wiel vindt de resultaten van de Mattedoor al met al veelbelovend. Ober- dorf ziet grote mogelijkheden voor de techniek. “In principe zou je dit in alle kanalen kunnen toepassen. En dan vooral in kanalen met veel scheepvaart en waarbij lekverlies een probleem is. Wel moet de stroming beperkt zijn, om- dat het anders moeilijk is om de matten goed te leggen. Maar ook op dit punt zal waarschijnlijk nog innovatie plaats- vinden.”


Peilbuizen Voorafgaand aan de werkzaamheden legde de aannemer een uitgebreid net- werk aan van peilbuizen om de twee- honderd meter langs het Julianakanaal. Met één blik op de website kunnen on- der meer grondwaterstand, het water- peil van het kanaal, de toevoer van wa- ter uit de Maas en troebelheid digitaal worden gemonitord. “Een vorm van ri- sicobeheersing”, zegt Oberdorf. Bij te veel lekverlies op een bepaalde plaats


kan de aannemer besluiten het werk- gebied te verkleinen. “Als je graaft, dan ga je door die dikke waterremmende kleilaag heen en is het kanaal tijdelijk lek”, aldus Oberdorf. “Door die peilbui- zen kunnen we precies zien wat er ge- beurt, en eventueel direct maatregelen nemen.” De troebelheid van het water is eveneens een belangrijke factor. Een in- dustriecomplex van Chemelot gebruikt


koel- en proceswater uit het kanaal bij Stein, maar dat mag niet te troebel wor- den omdat dan installaties moeten wor- den stilgelegd. Dat zou een grote kos- tenpost opleveren. Vandaar dat de aannemer nauwgezet de waterkwali- teit in de gaten houdt en de werkzaam- heden aanpast als het water te troebel dreigt te worden.


Explosieven De oplevering van het gehele project is gepland voor juni 2018. Oberdorf: “De oorspronkelijke plan- ning was een jaar eerder, maar we hebben best wel wat uitdagingen gehad.” Timmermans vult aan: “Het kanaal is ruim tachtig jaar oud, er zijn niet altijd goede tekeningen en ze kloppen niet overal. In de tussentijd zijn ook de richtlijnen voor Niet Gesprongen Explosieven (NGE’s) verscherpt. Daardoor kostte het extra tijd om plekken met mogelijke explosieven te onderzoeken.” In de meeste gevallen ging het om schietwapens en een enkele keer om brisantgranaten uit de Tweede Wereldoorlog. Geen zware bommen, maar de tijdrovende protocollen met veiligheidsmaatregelen moesten wel bij alle plekken met NGE’s worden gevolgd. Een ander probleem vormden bunkers: die leken weg te zijn, maar soms bleken er toch nog fundamenten of brokstukken te liggen.


Nr.6 - 2016 OTAR O Nr.6 - 2016TAR 33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40